گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۹۱ مورد

تعداد بازدید های کل : ۸۰۹۷۵۱ مورد

برنامه آنکالی پزشکان در تیر ماه 1401

پنج شنبه ٢ تیر ١٤٠١ ساعت ٩:٥٤ ق.ظ   ( بازدید : 564 نفر )


 

 

     برنامه مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام حسن (ع) در تیر ماه سال 1401

 

تاریخ

مقیم صبح

مقیم عصر و شب

آنکال امام حسن (ع)

ICU1

ICU2

ICU1

ICU2

01/04/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر دهقان

دکتر هاشم نژاد

دکتر امینی

 

02/04/1401

دکتر روهنده

دکتر دهقان

روهنده

دکتر مسرورنیا

 

03/04/1401

دکتر هاشم نژاد

دکتر امینی

دکتر هاشم نژاد

دکتر امینی

 

04/04/1401

دکتر فاضلی

دکتر دهقان

دکتر فاضلی

دکتر حسینی

 

05/04/1401

دکتر فاضلی

دکتر دهقان

دکتر هاشم نژاد

دکتر فاضلی

 

06/04/1401

دکتر کاویان

دکتر امینی

دکتر عمادی

دکتر اسماعیلی

 

07/04/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

دکتر روهنده

دکتر کاویان

 

08/04/1401

دکتر حسینی

دکتر امینی

دکتر عمادی

دکتر مسرورنیا

 

09/04/1401

 

 

 

 

 

10/04/1401

 

 

 

 

 

11/04/1401

 

 

 

 

 

12/04/1401

 

 

 

 

 

13/04/1401

 

 

 

 

 

14/04/1401

 

 

 

 

 

15/04/1401

 

 

 

 

 

16/04/1401

 

 

 

 

 

17/04/1401

 

 

 

 

 

18/04/1401

 

 

 

 

 

19/04/1401

 

 

 

 

 

20/04/1401

 

 

 

 

 

21/04/1401

 

 

 

 

 

22/04/1401

 

 

 

 

 

23/04/1401

 

 

 

 

 

24/04/1401

 

 

 

 

 

25/04/1401

 

 

 

 

 

26/04/1401

 

 

 

 

 

27/04/1401

 

 

 

 

 

28/04/1401

 

 

 

 

 

29/04/1401

 

 

 

 

 

30/04/1401

 

 

 

 

 

31/04/1401

 

 

 

 

 

 

                                                                                  دکتر نوید ابراهیمی پور            

سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع)

 

 

 

 

 

 

    اصلاحیه برنامه اطاق عمل و  مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام علی (ع) و بنت الهدی در تیر ماه سال 1401

 

تاریخ

اطاق عمل امام علی (ع)

اطاق عمل چشم

ارولوژی

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

مقیم زایشگاه

آنکال امام حسن (ع)

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی نروسرجری

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/04/1401

دکتر شاهین فر

دکتر امینی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر دهقان

 

02/04/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دکتر دهقان

 

03/04/1401

دکتر روهنده

دکتر روهنده

-

-

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر دهقان

دکتر دهقان

 

04/04/1401

دکتر همایونی

دکتر امینی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر دهقان

دکتر میرزایی

دکتر امینی

 

05/04/1401

دکتر همایونی

دکتر امینی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اکبری

دکتر روهنده

دکتر میرزایی

دکتر میرزایی

 

06/04/1401

دکتر همایونی

دکتر امینی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دکتر امینی

 

07/04/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر میرزایی

دکتر میرزایی

 

08/04/1401

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر روهنده

 

09/04/1401

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر میرزایی

دکتر امینی

 

10/04/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر میرزایی

دکتر میرزایی

 

11/04/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر امینی

 

12/04/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر اکبری

دکتر روهنده

دکتر میرزایی

دکتر حقیقی

 

13/04/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دکتر میرزایی

 

14/04/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر میرزایی

دکتر حقیقی

 

15/04/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر اکبری

دکتر میرزایی

دکتر امینی

 

16/04/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر امینی

دکتر میرزایی

دکتر روهنده

 

17/04/1401

دکتر همایونی

دکتر همایونی

-

-

دکتر میرزایی

دکتر میرزایی

دکتر همایونی

دکتر امینی

دکتر امینی

 

18/04/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/04/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/04/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/04/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/04/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/04/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/04/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/04/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/04/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/04/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/04/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/04/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/04/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/04/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفاً همه همکاران برنامه درخواستی خود را حداکثر تا 20 ماه قبل به دفتر ریاست اعلام نمایند.

  • بعد از اعلام برنامه جابه جایی امکان پذیر نمی باشد.                     *لطفاً پزشکان مقیم ICU شیفت صبح در ساعت موظف در بیمارستان حضور داشته باشند.

