گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۵ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۵۹۷۵۴ مورد

آنکالی پزشکان بهمن ماه 1399

شنبه ٤ بهمن ١٣٩٩ ساعت ١٠:١٤ ق.ظ   ( بازدید : 783 نفر )


 

 باسمه تعالی

ایام هفته

تاریخ

صبح

07:30 13:30

مقیم عصر و شب ICU

07:30-13:30

چهارشنبه

01/11/99

دکتر حبیبی

دکتر حبیبی

پنجشنبه

02/11/99

دکتر ابراهیم پور

دکتر جمعه زاده

جمعه

03/11/99

دکتر فرخی

دکتر فرخی

شنبه

04/11/99

دکتر هاشم نژاد

دکتر هاشم نژاد

یکشنبه

05/11/99

دکتر عمادی

دکتر عمادی

دوشنبه

06/11/99

دکتر حبیبی

دکتر حسین زاده

سه شنبه

07/11/99

دکتر هاشم نژاد

دکتر هاشم نژاد

چهارشنبه

08/11/99

دکتر جمعه زاده

دکتر حسین زاده

پنجشنبه

09/11/99

دکتر کاویان

دکتر عمادی

جمعه

10/11/99

دکتر جمعه زاده

دکتر حسین زاده

شنبه

11/11/99

دکتر هاشم نژاد

دکتر هاشم نژاد

یکشنبه

12/11/99

دکتر عمادی

دکتر عمادی

دوشنبه

13/11/99

دکتر ابراهیم پور

دکتر ابراهیم پور

سه شنبه

14/11/99

دکتر ابراهیم پور

دکتر حسین زاده

چهارشنبه

15/11/99

دکتر روهنده

دکتر روهنده

پنجشنبه

16/11/99

دکتر فرخی

دکتر فرخی

جمعه

17/11/99

دکتر هاشم نژاد

دکتر هاشم نژاد

شنبه

18/11/99

دکتر روهنده

دکتر روهنده

یکشنبه

19/11/99

دکتر جمعه زاده

دکتر جمعه زاده

دوشنبه

20/11/99

دکتر فرخی

دکتر حسین زاده

سه شنبه

21/11/99

دکتر روهنده

دکتر روهنده

چهارشنبه

22/11/99

دکتر حبیبی

دکتر حبیبی

پنجشنبه

23/11/99

دکتر فرخی

دکتر حسین زاده

جمعه

24/11/99

دکتر جمعه زاده

 

شنبه

25/11/99

دکتر جمعه زاده

دکتر جمعه زاده

یکشنبه

26/11/99

دکتر ابراهیم پور

دکتر ابراهیم پور

دوشنبه

27/11/99

دکتر کاویان

دکتر حسین زاده

سه شنبه

28/11/99

دکتر ابراهیم پور

دکتر ابراهیم پور

چهارشنبه

29/11/99

دکتر هاشم نژاد

دکتر هاشم نژاد

پنجشنبه

30/11/99

دکتر کاویان

دکتر کاویان

 
 

