گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۹ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۸۴ مورد

تعداد بازدید های کل : ۸۰۹۷۴۴ مورد

برنامه آنکالی پزشکان در مرداد ماه 1401

شنبه ١ مرداد ١٤٠١ ساعت ٩:٣٢ ق.ظ   ( بازدید : 640 نفر )


تاریخ

مقیم صبح

مقیم عصر و شب

ICU1

ICU2

ICU1

ICU2

01/05/1401

دکتر هاشم نژاد

دکتر مسرورنیا

دکتر اسماعیلی

دکتر مسرورنیا

02/05/1401

دکتر میرزایی

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

دکتر حسینی

03/05/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر هاشم نژاد

دکتر مسرورنیا

دکتر هاشم نژاد

04/05/1401

دکتر میرزایی

دکتر هاشم نژاد

دکتر روهنده

دکتر هاشم نژاد

05/05/1401

دکتر میرزایی

دکتر حسینی

دکتر حسینی

دکتر امینی

06/05/1401

دکتر روهنده

دکتر مسرورنیا

دکتر اسماعیلی

دکتر کاویان

07/05/1401

دکتر حسینی

دکتر هاشم نژاد

دکتر حسینی

دکتر هاشم نژاد

08/05/1401

دکتر حسینی

دکتر دهقان

دکتر میرزایی

دکتر مسرورنیا

09/05/1401

دکتر کاویان

دکتر دهقان

دکتر حسینی

دکتر کاویان

10/05/1401

دکتر کاویان

دکتر دهقان

دکتر هاشم نژاد

دکتر اسماعیلی

11/05/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر دهقان

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

12/05/1401

دکتر حسینی

دکتر دهقان

دکتر امینی

دکتر روهنده

13/05/1401

دکتر روهنده

دکتر دهقان

دکتر روهنده

دکتر مسرورنیا

14/05/1401

دکتر کاویان

دکتر امینی

دکتر امینی

دکتر کاویان

15/05/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر عفتی زاده

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

16/05/1401

دکتر کاویان

دکتر حسینی

دکتر حسینی

دکتر کاویان

17/05/1401

دکتر حسینی

دکتر حسینی

دکتر کاویان

دکتر حسینی

18/05/1401

دکتر کاویان

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

دکتر روهنده

19/05/1401

دکتر حسینی

دکتر مسرورنیا

دکتر مسرورنیا

دکتر حسینی

20/05/1401

دکتر روهنده

دکتر امینی

دکتر حسینی

دکتر کاویان

21/05/1401

دکتر امینی

دکتر روهنده

دکتر امینی

دکتر روهنده

22/05/1401

دکتر حقیقی

دکتر میرزایی

دکتر مسرورنیا

دکتر حسینی

23/05/1401

دکتر روهنده

دکتر میرزایی

دکتر کاویان

دکتر هاشم نژاد

24/05/1401

دکتر حسینی

دکتر میرزایی

دکتر اسماعیلی

دکتر حسینی

25/05/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر میرزایی

دکتر امینی

دکتر مسرورنیا

26/05/1401

دکتر حقیقی

دکتر هاشم نژاد

دکتر مسرورنیا

دکتر هاشم نژاد

27/05/1401

دکتر کاویان

دکتر امینی

دکتر کاویان

دکتر اسماعیلی

28/05/1401

دکتر اکبری

دکتر کاویان

دکتر اکبری

دکتر کاویان

29/05/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

دکتر مسرورنیا

دکتر هاشم نژاد

30/05/1401

دکتر هاشم نژاد

دکتر امینی

دکتر امینی

دکتر هاشم نژاد

31/05/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر حقیقی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

 

 

 

 

 

برنامه آنکال متخصصين محترم جراحی عمومی بيمارستان امام حسن(ع) در مرداد ماه 1401

 