 

                                                                                    دکتر علی اسماعیلی               

سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علي (ع)

 

 

 

 

اصلاحیه برنامه مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام حسن (ع) در تیر ماه سال 1401

 

تاریخ

مقیم صبح

مقیم عصر و شب

آنکال امام حسن (ع)

ICU1

ICU2

ICU1

ICU2

01/04/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر دهقان

دکتر هاشم نژاد

دکتر امینی

 

02/04/1401

دکتر روهنده

دکتر دهقان

روهنده

دکتر مسرورنیا

 

03/04/1401

دکتر هاشم نژاد

دکتر امینی

دکتر هاشم نژاد

دکتر امینی

 

04/04/1401

دکتر فاضلی

دکتر دهقان

دکتر فاضلی

دکتر حسینی

 

05/04/1401

دکتر فاضلی

دکتر دهقان

دکتر هاشم نژاد

دکتر فاضلی

 

06/04/1401

دکتر کاویان

دکتر امینی

دکتر عمادی

دکتر اسماعیلی

 

07/04/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

دکتر روهنده

دکتر کاویان

 

08/04/1401

دکتر حسینی

دکتر امینی

دکتر عمادی

دکتر مسرورنیا

 

09/04/1401

دکتر روهنده

دکتر امینی

دکتر کاویان

دکتر حسینی

 

10/04/1401

دکتر اکبری

دکتر امینی

دکتر اکبری

دکتر امینی

 

11/04/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

دکتر کاویان

دکتر حسینی

 

12/04/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

 

13/04/1401

دکتر کاویان

دکتر امینی

دکتر عمادی

دکتر اسماعیلی

 

14/04/1401

دکتر حسینی

دکتر امینی

دکتر مسرورنیا

دکتر روهنده

 

15/04/1401

دکتر حسینی

دکتر امینی

دکتر هاشم نژاد

دکتر کاویان

 

16/04/1401

 

 

 

 

 

17/04/1401

 

 

 

 

 

18/04/1401

 

 

 

 

 

19/04/1401

 

 

 

 

 

20/04/1401

 

 

 

 

 

21/04/1401

 

 

 

 

 

22/04/1401

 

 

 

 

 

23/04/1401

 

 

 

 

 

24/04/1401

 

 

 

 

 

25/04/1401

 

 

 

 

 

26/04/1401

 

 

 

 

 

27/04/1401

 

 

 

 

 

28/04/1401

 

 

 

 

 

29/04/1401

 

 

 

 

 

30/04/1401

 

 

 

 

 

31/04/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  دکتر نوید ابراهیمی پور            

سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع)

 

 

 

 

    اصلاحیه تاریخ 1401/4/20

برنامه اطاق عمل و  مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام علی (ع) و بنت الهدی در تیر ماه سال 1401

 

تاریخ

اطاق عمل امام علی (ع)

اطاق عمل چشم

ارولوژی

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

مقیم زایشگاه

آنکال امام حسن (ع)

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی نروسرجری

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/04/1401

دکتر شاهین فر

دکتر امینی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر دهقان

 

02/04/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دکتر دهقان

 

03/04/1401

دکتر روهنده

دکتر روهنده

-

-

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر دهقان

دکتر دهقان

 

04/04/1401

دکتر همایونی

دکتر امینی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر دهقان

دکتر میرزایی

دکتر امینی

 

05/04/1401

دکتر همایونی

دکتر امینی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اکبری

دکتر روهنده

دکتر میرزایی

دکتر میرزایی

 

06/04/1401

دکتر همایونی

دکتر امینی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دکتر امینی

 

07/04/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر میرزایی

دکتر میرزایی

 

08/04/1401

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر روهنده

 

09/04/1401

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر میرزایی

دکتر امینی

 

10/04/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر میرزایی

دکتر میرزایی

 

11/04/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر امینی

 

12/04/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر اکبری

دکتر روهنده

دکتر میرزایی

دکتر حقیقی

 

13/04/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دکتر میرزایی

 

14/04/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر میرزایی

دکتر حقیقی

 

15/04/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

 

دکتر میرزایی

دکتر عفتی

 

16/04/1401

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر امینی

دکتر میرزایی

دکتر عفتی

 

17/04/1401

دکتر امینی

دکتر امینی

-

-

دکتر میرزایی

دکتر میرزایی

دکتر امینی

دکتر شادپور

دکتر شادپور

 

18/04/1401

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر امینی

دکتر دهقان

 

19/04/1401

دکتر امینی

دکتر امینی

-

-

دکتر شادپور

دکتر شادپور

دکتر امینی

دکتر دهقان

دکتر دهقان

 

20/04/1401

دکتر میرزایی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر امینی

دکتر امینی

دکتر دهقان

 

21/04/1401

دکتر میرزایی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر میرزایی

دکتر دهقان

دکتر روهنده

 

22/04/1401

دکتر میرزایی

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر اکبری

دکتر دهقان

دکتر دهقان

 

23/04/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر دهقان

دکتر دهقان

دکتر شادپور

 