ایام هفته

تاریخ

صبح

شب

چهارشنبه

01/11/99

دکتر علیزاده

دکتر علیزاده

پنج شنبه

02/11/99

دکتر فرخی

دکتر فرخی

جمعه

03/11/99

دکتر رحمانیان

دکتر لطف آبادی

شنبه

04/11/99

دکتر علیزاده

دکتر ابراهیم پور

یکشنبه

05/11/99

دکتر علیزاده

دکتر علیزاده

دوشنبه

06/11/99

دکتر رحمانیان

دکتر رحمانیان

سه شنبه

07/11/99

دکتر حسینی

دکتر لطف آبادی

چهارشنبه

08/11/99

دکتر حسینی

دکتر رحمانیان

پنج شنبه

09/11/99

دکتر دلدار

دکتر رحمانیان

جمعه

10/11/99

دکتر دلدار

دکتر رحمانیان

شنبه

11/11/99

دکتر دلدار

دکتر حسینی

یکشنبه

12/11/99

دکتر لطف آبادی

دکتر دلدار

دوشنبه

13/11/99

دکتر سلطان پور

دکتر رحمانیان

سه شنبه

14/11/99

دکتر رحمانیان

دکتر سلطان پور

چهارشنبه

15/11/99

دکتر ابراهیم پور

دکتر ابراهیم پور

پنج شنبه

16/11/99

دکتر لطف آبادی

دکتر سلطان پور

جمعه

17/11/99

دکتر جمعه زاده

دکتر جمعه زاده

شنبه

18/11/99

دکتر لطف آبادی

دکتر سلطان پور

یکشنبه

19/11/99

دکتر ابراهیم پور

دکتر لطف آبادی

دوشنبه

20/11/99

دکتر ابراهیم پور

دکتر ابراهیم پور

سه شنبه

21/11/99

دکتر جمعه زاده

دکتر جمعه زاده

چهارشنبه

22/11/99

دکتر فرخی

دکتر فرخی

پنج شنبه

23/11/99

دکتر جمعه زاده

دکتر جمعه زاده

جمعه

24/11/99

دکتر علیزاده

دکتر علیزاده

شنبه

25/11/99

دکتر ابراهیم پور

دکتر دلدار

یکشنبه

26/11/99

دکتر فرخی

دکتر فرخی

دوشنبه

27/11/99

دکتر سلطان پور

دکتر ابراهیم پور

سه شنبه

28/11/99

دکتر سلطان پور

دکتر دلدار

چهارشنبه

29/11/99

دکتر سلطان پور

دکتر علیزاده

پنج شنبه

30/11/99

دکتر فرخی

دکتر فرخی

 

       ايام هفته

تاريخ

اعصاب و روان

چهارشنبه

1/11/99

دکتر قره

پنج شنبه

2/11/99

دکتر زاهدیان

جمعه

3/11/99

دکتر زاهدیان

شنبه

4/11/99

دکترمدیرپور

یک شنبه

5/11/99

دکترحدادی

دوشنبه

6/11/99

دکتررامیار

سه شنبه

7/11/99

دکترزاهدیان

چهارشنبه

8/11/99

دکتراسماعیلی

پنج شنبه

9/11/99

دکترحدادی

جمعه

10/11/99

دکترحدادی

شنبه

11/11/99

دکتررامیار

یک شنبه

12/11/99

دکترمدیرپور

دوشنبه

13/11/99

دکترزاهدیان

سه شنبه

14/11/99

دکترقره

چهارشنبه

15/11/99

دکترحدادی

پنج شنبه

16/11/99

دکتراسماعیلی

جمعه

17/11/99

دکتراسماعیلی

شنبه

18/11/99

دکتررامیار

یک شنبه

19/11/99

دکترقره

دوشنبه

20/11/99

دکترمدیرپور

سه شنبه

21/11/99

دکتراسماعیلی

چهارشنبه

22/11/99

دکترزاهدیان

پنج شنبه

23/11/99

دکتررامیار

جمعه

24/11/99

دکتررامیار

شنبه

25/11/99

دکترقره

یک شنبه

26/11/99

دکترمدیرپور

دوشنبه

27/11/99

دکتراسماعیلی

سه شنبه

28/11/99

دکترقره

چهارشنبه

29/11/99

دکترحدادی

پنج شنبه

30/11/99

دکترمدیرپور

 

 

 

 
 
 
 
 

تاریخ

روز هفته

صبـح

عصـر

شـب

13:30-7:30

19:30-13:30

7:30-19:30

 

1/11/99

چهارشنبه

فولادی

عرفانی

حسینی

عاملی

فولادی

زنگویی

 

2/11/99

پنج شنبه

حسینی

عاملی

وحیدی

معتمدی

حسینی

عاملی

 

3/11/99

جمعه

فولادی

عرفانی

حسینی

وحیدی

فولادی

عاملی

 