روزهاي هفته

تاریخ

نام پزشک

روزهاي هفته

تاریخ

نام پزشک

شنبه

01/05/1401

دکتر شریفی

دوشنبه

17/05/1401

-

یکشنبه

02/05/1401

دکتر فروهر

سه شنبه

18/05/1401

دکتر شاهکرم

دوشنبه

03/05/1401

دکتر شریفی

چهارشنبه

19/05/1401

دکتر رخشا

سه شنبه

04/05/1401

دکتر شریفی

پنج شنبه

20/05/1401

-

چهارشنبه

05/05/1401

دکتر اشرف عظیمی

جمعه

21/05/1401

-

پنج شنبه

06/05/1401

دکتر اشرف عظیمی

شنبه

22/05/1401

دکتر اشرف عظیمی

جمعه

07/05/1401

-

یکشنبه

23/05/1401

دکتر فروهر

شنبه

08/05/1401

دکتر شریفی

دوشنبه

24/05/1401

دکتر شریفی

یکشنبه

09/05/1401

دکتر فروهر

سه شنبه

25/05/1401

دکتر شریفی

دوشنبه

10/05/1401

دکتر شریفی

چهارشنبه

26/05/1401

دکتر شریفی

سه شنبه

11/05/1401

دکتر اشرف عظیمی

پنج شنبه

27/05/1401

دکتر اشرف عظیمی

چهارشنبه

12/05/1401

دکتر شریفی

جمعه

28/05/1401

-

پنج شنبه

13/05/1401

-

شنبه

29/05/1401

دکتر اشرف عظیمی

جمعه

14/05/1401

-

یکشنبه

30/05/1401

دکتر فروهر

شنبه

15/05/1401

دکتر شریفی

دوشنبه

31/05/1401

دکتر شریفی

یکشنبه

16/05/1401

-

 

 

 

 

برنامه مقیم پزشکان متخصص زنان مرداد ماه  1401

ایام هفته

تاریخ

پزشک مقیم

آنکال

درمانگاه تخصصی

اتاق عمل

درمانگاه عصر

30/19-30/7

30/7-30/19

شنبه

1/5/1401

دکتر قاضوی

دکتر تقدیسی

دکتر کاظمی

دکتر فرازمند

-

یک شنبه

2/5/1401

دکتر شرفخانی

دکتر آریاوند

دکتر کمالی

دکتر کلاته

-

دوشنبه

3/5/1401

دکتر آریاوند

دکتر یزدی پز

دکتر یزدی پز

دکتر کاظمی

-

سه شنبه

4/5/1401

دکتر تقدیسی

دکتر کمالی

دکتر شرفخانی

دکتر یزدی پز

 

چهار شنبه

5/5/1401

دکتر کمالی

دکتر نصیری

دکتر نوری

دکتر قاضوی

 

پنج شنبه

6/5/1401

دکتر قاضوی

دکتر آریاوند

-

دکتر نوری

 

جمعه

7/5/1401

دکتر نصیری دکتر تقدیسی

دکتر نوری

-

-

 

شنبه

8/5/1401

دکتر آریاوند

دکتر کاظمی

دکتر نصیری

دکتر کمالی

 

یک شنبه

9/5/1401

دکتر قاضوی

دکتر شرفخانی

دکتر تقدیسی

دکتر شرفخانی

 

دوشنبه

10/5/1401

دکتر شرفخانی دکتر نصیری

دکتر تقدیسی

دکتر آریاوند

دکتر نصیری

 

سه شنبه

11/5/1401

دکتر کمالی

دکتر آریاوند

دکتر کاظمی

دکتر تقدیسی

 

چهار شنبه

12/5/1401

دکتر قاضوی

دکتر نوری

دکتر یزدی پز

دکتر رادی

 

پنج شنبه

13/5/1401

دکتر آریاوند

دکتر کمالی

-

دکتر یزدی پز

 

جمعه

14/5/1401

دکتر یزدی پز

دکتر قاضوی

-

-

 

شنبه

15/5/1401

دکتر کمالی

دکتر یزدی پز

دکتر قاضوی

دکتر کلاته

 

یک شنبه

16/5/1401

دکتر شرفخانی

دکتر نوری

-

-

 

دوشنبه

17/5/1401

دکتر قاضوی

دکتر کمالی

-

-

 

سه شنبه

18/5/1401

دکتر نصیری

دکتر شرفخانی

دکتر نوری

دکتر قاضوی

 

چهارشنبه

19/5/1401

دکتر تقدیسی

دکتر قاضوی

دکتر شرفخانی

دکتر کاظمی

 

پنج شنبه

20/5/1401

دکتر نوری

دکتر نصیری

-

دکتر رادی

 

جمعه

21/5/1401

دکتر آریاوند

دکتر تقدیسی

-

-

 