24/04/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر دهقان

دکتر دهقان

 

25/04/1401

 

 

 

 

دکتر شاهین فر

دکتر امینی

دکتر همایونی

 

دکتر میرزایی

 

26/04/1401

 

 

 

 

دکتر شاهین فر

 

دکتر اکبری

 

دکتر امینی

 

27/04/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

 

 

 

 

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

 

28/04/1401

 

 

 

 

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

 

دکتر امینی

 

29/04/1401

 

 

 

 

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر اکبری

 

دکتر میرزایی

 

30/04/1401

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

 

 

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

 

 

دکتر همایونی

 

31/04/1401

دکتر روهنده

دکتر روهنده

 

 

دکتر اکبری

دکتر اکبری

دکتر روهنده

دکتر میرزایی

دکتر میرزایی

 

 

لطفاً همه همکاران برنامه درخواستی خود را حداکثر تا 20 ماه قبل به دفتر ریاست اعلام نمایند.

  • بعد از اعلام برنامه جابه جایی امکان پذیر نمی باشد.                     *لطفاً پزشکان مقیم ICU شیفت صبح در ساعت موظف در بیمارستان حضور داشته باشند.

 

                                                                                    دکتر علی اسماعیلی               

سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علي (ع)

 

 

 

 

 

     اصلاحیه تاریخ 20/4/1401

برنامه مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام حسن (ع) در تیر ماه سال 1401

 

تاریخ

مقیم صبح

مقیم عصر و شب

آنکال امام حسن (ع)

ICU1

ICU2

ICU1

ICU2

01/04/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر دهقان

دکتر هاشم نژاد

دکتر امینی

 

02/04/1401

دکتر روهنده

دکتر دهقان

روهنده

دکتر مسرورنیا

 

03/04/1401

دکتر هاشم نژاد

دکتر امینی

دکتر هاشم نژاد

دکتر امینی

 

04/04/1401

دکتر فاضلی

دکتر دهقان

دکتر فاضلی

دکتر حسینی

 

05/04/1401

دکتر فاضلی

دکتر دهقان

دکتر هاشم نژاد

دکتر فاضلی

 

06/04/1401

دکتر کاویان

دکتر امینی

دکتر عمادی

دکتر اسماعیلی

 

07/04/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

دکتر روهنده

دکتر کاویان

 

08/04/1401

دکتر حسینی

دکتر امینی

دکتر عمادی

دکتر مسرورنیا

 

09/04/1401

دکتر روهنده

دکتر امینی

دکتر کاویان

دکتر حسینی

 

10/04/1401

دکتر اکبری

دکتر امینی

دکتر اکبری

دکتر امینی

 

11/04/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

دکتر کاویان

دکتر حسینی

 

12/04/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

دکتر مسرورنیا

دکتر امینی

 

13/04/1401

دکتر کاویان

دکتر امینی

دکتر عمادی

دکتر اسماعیلی

 

14/04/1401

دکتر حسینی

دکتر امینی

دکتر مسرورنیا

دکتر روهنده

 

15/04/1401

دکتر حسینی

دکتر امینی

دکتر هاشم نژاد

دکتر کاویان

 

16/04/1401

دکتر روهنده

دکتر امینی

دکتر روهنده

دکتر مسرورنیا

 

17/04/1401

دکتر اکبری

دکتر روهنده

دکتر اکبری

دکتر روهنده

 

18/04/1401

دکتر میر زایی

دکتر کاویان

دکتر هاشم نژاد

دکتر کاویان

 

19/04/1401

دکتر کاویان

دکتر کاویان

دکتر کاویان

دکتر کاویان

 

20/04/1401

دکتر حسینی

دکتر دهقان

دکتر هاشم نژاد

دکتر حسینی

 

21/04/1401

دکتر مسرورنیا

دکتر دهقان

دکتر هاشم نژاد

دکتر کاویان

 

22/04/1401

دکتر کاویان

دکتر دهقان

دکتر عمادی

دکتر اسماعیلی

 

23/04/1401

دکتر روهنده

دکتر دهقان

دکتر حسینی

دکتر امینی

 

24/04/1401

دکتر کاویان

دکتر اکبری

دکتر کاویان

دکتر اکبری

 

25/04/1401

 

 

 

دکتر مسرورنیا

 

26/04/1401

 

 

 

 

 

27/04/1401

دکتر روهنده

دکتر اکبری

دکتر روهنده

دکتر اکبری

 

28/04/1401

 

 

 

دکتر مسرورنیا

 

29/04/1401

 

 

دکتر حسینی

دکتر امینی

 

30/04/1401

دکتر روهنده

 

دکتر هاشم نژاد

دکتر امینی

 

31/04/1401

 

 

دکتر کاویان

دکتر اسماعیلی

 

 

 

 

 

 

                                                                                  دکتر نوید ابراهیمی پور            

سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع)

 

 

 

 

 


منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.

جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۱۴۷۶۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...