4/11/99

شنبه

گریوانی

یزدانی

عاملی

حسینی

یزدانی

گریوانی

 

5/11/99

یک شنبه

فولادی

معتمدی

معتمدی

عاملی

فولادی

زنگویی

 

6/11/99

دوشنبه

گریوانی

عاملی

عاملی

حسینی

معتمدی

حسینی

 

7/11/99

سه شنبه

فولادی

گریوانی

عاملی

عرفانی

معتمدی

عاملی

 

8/11/99

چهارشنبه

گریوانی

امینی مقدم

عرفانی

یزدانی

عاملی

امینی مقدم

 

9/11/99

پنج شنبه

گریوانی

عرفانی

معتمدی

عاملی

مبارکی

گریوانی

 

10/11/99

جمعه

گریوانی

یزدانی

عاملی

معتمدی

حاتمی

عاملی

 

11/11/99

شنبه

گریوانی

معتمدی

حاتمی

وحیدی

گریوانی

عاملی

 

12/11/99

یک شنبه

گریوانی

معتمدی

عرفانی

امینی مقدم

معتمدی

حاتمی

 

13/11/99

دوشنبه

حاتمی

امینی مقدم

حاتمی

عرفانی

معتمدی

عاملی

 

14/11/99

سه شنبه

گریوانی

حاتمی

معتمدی

عرفانی

معتمدی

حاتمی

 

15/11/99

چهارشنبه

گریوانی

عرفانی

حاتمی

یزدانی

معتمدی

عاملی

 

16/11/99

پنج شنبه

گریوانی

گریوانی

معتمدی

اصغرزاده

حاتمی

فروزانیان

 

17/11/99

جمعه

فولادی

معتمدی

حاتمی

اصغرزاده

فروزانیان

معتمدی

 

18/11/99

شنبه

فولادی

گریوانی

اصغرزاده

حاتمی

گریوانی

عاملی

 

19/11/99

یک شنبه

فولادی

اصغرزاده

معتمدی

حاتمی

فولادی

معتمدی

 

20/11/99

دوشنبه

گریوانی

حسینی

اصغرزاده

حاتمی

معتمدی

حسینی

 

21/11/99

سه شنبه

فولادی

گریوانی

معتمدی

اصغرزاده

فروزانیان

حسینی

 

22/11/99

چهارشنبه

فولادی

گریوانی

حسینی

اصغرزاده

فولادی

حاتمی

 

23/11/99

پنج شنبه

گریوانی

حسینی

معتمدی

حاتمی

حسینی

اصغرزاده

 

24/11/99

جمعه

فولادی

حاتمی

حسینی

اصغرزاده

فولادی

حاتمی

 

25/11/99

شنبه

گریوانی

حسینی

وحیدی

حاتمی

گریوانی

یزدانی

 

26/11/99

یک شنبه

فولادی

حسینی

حاتمی

فروزانیان

فولادی

حسینی

 

27/11/99

دوشنبه

گریوانی

اصغرزاده

حسینی

حاتمی

گریوانی

عاملی

 

28/11/99

سه شنبه

فولادی

داوری

حسینی

اصغرزاده

حسینی

حاتمی

 

29/11/99

چهارشنبه

فولادی

حسینی

اصغرزاده

حاتمی

فولادی

حسینی

 

30/11/99

پنج شنبه

گریوانی

اصغرزاده

وحیدی

حسینی

اصغرزاده

حاتمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 برنامه اطاق عمل و  مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام علی (ع) و بنت الهدی در بهمن ماه سال 99

 

تاریخ

اطاق عمل امام علی (ع)

اطاق عمل چشم

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

مقیم زایشگاه

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی نروسرجری

اطاق عمل چشم

 

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/11/99

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر تسبیحی

دکتر ایمانی

دکتر احسانی

دکتر دهقان

دکتر تسبیحی

02/11/99

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر دهقان

دکتر روهنده

03/11/99

دکتر احسانی

دکتر احسانی

دکتر احسانی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر احسانی

دکتر دهقان

دکتر دهقان

04/11/99

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی-دکتر احسانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