شنبه

22/5/1401

دکتر کمالی

دکتر قاضوی

دکتر نصیری

دکتر شرفخانی

 

یک شنبه

23/5/1401

دکتر کاظمی دکتر شرفخانی

دکتر آریاوند

دکتر تقدیسی

دکتر فرازمند

 

دوشنبه

24/5/1401

دکتر نصیری

دکتر کمالی

دکتر کمالی

دکتر آریاوند

 

سه شنبه

25/5/1401

دکتر یزدی پز

دکتر شرفخانی

دکتر شرفخانی

دکتر کمالی

 

چهارشنبه

26/5/1401

دکتر نوری

دکتر قاضوی

دکتر کاظمی

دکتر تقدیسی

 

پنج شنبه

27/5/1401

دکترتقدیسی

دکتر یزدیپز

-

دکتر نصیری

 

جمعه

28/5/1401

دکتر کمالی

دکتر آریاوند

-

-

 

شنبه

29/5/1401

دکتر آریاوند

دکتر نصیری

دکتر تقدیسی

دکتر کمالی

 

یک شنبه

30/5/1401

دکتر کاظمی

دکتر شرفخانی

دکتر قاضوی

دکتر نصیری

دکتر قاضوی

 

دوشنبه

31/5/1401

دکتر یزدیپز

دکتر کمالی

دکتر آریاوند

دکتر آریاوند

 

                 
 
  • پزشک درمانگاه نازایی دکتر فرازمند در روزهای زوج از ساعت 8- 12  در بیمارستان بنت الهدی می باشد.
  • آنکال نازایی هر روز 15-7   دکتر فرازمند می باشد.

 

دكتر روهنده

سرپرست بیمارستان بنت الهدی

 

 

 

 

برنامه مقیم پزشکان متخصص زنان مرداد ماه  1401

ایام هفته

تاریخ

پزشک مقیم

آنکال

درمانگاه تخصصی

اتاق عمل

درمانگاه عصر

30/19-30/7

30/7-30/19

شنبه

1/5/1401

دکتر قاضوی

دکتر تقدیسی

دکتر کاظمی

دکتر فرازمند

-

یک شنبه

2/5/1401

دکتر شرفخانی

دکتر آریاوند

دکتر کمالی

دکتر کلاته

-

دوشنبه

3/5/1401

دکتر آریاوند

دکتر یزدی پز

دکتر یزدی پز

دکتر کاظمی

-

سه شنبه

4/5/1401

دکتر تقدیسی

دکتر کمالی

دکتر شرفخانی

دکتر یزدی پز

 

چهار شنبه

5/5/1401

دکتر کمالی

دکتر نصیری

دکتر نوری

دکتر قاضوی

 

پنج شنبه

6/5/1401

دکتر قاضوی

دکتر آریاوند

-

دکتر نوری

 

جمعه

7/5/1401

دکتر نصیری دکتر تقدیسی

دکتر نوری

-

-

 

شنبه

8/5/1401

دکتر آریاوند

دکتر کاظمی

دکتر نصیری

دکتر کمالی

 

یک شنبه

9/5/1401

دکتر قاضوی

دکتر شرفخانی

دکتر تقدیسی

دکتر شرفخانی

 

دوشنبه

10/5/1401

دکتر شرفخانی دکتر نصیری

دکتر تقدیسی

دکتر آریاوند

دکتر نصیری

 

سه شنبه

11/5/1401

دکتر کمالی

دکتر آریاوند

دکتر کاظمی

دکتر تقدیسی

 

چهار شنبه

12/5/1401

دکتر قاضوی

دکتر نوری

دکتر یزدی پز

دکتر رادی

 

پنج شنبه

13/5/1401

دکتر آریاوند

دکتر کمالی

-

دکتر یزدی پز

 

جمعه

14/5/1401

دکتر یزدی پز

دکتر قاضوی

-

-

 

شنبه

15/5/1401

دکتر کمالی

دکتر یزدی پز

دکتر قاضوی

دکتر کلاته

 

یک شنبه

16/5/1401

دکتر شرفخانی

دکتر نوری

-

-

 

دوشنبه

17/5/1401

دکتر قاضوی

دکتر کمالی

-

-

 

سه شنبه

18/5/1401

دکتر نصیری

دکتر شرفخانی

دکتر نوری

دکتر قاضوی

 

