گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۵۹۲ مورد

تعداد بازدید های کل : ۹۴۴۸۰۹ مورد

برنامه آنکالی پزشکان اردیبهشت ماه 1402

دوشنبه ٤ اردیبهشت ١٤٠٢ ساعت ١٢:١١ ب.ظ   ( بازدید : 261 نفر )


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ایام هفته

تاریخ

 برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع)      دراردیبهشت  ماه  1402

برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص در اردیبهشت ماه

1402(ساعت8-13)

آنژیوگرافی

جراحی قلب باز

*قلب

عفونی

اورولوژی

نورولوژی

*نفرولوژی

چشم

ENT

* متخصص پوست

* داخلی مقیم بیمارستان

* داخلی مشاوره های خارج

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

جمعه

01/02/1402

-

دکتر سبحانیان

دکتر رضا تیموری

دکتراحمد هاشمی

دکتررامین حقیقی

دکترامیرعلی قهرمانی

-

دکترنازنین فاطمه بهشتی زاده

دکترامیربهادر صدری

-

دکترماریه نیک منش

دکترسولماز ارژنگی

دکتر محمد جعفری

-

شنبه

02/02/1402

دکترکاظم ماهر

دکتر سبحانیان

دکترزهرا مقدس

دکترمحمدرضا تقوی

دکتررامین حقیقی

-

-

دکترنازنین فاطمه بهشتی زاده

-

-

دکتررضانجارزاده

دکترمحمدهادی نصیری

دکتر محمد جعفری

-

یکشنبه

03/02/1402

دکترکاظم ماهر

دکتر سبحانیان

دکتربهروز مشایخی

دکترمحمدرضا تقوی

دکتررامین حقیقی

-

-

دکترنازنین فاطمه بهشتی زاده

-

-

دکترزهراحمیدی نوا

دکترماریه نیک منش

دکتر محمد جعفری

-

دوشنبه

04/02/1402

دکترکاظم ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر رضا تیموری

دکترمجید غفوری

دکتررامین حقیقی

دکترپریچهرمقدم

دکترالهه منزه

دکترنازنین فاطمه بهشتی زاده

دکترمعصومه حسینپور

-

دکترسولماز ارژنگی

دکترمحمدرضارحیمی مجد

دکتر محمد جعفری

دکتر شاکری

سه شنبه

05/02/1402

دکترکاظم ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر زهرا مقدس

دکترعلیرضامرادی

دکتررامین حقیقی

دکترپریچهرمقدم

دکترالهه منزه

دکترنازنین فاطمه بهشتی زاده

دکترمعصومه حسینپور

-

دکترمحمدرضارحیمی مجد

دکترسید رضانجارزاده

دکتر محمد جعفری

دکتر شاکری

چهارشنبه

06/02/1402

دکترکاظم ماهر

دکتر سبحانیان

دکتربهروز مشایخی

دکتراحمد هاشمی

دکتررامین حقیقی

دکترپریچهرمقدم

دکترالهه منزه

دکترنازنین فاطمه بهشتی زاده

دکترامیربهادر صدری

-

دکترماریه نیک منش

دکترزهراحمیدی نوا

دکتر محمد جعفری

دکتر شاکری

پنج شنبه

07/02/1402

-

دکتر سبحانیان

دکتر رضا تیموری

دکترمجید غفوری

دکتررامین حقیقی

-

دکترالهه منزه

دکترنازنین فاطمه بهشتی زاده

دکترامیربهادر صدری

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترمحمدرضارحیمی مجد

دکترسولماز ارژنگی

دکتر محمد جعفری

دکتر شاکری

جمعه

08/02/1402

-

دکتر سبحانیان

دکتربهروز مشایخی

دکترمجید غفوری

دکترعبدالله رازی

-

دکترالهه منزه

دکترنازنین فاطمه بهشتی زاده

دکترامیربهادر صدری

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترمحمدهادی نصیری

دکترماریه نیک منش

دکتر محمد فیروزیان

-

شنبه

09/21/1402

دکترکاظم ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر رضا تیموری

دکترمحمدرضا تقوی

دکترعبدالله رازی

دکترامیرعلی قهرمانی

دکترالهه منزه

دکترنازنین فاطمه بهشتی زاده

-

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترماریه نیک منش

دکترسیدرضانجارزاده

دکتر محمد فیروزیان

دکترجعفرزاده

یکشنبه

10/02/1402

دکترکاظم ماهر

دکتر سبحانیان

دکتربهروز مشایخی

دکترمحمدرضا تقوی

دکترعبدالله رازی

دکترامیرعلی قهرمانی

دکترالهه منزه

دکترنازنین فاطمه بهشتی زاده

دکترمعصومه حسینپور

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترنازیلاسادات جاوید