05/11/99

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی-دکتر احسانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر احسانی

06/11/99

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی-دکتر احسانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر دهقان

07/11/99

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی-دکتر احسانی

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر پویان فر

08/11/99

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی-دکتر احسانی

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

دکتر دهقان

09/11/99

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی-دکتر احسانی

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

دکتر احسانی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

 
 

ایام هفته

تاریخ

برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع) در بهمن 1399

برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص در بهمن 1399 (ساعت7-14)

 

قلب

نورولوژی

داخلی

چشم

اطفال

عفونی

اورولوژی

فوق تخصص ریه

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

چهارشنبه

01/11/99

دکتر داغستانی

دکتر عزیزجلالی

دکتر عمادی

دکتر محمدزاده

دکتر یوسفی

دکتر مرادی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

پنج شنبه

02/11/99

دکتر رسولی

دکتر عبدالهیان

دکتر روحانی

دکتر محمدزاده

دکتر یوسفی

دکتر مرادی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

جمعه

03/11/99

دکتر حسینی

دکتر عبدالهیان

دکتر حاتمی

دکتر محمدزاده

-

دکتر مرادی

دکتر حقیقی

-

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

شنبه

04/11/99

دکتر داغستانی

دکتر عبدالهیان

دکتر حبیبی

دکتر جلالی فر

دکتر یوسفی

دکتر تقوی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

یکشنبه

05/11/99

دکتر توانایی

دکتر عزیزجلالی

دکتر هاشم نژاد

دکتر جلالی فر

دکتر یوسفی

دکتر غفوری

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دوشنبه

06/11/99

دکتر نیری

دکتر عزیزجلالی

دکتر کاویان

دکتر جلالی فر

دکتر یوسفی

دکتر مرادی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

سه شنبه

07/11/99

دکتر داغستانی

دکتر عبدالهیان

دکتر حاتمی

دکتر محمدزاده

دکتر یوسفی

دکتر غفوری

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

چهارشنبه

08/11/99

دکتر توانایی

دکتر عبدالهیان

دکتر عمادی

دکتر محمدزاده

دکتر یوسفی

دکتر تقوی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

پنج شنبه

09/11/99

دکتر فرج پور

دکتر عبدالهیان

دکتر کاویان

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر غفوری

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

جمعه

10/11/99

دکتر نیری

دکتر عبدالهیان

دکتر هاشم نژاد

دکتر عفتی زاده

-

دکتر غفوری

دکتر رازی

-

دکتر جعفری

-

شنبه

11/11/99

دکتر توانایی

دکتر عزیزجلالی

دکتر حسین زاده

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر تقوی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