چهارشنبه

19/5/1401

دکتر تقدیسی

دکتر قاضوی

دکتر شرفخانی

دکتر کاظمی

 

پنج شنبه

20/5/1401

دکتر نوری

دکتر نصیری

-

دکتر رادی

 

جمعه

21/5/1401

دکتر آریاوند

دکتر تقدیسی

-

-

 

شنبه

22/5/1401

دکتر کمالی

دکتر قاضوی

دکتر نصیری

دکتر شرفخانی

 

یک شنبه

23/5/1401

دکتر کاظمی دکتر شرفخانی

دکتر آریاوند

دکتر تقدیسی

دکتر فرازمند

 

دوشنبه

24/5/1401

دکتر نصیری

دکتر کمالی

دکتر کمالی

دکتر آریاوند

 

سه شنبه

25/5/1401

دکتر یزدی پز

دکتر شرفخانی

دکتر شرفخانی

دکتر کمالی

 

چهارشنبه

26/5/1401

دکتر نوری

دکتر قاضوی

دکتر کاظمی

دکتر تقدیسی

 

پنج شنبه

27/5/1401

دکترتقدیسی

دکتر یزدیپز

-

دکتر نصیری

 

جمعه

28/5/1401

دکتر کمالی

دکتر آریاوند

-

-

 

شنبه

29/5/1401

دکتر آریاوند

دکتر نصیری

دکتر تقدیسی

دکتر کمالی

 

یک شنبه

30/5/1401

دکتر کاظمی

دکتر شرفخانی

دکتر قاضوی

دکتر نصیری

دکتر قاضوی

 

دوشنبه

31/5/1401

دکتر یزدیپز

دکتر کمالی

دکتر آریاوند

دکتر آریاوند

 

                 
 
  • پزشک درمانگاه نازایی دکتر فرازمند در روزهای زوج از ساعت 8- 12  در بیمارستان بنت الهدی می باشد.
  • آنکال نازایی هر روز 15-7   دکتر فرازمند می باشد.

 

دكتر روهنده

سرپرست بیمارستان بنت الهدی

 

برنامه ماهیانه پزشكان اورژانس بيمارستان بنت الهدي مرداد  1401

 

