گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۶۳۶ مورد

تعداد بازدید های کل : ۹۴۴۸۵۳ مورد

برنامه آنکالی پزشکان دی ماه 1401

پنج شنبه ١ دی ١٤٠١ ساعت ١١:٤١ ق.ظ   ( بازدید : 315 نفر )


 

 

 

ایام هفته

تاریخ

 برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع)      در دی  ماه  1401

برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص در دی ماه  1401(ساعت8-13)

آنژیوگرافی

جراح قلب باز

قلب

عفونی

اورولوژی

نورولوژی

چشم

ENT

داخلی

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

 

پنج شنبه

01/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر داغستانی

دکتر غفوری

دکتر حقیقی

دکتر قهرمانی

 

دکتر صدرا

دکتر عمادی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

جمعه

02/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر غفوری

دکتر حقیقی

دکتر قهرمانی

 

دکتر صدرا

دکتر معینی راد

دکتر فیروزیان

 

 

شنبه

03/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر محمدی

دکتر تقوی

دکتر حقیقی

دکتر مقدم

 

دکتر حسین پور

دکتر فیروزه

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

یکشنبه

04/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر مرادی

دکتر حقیقی

دکتر علی پور

 

دکتر حسین پور

دکتر مسرورنیا

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

دوشنبه

05/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر داغستانی

دکتر هاشمی

دکتر حقیقی

دکتر ضیائی

 

دکتر حسین پور

دکتر عمادی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

سه شنبه

06/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر مرادی

دکتر صمصامی

دکتر ضیائی

 

دکتر صدرا

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

 

 

چهارشنبه

07/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر محمدی

دکتر مرادی

دکتر صمصامی

دکتر علی پور

 

دکتر صدرا

دکتر مسرورنیا

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

پنج شنبه

08/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر رسولی

دکتر هاشمی

دکتر صمصامی

دکتر ضیائی

 

دکتر صدرا

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

جمعه

09/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر داغستانی

دکتر هاشمی

دکتر صمصامی

دکتر ضیائی

 

دکتر صدرا

دکتر عمادی

دکتر فیروزیان

 

 

شنبه

10/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر تقوی

دکتر صمصامی

دکتر ضیائی

 

دکتر حسین پور

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

یکشنبه

11/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر تقوی

دکتر صمصامی

دکتر ضیائی

 

 

دکتر معینی راد

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

دوشنبه

12/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر هاشمی

دکتر صمصامی

دکتر ضیائی

 

 

دکتر عمادی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

سه شنبه

13/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر تقوی

دکتر صمصامی

دکتر ضیائی

 

 

دکتر مسرورنیا

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

چهارشنبه

14/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر مرادی

دکتر صمصامی

دکتر مقدم

 

 

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

پنج شنبه

15/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر تقوی

دکتر صمصامی

دکتر مقدم

 

 

دکتر فیروزه

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

جمعه

16/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر تقوی

دکتر صمصامی

دکتر مقدم

 

 

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

 

 

شنبه

17/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر هاشمی

دکتر حقیقی

دکتر ضیائی

 

 

دکتر حسینی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

یکشنبه

18/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر تقوی

دکتر حقیقی

دکتر مقدم

 

 

دکتر مجد

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

دوشنبه

19/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر مرادی

دکتر حقیقی

دکتر مقدم

 

 

دکتر عمادی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

سه شنبه

20/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر هاشمی

دکتر حقیقی

دکتر قهرمانی

 

 

دکتر مجد

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

چهارشنبه

21/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر غفوری

دکتر حقیقی

دکتر علی پور

 

 

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

پنج شنبه

22/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر مرادی

دکتر صمصامی

دکتر علی پور

 

 

دکتر مجد

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

جمعه

23/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر مرادی

دکتر صمصامی

دکتر علی پور

 

 

دکتر حسینی

دکتر جعفری

 

 

شنبه

24/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر غفوری

دکتر رازی

دکتر قهرمانی

 

 

دکتر مجد

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

یکشنبه

25/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر هاشمی

دکتر رازی

دکتر علی پور

 

 

دکتر حسینی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

دوشنبه

26/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر غفوری

دکتر رازی

دکتر مقدم

 

 

دکتر مجد

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

سه شنبه

27/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر مرادی

دکتر رازی

دکتر علی پور

 

 

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

چهارشنبه

28/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر هاشمی

دکتر رازی

دکتر علی پور

 

 

دکتر مجد

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

پنج شنبه

29/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر غفوری

دکتر رازی

دکتر مقدم

 

 

دکتر عمادی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

جمعه

30/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر غفوری

دکتر رازی

دکتر مقدم

 

 

دکتر مسرورنیا

دکتر جعفری

 

 

 
 
 
 
 
 
 
اصلاحیه هفتم دی ماه 1401 

ایام هفته

تاریخ

اصلاحیه  سوم  برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع)      در دی  ماه  1401

برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص در دی ماه  1401(ساعت8-13)

آنژیوگرافی

جراح قلب باز

قلب

عفونی

اورولوژی

نورولوژی

چشم

ENT

 * داخلی

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

 