دکترمحمدرضارحیمی مجد

دکتر محمد فیروزیان

دکترجعفرزاده

دوشنبه

11/02/1402

دکترکاظم ماهر

دکتر سبحانیان

دکترحامدبنی هاشم

دکتراحمدهاشمی

دکترعبدالله رازی

دکترمهساعبدالهیان

دکترالهه منزه

دکترنازنین فاطمه بهشتی زاده

دکترامیربهادر صدری

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترحسن عمادی جمالی

دکترحسن عمادی جمالی

دکتر محمد فیروزیان

دکترجعفرزاده

سه شنبه

12/02/1402

دکترکاظم ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر رضا تیموری

دکتراحمدهاشمی

دکترعبدالله رازی

دکترمهساعبدالهیان

دکترالهه منزه

دکترنازنین فاطمه بهشتی زاده

دکترامیربهادر صدری

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترمحمدرضارحیمی مجد

دکترنازیلاسادات جاوید

دکتر محمد فیروزیان

دکترجعفرزاده

چهارشنبه

13/02/1401

دکترکاظم ماهر

دکتر سبحانیان

دکترحامدبنی هاشم

دکترمجید غفوری

دکترعبدالله رازی

دکترمهساعبدالهیان

دکترالهه منزه

دکترنازنین فاطمه بهشتی زاده

دکترامیربهادر صدری

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترنازیلاسادات جاوید

دکترزهراحمیدی نوا

دکتر محمد فیروزیان

دکترجعفرزاده

پنج شنبه

14/02/1402

-

دکتر سبحانیان

دکتر رضا تیموری

دکترعلیرضامرادی

دکترعبدالله رازی

دکترپریچهرمقدم

-

دکترنازنین فاطمه بهشتی زاده

-

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترقبادرحیمی

دکترقبادرحیمی

دکتر محمد فیروزیان

دکترجعفرزاده

جمعه

15/02/1402

-

دکتر سبحانیان

دکترحامدبنی هاشم

دکترعلیرضامرادی

-

دکترپریچهرمقدم

-

دکترنازنین فاطمه بهشتی زاده

دکترامیربهادر صدری

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترسیدرضانجارزاده

دکترنازیلاسادات جاوید

دکتر محمد فیروزیان

-

شنبه

16/02/1402

دکترکاظم ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر رضا تیموری

دکترمحمدرضا تقوی

دکترعبدالله رازی

دکترپریچهرمقدم

دکترالهه منزه

دکتر سمیرا جلالی فر

-

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترزهراحمیدی نوا

دکترمریم اسماعیل پور

دکتر محمد فیروزیان

دکتر شاکری

یکشنبه

17/02/1402

دکترکاظم ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر زهرا مقدس

دکترمحمدرضا تقوی

دکترعبدالله رازی

دکترامیرعلی قهرمانی

دکترالهه منزه

دکتر سمیرا جلالی فر

دکترمعصومه حسینپور

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترقبادرحیمی

دکترقبادرحیمی

دکتر محمد فیروزیان

دکتر شاکری

دوشنبه

18/02/1402

دکترکاظم ماهر

دکتر سبحانیان

دکترحامدبنی هاشم

دکتراحمدهاشمی

دکترعبدالله رازی

دکترمهساعبدالهیان

دکترالهه منزه

دکترعلی عفتی زاده

دکترامیربهادر صدری

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترحسن عمادی جمالی

دکترحسن عمادی جمالی

دکتر محمد فیروزیان

دکتر شاکری

سه شنبه

19/02/1402

دکترکاظم ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر رضا تیموری

دکترمجید غفوری

دکترعبدالله رازی

دکترمهساعبدالهیان

دکترالهه منزه

دکترعلی عفتی زاده

دکترامیربهادر صدری

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترقبادرحیمی

دکترقبادرحیمی

دکتر محمد فیروزیان

دکتر شاکری

چهارشنبه

20/02/1402

دکترکاظم ماهر

دکتر سبحانیان

دکترحامدبنی هاشم

دکترعلیرضامرادی

دکترعبدالله رازی

دکترمهساعبدالهیان

دکترالهه منزه

دکترعلی عفتی زاده

دکترامیربهادر صدری

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترزهراحمیدی نوا

دکترمحمدهادی نصیری

دکتر جوادپورنقی

دکتر شاکری

پنج شنبه

21/02/1402

-

دکتر سبحانیان

دکتر زهرا مقدس

دکتراحمد هاشمی

دکترعبدالله رازی