ايام هفته

تاريخ

صبح 13:30 - 7:30

عصر19:30- 13:30

شب 7:30-19:30

شنبه

1/5/1401

دکتر اسدی

دکتر صفاریان – دکتر پورطیبی

دکتر صالحی

یک شنبه

2/5/1401

دکتر اسدی

دکتر صالحی

دکتر رضانژاد – دکتر پورطیبی

دوشنبه

3/5/1401

دکتر اسدی

دکتر صفاریان دکتر پورطیبی

دکترصالحی

سه شنبه

4/5/1401

دکتر صفاریان دکتر پورطیبی

دکتر صالحی-

دکتر اسدی

چهار شنبه

5/5/1401

دکتر صالحی

دکتر اسدی

دکتر صالحی

پنج شنبه

6/5/1401

دکتر رضانژاد

دکتر رضانژاد دکتر پورطیبی

دکتر شریف

جمعه

7/5/1401

دکتر رضانژاد – دکتر پورطیبی

دکتر اسدی

دکتر رضانژاد دکتر پورطیبی

شنبه

8/5/1401

دکتر پورطیبی

دکتر اسدی

دکتر صالحی

یک شنبه

9/5/1401

دکتر صفاریان

دکتر اسدی

دکتر رضانژاد

دوشنبه

10/5/1401

دکتر صفاریان

دکتر صفاریان

دکتر اسدی

سه شنبه

11/5/1401

دکتر اسدی

دکتر صفاریان

دکتر رضانژاد

چهار شنبه

12/5/1401

دکتر صفاریان

دکتر صفاریان

دکتر پورطیبی

پنج شنبه

13/5/1401

دکتر اسدی

دکتر صفاریان

دکتر اسدی

جمعه

14/5/1401

دکتر صفاریان

دکتر صفاریان

دکتر حصاری

شنبه

15/5/1401

دکتر پورطیبی

دکتر صفاریان

دکتر پورطیبی

یک شنبه

16/5/1401

دکتر صفاریان

دکتر شریف

دکترصفاریان

دوشنبه

17/5/1401

دکتر پورطیبی

دکتر شریف

دکتر اسدی

سه شنبه

18/5/1401

دکتر پورطیبی

دکتر حصاری

دکتر رضانژاد

چهارشنبه

19/5/1401

دکتر اسدی

دکتر پورطیبی

دکتر رضانژاد

پنج شنبه

20/5/1401

دکتر پورطیبی

دکتر رضانژاد

دکتر پورطیبی

جمعه

21/5/1401

دکتر صفاریان

دکتر صفاریان

دکتر اسدی

شنبه

22/5/1401

دکتر صفاریان

دکتر اسدی

دکتر رضانژاد

یک شنبه

23/5/1401

دکتر صفاریان

دکتر صفاریان

دکتر اسدی

دوشنبه

24/5/1401

دکتر رضانژاد

دکتر صفاریان

دکترشریف

سه شنبه

25/5/1401

دکتر رضانژاد

دکتر صفاریان

دکتر پورطیبی

چهارشنبه

26/5/1401

دکتر صفاریان

دکتر صفاریان

دکتر رضانژاد

پنج شنبه

27/5/1401

دکتر صفاریان

دکتررضانژاد

دکتر اسدی

جمعه

28/5/1401

دکتر صفاریان

دکتر شریف

دکتر رضانژاد

شنبه

29/5/1401

دکتر رضانژاد

دکتر پورطیبی

دکتر صالحی

یک شنبه

30/5/1401

دکتر رضانژاد

دکتر پورطیبی

دکتر اسدی

دوشنبه

31/5/1401

دکتر رضانژاد

دکتر پورطیبی

دکتر صالحی

 

 

 

دكتر روهنده

سرپرست بیمارستان بنت الهدی

 

 

 

 

 باسمه تعالي

 

برنامه آنکال متخصصين محترم ENT بيمارستان امام علي(ع) در مرداد ماه 1401

 

روزهاي هفته

تاریخ

نام پزشک

روزهاي هفته

تاریخ

نام پزشک

شنبه

01/05/1401

دکتر صدرا

دوشنبه

17/05/1401

 

یکشنبه

02/05/1401

دکتر صابری

سه شنبه

18/05/1401

 

دوشنبه

03/05/1401

دکتر ادبی زاده

چهارشنبه

19/05/1401

 

سه شنبه

04/05/1401

دکتر حسینی

پنج شنبه

20/05/1401

 

چهارشنبه

05/05/1401

دکتر آراد

جمعه

21/05/1401

 

پنج شنبه

06/05/1401

دکتر آراد

شنبه

22/05/1401

 

جمعه

07/05/1401

دکتر آراد

یکشنبه

23/05/1401

 

شنبه

08/05/1401

دکتر صدرا

دوشنبه

24/05/1401

 

یکشنبه

09/05/1401

دکتر حسینی

سه شنبه

25/05/1401

 

دوشنبه

10/05/1401

دکتر صدرا

چهارشنبه

26/05/1401

 

سه شنبه

11/05/1401

 

پنج شنبه

27/05/1401

 

چهارشنبه

12/05/1401

 

جمعه

28/05/1401

 

پنج شنبه

13/05/1401

 

شنبه

29/05/1401

 

جمعه

14/05/1401

 

یکشنبه

30/05/1401

 

شنبه

15/05/1401

 

دوشنبه

31/05/1401

 

یکشنبه

16/05/1401

 

 

 

 

                 

پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام حسن (ع) در مرداد ماه سال 1401

 