یکشنبه

12/11/99

دکتر فرج پور

دکتر عزیزجلالی

دکتر کاویان

دکتر محمدزاده

دکتر یوسفی

دکتر تقوی

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دوشنبه

13/11/99

دکتر رسولی

دکتر عبدالهیان

دکتر حسین زاده

دکتر محمدزاده

دکتر یوسفی

دکتر مرادی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

سه شنبه

14/11/99

دکتر توانایی

دکتر قهرمانی

دکتر هاشم نژاد

دکتر مشایخی

دکتر یوسفی

دکتر تقوی

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

چهارشنبه

15/11/99

دکتر فرج پور

دکتر قهرمانی

دکتر عمادی

دکتر جلالی فر

دکتر یوسفی

دکتر غفوری

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

پنج شنبه

16/11/99

دکتر نیری

دکتر 

دکتر روحانی

دکتر جلالی فر

دکتر یوسفی

دکتر تقوی

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

جمعه

17/11/99

دکتر توانایی

دکتر 

دکتر حبیبی

دکتر جلالی فر

-

دکتر تقوی

دکتر سیدی

-

دکتر پورنقی

-

شنبه

18/11/99

دکتر داغستانی

دکتر عبدالهیان

دکتر حاتمی

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر غفوری

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

یکشنبه

19/11/99

دکتر فرج پور

دکتر عبدالهیان

دکتر حسین زاده

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر تقوی

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دوشنبه

20/11/99

دکتر توانایی

دکتر عبدالهیان

دکتر حبیبی

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر غفوری

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

سه شنبه

21/11/99

دکتر داغستانی

دکتر 

دکتر حاتمی

دکتر محمدزاده

دکتر یوسفی

دکتر غفوری

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

چهارشنبه

22/11/99

دکتر فرج پور

دکتر 

دکتر حسین زاده

دکتر محمدزاده

-

دکتر مرادی

دکتر سیدی

-

دکتر فیروزیان

-

پنج شنبه

23/11/99

دکتر توانایی

دکتر 

دکتر معینی راد

دکتر مشایخی

دکتر یوسفی

دکتر مرادی

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

-

جمعه

24/11/99

دکتر داغستانی

دکتر 

دکتر کاویان

دکتر مشایخی

-

دکتر مرادی

دکتر سیدی

-

دکتر فیروزیان

-

شنبه

25/11/99

دکتر فرج پور

دکتر قهرمانی

دکتر حبیبی

دکتر مشایخی

دکتر یوسفی

دکتر غفوری

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

یکشنبه

26/11/99

دکتر رسولی

دکتر قهرمانی

دکتر هاشم نژاد

دکتر مشایخی

دکتر یوسفی

دکتر تقوی

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دوشنبه

27/11/99

دکتر داغستانی

دکتر بازیار

دکتر حاتمی

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر مرادی

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

سه شنبه

28/11/99

دکتر فرج پور

دکتر بازیار

دکتر کاویان

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر غفوری

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

چهارشنبه

29/11/99

دکتر داغستانی

دکتر بازیار

دکتر حبیبی

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر تقوی

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

پنج شنبه

30/11/99

دکتر نیری

دکتر قهرمانی

دکتر هاشم نژاد

دکتر عفتی زاده

دکتر یوسفی

دکتر مرادی

دکتر سیدی

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

 
 