دکترپریچهرمقدم

دکترالهه منزه

دکترعلی عفتی زاده

-

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترسیدرضانجارزاده

دکترسولماز ارژنگی

دکتر جوادپورنقی

دکتر شاکری

جمعه

22/02/1402

-

دکتر سبحانیان

دکترحامدبنی هاشم

دکتراحمد هاشمی

-

دکترپریچهرمقدم

دکترالهه منزه

دکترعلی عفتی زاده

دکترمعصومه حسینپور

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترمریم اسماعیل پور

دکترزهراحمیدی نوا

دکتر جوادپورنقی

-

شنبه

23/02/1402

دکترکاظم ماهر

دکتر سبحانیان

دکتربهروز مشایخی

دکترعلیرضامرادی

دکترصمصامی

دکترپریچهرمقدم

دکترالهه منزه

دکترعلی عفتی زاده

دکترمعصومه حسینپور

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترمحمدهادی نصیری

دکترسید رضانجارزاده

دکتر جوادپورنقی

دکتر شاکری

یکشنبه

24/02/1402

دکترکاظم ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر زهرا مقدس

دکترمجید غفوری

دکترصمصامی

دکترپریچهرمقدم

دکترالهه منزه

دکترعلی عفتی زاده

دکترمعصومه حسینپور

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترسولماز ارژنگی

دکترمریم اسماعیل پور

دکتر جوادپورنقی

دکتر شاکری

دوشنبه

25/02/1402

دکترکاظم ماهر

دکتر سبحانیان

دکتربهروز مشایخی

دکتراحمد هاشمی

دکترصمصامی

دکترامیرعلی قهرمانی

دکترالهه منزه

دکترعلی عفتی زاده

دکترمعصومه حسینپور

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترمهنازمسرورنیا

دکترنازیلاسادات جاوید

دکتر جوادپورنقی

دکتر شاکری

سه شنبه

26/02/1402

دکترکاظم ماهر

دکتر سبحانیان

دکترحامدبنی هاشم

دکترمجید غفوری

دکترصمصامی

دکترامیرعلی قهرمانی

-

دکترمجید مشایخی

دکترامیربهادر صدری

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترمریم اسماعیل پور

دکترنازیلاسادات جاوید

دکتر جوادپورنقی

-

چهارشنبه

27/02/1402

دکترکاظم ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر زهرا مقدس

دکترمجید غفوری

دکترصمصامی

-

-

دکترمجید مشایخی

دکترامیربهادر صدری

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترمحمدهادی نصیری

دکترسولماز ارژنگی

دکتر جوادپورنقی

دکترجعفرزاده

پنج شنبه

28/02/1402

-

دکتر سبحانیان

دکتربهروز مشایخی

دکترعلیرضا مرادی

دکترصمصامی

-

-

دکترمجید مشایخی

-

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترسولماز ارژنگی

دکترمریم اسماعیل پور

دکتر جوادپورنقی

دکترجعفرزاده

جمعه

29/02/1402

-

دکتر سبحانیان

دکتر زهرا مقدس

دکترعلیرضا مرادی

دکترصمصامی

-

-

دکترمجید مشایخی

دکترامیربهادر صدری

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترمهناز مسرورنیا

دکترماریه نیک منش

دکتر جوادپورنقی

-

شنبه

30/02/1402

دکترکاظم ماهر

دکتر سبحانیان

دکترحامدبنی هاشم

دکترمحمدرضا تقوی

دکترصمصامی

دکترپریچهرمقدم

دکترالهه منزه

دکترمجید مشایخی

دکترامیربهادر صدری

دکترامیرعباس پیمان فر

دکترماریه نیک منش

دکترماریه نیک منش

دکتر جوادپورنقی

دکترجعفرزاده

یک شنبه

31/02/1402

دکترکاظم ماهر

دکتر سبحانیان

دکتربهروز مشایخی

دکترمحمدرضا تقوی

دکترصمصامی

دکترپریچهرمقدم

دکترالهه منزه

دکترمجید مشایخی

-

-

دکترمریم اسماعیل پور

دکترمحمدهادی نصیری

دکتر جوادپورنقی

دکترجعفرزاده

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            دکتر نوید ابراهیمی پور

ریاست مرکز خدمات آموزشی ، پژوهشی و

 درمانی امام حسن (ع)

 

اصلاحیه برنامه 12.2.1401 

 


منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.

جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۱۴۹۴۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...