تاریخ

مقیم صبح

مقیم عصر و شب

ICU1

ICU2

ICU1

ICU2

01/05/1401

دکتر هاشم نژاد

دکتر مسرورنیا

دکتر اسماعیلی

دکتر مسرورنیا

02/05/1401

دکتر میرزایی

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

دکتر حسینی

03/05/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر هاشم نژاد

دکتر مسرورنیا

دکتر هاشم نژاد

04/05/1401

دکتر میرزایی

دکتر هاشم نژاد

دکتر روهنده

دکتر هاشم نژاد

05/05/1401

دکتر میرزایی

دکتر حسینی

دکتر حسینی

دکتر امینی

06/05/1401

دکتر روهنده

دکتر مسرورنیا

دکتر اسماعیلی

دکتر کاویان

07/05/1401

دکتر حسینی

دکتر هاشم نژاد

دکتر حسینی

دکتر هاشم نژاد

08/05/1401

دکتر حسینی

دکتر دهقان

دکتر میرزایی

دکتر مسرورنیا

09/05/1401

دکتر کاویان

دکتر دهقان

دکتر حسینی

دکتر کاویان

10/05/1401

دکتر کاویان

دکتر دهقان

دکتر هاشم نژاد

دکتر اسماعیلی

11/05/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر دهقان

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

12/05/1401

دکتر حسینی

دکتر دهقان

دکتر امینی

دکتر روهنده

13/05/1401

دکتر روهنده

دکتر دهقان

دکتر روهنده

دکتر مسرورنیا

14/05/1401

دکتر کاویان

دکتر امینی

دکتر امینی

دکتر کاویان

15/05/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر عفتی زاده

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

16/05/1401

دکتر کاویان

دکتر حسینی

دکتر حسینی

دکتر کاویان

17/05/1401

دکتر حسینی

دکتر حسینی

دکتر کاویان

دکتر حسینی

18/05/1401

دکتر کاویان

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

دکتر روهنده

19/05/1401

دکتر حسینی

دکتر مسرورنیا

دکتر مسرورنیا

دکتر حسینی

20/05/1401

دکتر روهنده

دکتر امینی

دکتر حسینی

دکتر کاویان

21/05/1401

دکتر امینی

دکتر روهنده

دکتر امینی

دکتر روهنده

22/05/1401

 

 

 

 

23/05/1401

 

 

 

 

24/05/1401

 

 

 

 

25/05/1401

 

 

 

 

26/05/1401

 

 

 

 

27/05/1401

 

 

 

 

28/05/1401

 

 

 

 

29/05/1401

 

 

 

 

30/05/1401

 

 

 

 

31/05/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  دکتر نوید ابراهیمی پور            

سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع)

 

                                                   

مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام حسن (ع) در مرداد ماه سال 1401

 

تاریخ

مقیم صبح

مقیم عصر و شب

ICU1

ICU2

ICU1

ICU2

01/05/1401

دکتر هاشم نژاد

دکتر مسرورنیا

دکتر اسماعیلی

دکتر مسرورنیا

02/05/1401

دکتر میرزایی

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

دکتر حسینی

03/05/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر هاشم نژاد

دکتر مسرورنیا

دکتر هاشم نژاد

04/05/1401

دکتر میرزایی

دکتر هاشم نژاد

دکتر روهنده

دکتر هاشم نژاد

05/05/1401

دکتر میرزایی

دکتر حسینی

دکتر حسینی

دکتر امینی

06/05/1401

دکتر روهنده

دکتر مسرورنیا

دکتر اسماعیلی

دکتر کاویان

07/05/1401

دکتر حسینی

دکتر هاشم نژاد

دکتر حسینی

دکتر هاشم نژاد

08/05/1401

دکتر حسینی

دکتر دهقان

دکتر میرزایی

دکتر مسرورنیا

09/05/1401

دکتر کاویان

دکتر دهقان

دکتر حسینی

دکتر کاویان

10/05/1401

دکتر کاویان

دکتر دهقان

دکتر هاشم نژاد

دکتر اسماعیلی

11/05/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر دهقان

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

12/05/1401

دکتر حسینی

دکتر دهقان

دکتر امینی

دکتر روهنده

13/05/1401

دکتر روهنده

دکتر دهقان

دکتر روهنده

دکتر مسرورنیا

14/05/1401

دکتر کاویان

دکتر امینی

دکتر امینی

دکتر کاویان

15/05/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر عفتی زاده

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

16/05/1401

دکتر کاویان

دکتر حسینی

دکتر حسینی

دکتر کاویان

17/05/1401

دکتر حسینی

دکتر حسینی

دکتر کاویان

دکتر حسینی

18/05/1401

دکتر کاویان

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

دکتر روهنده

19/05/1401

دکتر حسینی

دکتر مسرورنیا

دکتر مسرورنیا

دکتر حسینی

20/05/1401

دکتر روهنده

دکتر امینی

دکتر حسینی

دکتر کاویان

21/05/1401

دکتر امینی

دکتر روهنده

دکتر امینی

دکتر روهنده

22/05/1401

 