ایام هفته

تاریخ

ارتوپدی

فک و صورت

مغز و اعصاب

رادیولوژی

جراحي عمومي

اطفال و PICU

جراحی اطفال

نورولوژی

چشم

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

چهارشنبه

01/11/99

دکتر خدابنده

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر توکلی

دکتر مافی نژاد

دکتربختیاری

-

دکتر عزیزجلالی

دکتر محمدزاده

دکتر تسبیحی

دکتر ایمانی

دکتر احسانی

پنج شنبه

02/11/99

دکتر برزگر

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر برادران

دکتر شاهکرم

دکتر شکری

-

دکتر عبدالهیان

دکتر محمدزاده

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

جمعه

03/11/99

دکتر ابراهمیان

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر برادران

دکتر فروهر

دکتر شکری

-

دکتر عبدالهیان

دکتر محمدزاده

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر احسانی

شنبه

04/11/99

دکتر صفدری

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر توکلی

دکتر شاهکرم

دکتر گلدوزی

دکتر پرویزی

دکتر عزیزجلالی

دکتر جلالی فر

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

یکشنبه

05/11/99

دکتر موسوی

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر ایزانلو

دکتر فروهر

دکتربختیاری

دکتر پرویزی

دکتر عزیزجلالی

دکتر جلالی فر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دوشنبه

06/11/99

دکتر قره جه

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر برادران

دکتر رخشا

دکتربختیاری

دکتر پرویزی

دکتر عزیزجلالی

دکتر جلالی فر

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

سه شنبه

07/11/99

دکتر قدوس

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دگتر درویش

دکتر مافی نژاد

دکتر شکری

دکتر پرویزی

دکتر عبدالهیان

دکتر محمدزاده

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

چهارشنبه

08/11/99

دکتر صفدری

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر ایزانلو

دکتر سلطانی

دکتربختیاری

-

دکتر عبدالهیان

دکتر محمدزاده

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

پنج شنبه

09/11/99

دکتر خدابنده

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دگتر درویش

دکتر فروهر

دکترگلدوزی

-

دکتر عبدالهیان

دکتر عفتی زاده

دکتر همایونی

دکتر احسانی

دکتر اسماعیلی

جمعه

10/11/99

دکتر خدابنده

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دگتر درویش

دکتر فروهر

دکترگلدوزی

-

دکتر عبدالهیان

دکتر عفتی زاده

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

شنبه

11/11/99

دکتر صفدری

دکتر اوغازیان

دکتر ناظمی نژاد

دکتر ایزانلو

دکتر شاهکرم

دکترسلیمان زاده

دکتر پرویزی

دکتر عزیزجلالی

دکتر عفتی زاده

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

یکشنبه

12/11/99

دکتر موسوی

دکتر اوغازیان

دکتر ناظمی نژاد

دگتر درویش

دکتر فروهر

دکتربختیاری

دکتر پرویزی

دکتر عزیزجلالی

دکتر محمدزاده

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دوشنبه

13/11/99

دکتر خدابنده

دکتر اوغازیان

دکتر ناظمی نژاد

دکتر توکلی

دکتر رخشا

دکترگلدوزی

دکتر پرویزی

دکتر عزیزجلالی

دکتر محمدزاده

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

سه شنبه

14/11/99

دکتر قره جه

دکتر اوغازیان

دکتر ناظمی نژاد

دگتر درویش

دکتر مافی نژاد

دکتربختیاری

دکتر پرویزی

دکتر قهرمانی

دکتر مشایخی

دکتر تسبیحی

دکتر محمدپور

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

15/11/99

دکتر قره جه

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر ایزانلو

دکتر سلطانی

دکتربختیاری

-

دکتر قهرمانی

دکتر جلالی فر

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

پنج شنبه

16/11/99

دکتر برزگر

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر نظری

دکتر شاهکرم

دکتر شادانی

-

دکتر عزیزجلالی

دکتر جلالی فر

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

جمعه

17/11/99

دکتر ابراهمیان

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر نظری

دکتر مافی نژاد

دکتر شادانی

-

دکتر عزیزجلالی

دکتر جلالی فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

شنبه

18/11/99

دکتر صفدری

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دگتر درویش

دکتر شاهکرم

دکترسلیمان زاده

دکتر پرویزی

دکتر عبدالهیان

دکتر عفتی زاده

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

یکشنبه

19/11/99

دکتر باور

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر ایزانلو

دکتر فروهر

دکتر شادانی

دکتر پرویزی

دکتر عبدالهیان

دکتر عفتی زاده

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دوشنبه

20/11/99

دکتر قره جه

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر برادران

دکتر رخشا

دکتربختیاری

دکتر پرویزی

دکتر عبدالهیان

دکتر عفتی زاده

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

سه شنبه

21/11/99

دکتر قدوس

دکتر واعظی

دکتر ناظمی نژاد

دکتر توکلی

دکتر مافی نژاد

دکتربختیاری

-

دکتر عزیزجلالی

دکتر محمدزاده

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

22/11/99

دکتر قره جه

دکتر واعظی

دکتر ناظمی نژاد

دکتر برادران

دکتر سلطانی

دکتربختیاری

-

دکتر عزیزجلالی

دکتر محمدزاده

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

پنج شنبه

23/11/99

دکتر ابراهمیان

دکتر واعظی

دکتر ناظمی نژاد

دکتر ایزانلو

دکتر فروهر

دکترسلیمان زاده

-

دکتر عزیزجلالی

دکتر مشایخی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

جمعه

24/11/99

دکتر ابراهمیان

دکتر واعظی

دکتر ناظمی نژاد

دکتر ایزانلو

دکتر فروهر

دکترسلیمان زاده

-