پنج شنبه

01/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر داغستانی

دکتر غفوری

دکتر حقیقی

دکتر قهرمانی

دکتر عفتی زاده

دکتر صدرا

دکتر مجد

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

جمعه

02/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر غفوری

دکتر حقیقی

دکتر قهرمانی

دکتر مشایخی

دکتر صدرا

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

 

 

شنبه

03/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر محمدی

دکتر تقوی

دکتر حقیقی

دکتر مقدم

دکتر مشایخی

دکتر حسین پور

دکتر مسرورنیا

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

یکشنبه

04/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر مرادی

دکتر حقیقی

دکتر علی پور

دکتر بهشتی زاده

دکتر حسین پور

دکتر حسینی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

دوشنبه

05/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر داغستانی

دکتر هاشمی

دکتر حقیقی

دکتر ضیائی

دکتر بهشتی زاده

دکتر حسین پور

دکتر اسماعیل پور

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

سه شنبه

06/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر مقدس

دکتر مرادی

دکتر صمصامی

دکتر ضیائی

دکتر بهشتی زاده

دکتر صدرا

دکتر مسرورنیا

دکتر فیروزیان

 

 

چهارشنبه

07/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر محمدی

دکتر مرادی

دکتر صمصامی

دکتر علی پور

دکتر بهشتی زاده

دکتر صدرا

دکتر اسماعیل پور

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

پنج شنبه

08/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر رسولی

دکتر هاشمی

دکتر صمصامی

دکتر ضیائی

دکتر بهشتی زاده

دکتر صدرا

دکتر نصیری

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

 

جمعه

09/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

دکتر داغستانی

دکتر هاشمی

دکتر صمصامی

دکتر ضیائی

دکتر بهشتی زاده

دکتر صدرا

دکتر نیک منش

دکتر فیروزیان

 

 

شنبه

10/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر تقوی

دکتر صمصامی

دکتر ضیائی

دکتر بهشتی زاده

دکتر حسین پور

* دکتر حمیدی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

یکشنبه

11/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر تقوی

دکتر صمصامی

دکتر ضیائی

دکتر بهشتی زاده

 

دکتر اسماعیل پور

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

دوشنبه

12/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر هاشمی

دکتر صمصامی

دکتر ضیائی

دکتر بهشتی زاده

 

دکتر نیک منش

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

سه شنبه

13/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر تقوی

دکتر صمصامی

دکتر ضیائی

دکتر بهشتی زاده

 

دکتر نصیری

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

چهارشنبه

14/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر مرادی

دکتر صمصامی

دکتر مقدم

دکتر بهشتی زاده

 

دکتر نیک منش

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

پنج شنبه

15/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر تقوی

دکتر صمصامی

دکتر مقدم

دکتر بهشتی زاده

 

* دکتر حمیدی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

 

جمعه

16/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر تقوی

دکتر صمصامی

دکتر مقدم

دکتر عفتی زاده

 

* دکتر ارژنگ

دکتر جعفری

 

 

شنبه

17/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر هاشمی

دکتر حقیقی

دکتر ضیائی

دکتر عفتی زاده

 

دکتر جاوید

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

یکشنبه

18/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر تقوی

دکتر حقیقی

دکتر مقدم

دکتر عفتی زاده

 

دکتر عمادی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

دوشنبه

19/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر مرادی

دکتر حقیقی

دکتر مقدم

دکتر مشایخی

 

* دکتر حمیدی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

سه شنبه

20/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر هاشمی

دکتر حقیقی

دکتر قهرمانی

دکتر مشایخی

 

دکتر جاوید

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

چهارشنبه

21/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر غفوری

دکتر حقیقی

دکتر علی پور

دکتر مشایخی

 

دکتر مجد

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

پنج شنبه

22/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر مرادی

دکتر صمصامی

دکتر علی پور

دکتر عفتی زاده

 

* دکتر ارژنگ

دکتر جعفری

دکتر شاکری

 

جمعه

23/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر مرادی

دکتر صمصامی

دکتر علی پور

دکتر عفتی زاده

 

دکتر نصیری

دکتر جعفری

 

 

شنبه

24/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر غفوری

دکتر رازی

دکتر قهرمانی

دکتر مشایخی

 

دکتر مجد

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

یکشنبه

25/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر هاشمی

دکتر رازی

دکتر علی پور

دکتر مشایخی

 

دکتر عمادی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

دوشنبه

26/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر غفوری

دکتر رازی

دکتر مقدم

دکتر جلالی فر

 

دکتر عاجلو

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

سه شنبه

27/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر مرادی

دکتر رازی

دکتر علی پور

دکتر جلالی فر

 

* دکتر ارژنگ

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

چهارشنبه

28/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر هاشمی

دکتر رازی

دکتر علی پور

دکتر جلالی فر

 

دکتر عاجلو

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

پنج شنبه

29/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر غفوری

دکتر رازی

دکتر مقدم

دکتر عفتی زاده

 

دکتر جاوید

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

 

جمعه

30/10/1401

دکتر ماهر

دکتر سبحانیان

 

دکتر غفوری

دکتر رازی

دکتر مقدم

دکتر عفتی زاده

 

دکتر عاجلو

دکتر جعفری

 

 

 

 


منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.

جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۱۴۹۴۶ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...