 

 

 

23/05/1401

 

 

 

 

24/05/1401

 

 

 

 

25/05/1401

 

 

 

 

26/05/1401

 

 

 

 

27/05/1401

 

 

 

 

28/05/1401

 

 

 

 

29/05/1401

 

 

 

 

30/05/1401

 

 

 

 

31/05/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  دکتر نوید ابراهیمی پور            

سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع)

 

 

 

 

 

 

 

اصلاحیه برنامه اطاق عمل و  مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام علی (ع) و بنت الهدی در مرداد ماه سال 1401

 

تاریخ

اطاق عمل امام علی (ع)

اطاق عمل چشم

ارولوژی

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

مقیم زایشگاه

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی نروسرجری

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/05/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر امینی

دکتر امینی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر عفتی

02/05/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر امینی

دکتر امینی

دکتر ایمانی

دکتر عفتی

دکتر روهنده

دکتر عفتی

دکتر میرزایی

03/05/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر امینی

دکتر امینی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر عفتی

دکتر میرزایی

دکتر امینی

04/05/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر امینی

دکتر امینی

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر عفتی

دکتر میرزایی

05/05/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر امینی

دکتر امینی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر اکبری

دکتر عفتی

دکتر عفتی

06/05/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر امینی

دکتر ایمانی

دکتر اکبری

دکتر روهنده

دکتر میرزایی

دکتر میرزایی

07/05/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

دکتر امینی

دکتر امینی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

08/05/1401

دکتر ایمانی

دکتر امینی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دکتر دهقان

09/05/1401

دکتر ایمانی

دکتر امینی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر دهقان

دکتر میرزایی

دکتر امینی

10/05/1401

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر امینی

دکتر دهقان

11/05/1401

دکتر ایمانی

دکتر امینی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر میرزایی

دکتر میرزایی

دکتر روهنده

12/05/1401

دکتر ایمانی

دکتر امینی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر دهقان

13/05/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر دهقان

دکتر امینی

دکتر عفتی

14/05/1401

دکتر همایونی

دکتر همایونی

-

-

دکتر اکبری

دکتر اکبری

دکتر همایونی

دکتر عفتی

دکتر عفتی

15/05/1401

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر امینی

دکتر روهنده

16/05/1401

دکتر عفتی

دکتر عفتی

-

-

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر عفتی

دکتر امینی

دکتر امینی

17/05/1401

دکتر روهنده

دکتر روهنده

-

-

دکتر اکبری

دکتر اکبری

دکتر روهنده

دکتر عفتی

دکتر عفتی

18/05/1401

دکتر همایونی

دکتر امینی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر عفتی

دکتر همایونی

19/05/1401

دکتر همایونی

دکتر امینی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر عفتی

دکتر عفتی

20/05/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر امینی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

21/05/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

دکتر دهقان

دکتر دهقان

دکتر اسماعیلی

دکتر میرزایی

دکتر دهقان

22/05/1401

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر امینی

دکتر امینی

دکتر دهقان

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر دهقان

23/05/1401

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر امینی

دکتر امینی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر دهقان

دکتر امینی

24/05/1401

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر امینی

دکتر امینی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر میرزایی

دکتر دهقان

دکتر دهقان

25/05/1401

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر امینی

دکتر امینی

دکتر دهقان

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر دهقان

26/05/1401

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر امینی

دکتر امینی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر حقیقی

دکتر حقیقی

27/05/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر امینی

دکتر میرزایی

دکتر میرزایی

28/05/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

29/05/1401

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر حقیقی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر میرزایی

دکتر امینی

30/05/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر حقیقی

دکتر حقیقی

31/05/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر حقیقی

دکتر امینی

دکتر روهنده

 

لطفاً همه همکاران برنامه درخواستی خود را حداکثر تا 20 ماه قبل به دفتر ریاست اعلام نمایند.

  • بعد از اعلام برنامه جابه جایی امکان پذیر نمی باشد.                     *لطفاً پزشکان مقیم ICU شیفت صبح در ساعت موظف در بیمارستان حضور داشته باشند.

 

                                                                                    دکتر علی اسماعیلی               

سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علي (ع)

 

 

 

 


منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.

جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۱۴۷۶۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...