دکتر عزیزجلالی

دکتر مشایخی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر دهقان

شنبه

25/11/99

دکتر صفدری

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دگتر درویش

دکتر شاهکرم

دکتر شادانی

-

دکتر قهرمانی

دکتر مشایخی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

یکشنبه

26/11/99

دکتر باور

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر ایزانلو

دکتر فروهر

دکترگلدوزی

دکتر پرویزی

دکتر قهرمانی

دکتر مشایخی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دوشنبه

27/11/99

دکتر خدابنده

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر برادران

دکتر رخشا

دکترگلدوزی

دکتر پرویزی

دکتر بازیار

دکتر عفتی زاده

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

سه شنبه

28/11/99

دکتر خدابنده

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر نظری

دکتر مافی نژاد

دکترگلدوزی

دکتر پرویزی

دکتر بازیار

دکتر عفتی زاده

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

29/11/99

دکتر خدابنده

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر برادران

دکتر سلطانی

دکترسلیمان زاده

-

دکتر بازیار

دکتر عفتی زاده

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

پنج شنبه

30/11/99

دکتر خدابنده

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دگتر درویش

دکتر مافی نژاد

دکتر شکری

-

دکتر عزیزجلالی

دکتر عفتی زاده

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

 
 
 

تاریخ

اطاق عمل امام علی (ع)

اطاق عمل چشم

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

مقیم زایشگاه

آندوسکوپی امام حسن (ع)

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی نروسرجری

اطاق عمل چشم

 

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/11/99

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر تسبیحی

دکتر ایمانی

دکتر احسانی

دکتر دهقان

دکتر تسبیحی

-

02/11/99

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر دهقان

دکتر روهنده

-

03/11/99

دکتر احسانی

دکتر احسانی

دکتر احسانی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اح سانی

دکتر دهقان

دکتر دهقان

-

04/11/99

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی-دکتر احسانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

-

05/11/99

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی-دکتر احسانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر احسانی

-

06/11/99

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی-دکتر احسانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر دهقان

-

07/11/99

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی-دکتر احسانی

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر پویان فر

-

08/11/99

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی-دکتر احسانی

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

دکتر دهقان

-

09/11/99

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی-دکتر احسانی

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

دکتر احسانی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

-

10/11/99

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر دهقان

دکتر دهقان

-

11/11/99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

دکتر دهقان

دکتر پویان فر

دکتر محمدپور

12/11/99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر دهقان

دکتر دهقان

دکتر محمدپور

13/11/99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر دهقان

دکتر تسبیحی

دکتر محمدپور

14/11/99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر محمدپور

دکتر شاهین فر

دکتر دهقان

دکتر دهقان

دکتر محمدپور

15/11/99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

دکتر دهقان

دکتر پویان فر

دکتر محمدپور

16/11 /99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

دکتر دهقان

دکتر دهقان

دکتر محمدپور

17/11 /99

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

-

18/11 /99

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر دهقان

دکتر دهقان

دکتر محمدپور

19/11 /99

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر دهقان

دکتر تسبیحی

دکتر محمدپور

20/11 /99

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر دهقان

دکتر دهقان

دکتر محمدپور

21/11 /99

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر دهقان

دکتر تسبیحی

دکتر محمدپور

22/11 /99

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

دکتر دهقان

دکتر دهقان

-

23/11 /99

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

-

24/11 /99

دکتر دهقان

دکتر دهقان

دکتر دهقان

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر دهقان

دکتر روهنده

دکتر روهنده

-

25/11 /99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

دکتر تسبیحی

دکتر دهقان

دکتر محمدپور

26/11 /99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر محمدپور

27/11 /99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

28/11 /99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر محمدپور

29/11 /99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر تسبیحی

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

30/11 /99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

-

 

 


منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.
جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۲۸۱۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...