گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۸ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۳ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۵۹۷۶۲ مورد

آنکالی پزشکان درآذرماه 1399

دوشنبه ٣ آذر ١٣٩٩ ساعت ١٢:٣٤ ب.ظ   ( بازدید : 316 نفر )


برنامه آنکالی مقیم ICU بیمارستان امام حسن(ع) در آذر ماه 1399

ایام هفته

تاریخ

مقیم  صبح ICU

07:30-13:30

مقیم عصر وشبICU

13:30-07:30

مقیم عصر و شب ICU

شنبه

01/09/99

-

دکتر هاشم نژاد

-

یکشنبه

02/09/99

-

دکتر محمدپور

-

دوشنبه

03/09/99

دکتر روهنده

دکتر دهقان

-

سه شنبه

04/09/99

دکتر روهنده

دکتر ابراهیمیان

-

چهارشنبه

05/09/99

دکتر روهنده

دکتر دهقان

-

پنجشنبه

06/09/99

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

-

جمعه

07/09/99

-

دکتر روهنده

-

شنبه

08/09/99

دکتر دهقان

دکتر حسین زاده

-

یکشنبه

09/09/99

دکتر روهنده

دکتر هاشم نژاد

دکتر عمادی

دوشنبه

10/09/99

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر هاشم نژاد

سه شنبه

11/09/99

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

دکتر حسین زاده

چهارشنبه

12/09/99

دکتر محمدپور

دکتر دهقان

دکتر عمادی

پنجشنبه

13/09/99

دکتر محمدپور

دکتر اسماعیلی

دکتر حسین زاده

جمعه

14/09/99

-

دکتر روهنده

-

شنبه

15/09/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر هاشم نژاد

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

16/09/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر حسین زاده

دکتر عمادی

دوشنبه

17/09/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر روهنده

دکتر ابراهیمیان

سه شنبه

18/09/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر پویان فر

دکتر هاشم نژاد

چهارشنبه

19/09/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر حسین زاده

دکتر عمادی

پنجشنبه

20/09/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر روهنده

دکتر هاشم نژاد

جمعه

21/09/99

-

دکتر حسین زاده

-

شنبه

22/09/99

دکتر دهقان

دکتر روهنده

دکتر هاشم نژاد

یکشنبه

23/09/99

دکتر دهقان

دکتر حسین زاده

دکتر عمادی

دوشنبه

24/09/99

دکتر دهقان

دکتر روهنده

دکتر هاشم نژاد

سه شنبه

25/09/99

دکتر دهقان

دکتر حسین زاده

دکتر ابراهیمیان

چهارشنبه

26/09/99

دکتر دهقان

دکتر اسماعیلی

دکتر هاشم نژاد

پنجشنبه

27/09/99

دکتر دهقان

دکتر روهنده

دکتر عمادی

جمعه

28/09/99

-

دکتر ابراهیمیان

-

شنبه

29/09/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

30/09/99

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

-

 

 

 

                                                                           

 

تاریخ

روز هفته

صبـح

عصـر

شـب

13:30-7:30

19:30-13:30

7:30-19:30

1/09/99

شنبه

فولادی

فیضی

حسینی

اصغرزاده

گریوانی

یزدانی

2/09/99

یک شنبه

فولادی

حسینی

اصغرزاده

امینی مقدم

فولادی

حسینی

3/09/99

دوشنبه

گریوانی

اصغرزاده

حسینی

اسدی

گریوانی

یزدانی

4/09/99

سه شنبه

حسینی

فولادی

فیضی

امینی مقدم

حسینی

اصغرزاده

5/09/99

چهارشنبه

فولادی

گریوانی

حسینی

اصغرزاده

فولادی

حسینی

6/09/99

پنج شنبه

گریوانی

اصغرزاده

عاملی

فیضی

حسینی

اصغرزاده

7/09/99

جمعه

فولادی

عاملی

معتمدی

حسینی

معتمدی

عاملی

8/09/99

شنبه

فولادی

گریوانی

معتمدی

عاملی

معتمدی

عاملی

9/09/99

یک شنبه

فولادی

گریوانی

عاملی

اصغرزاده

فولادی

گریوانی

10/09/99

دوشنبه

گریوانی

حاتمی

علملی

حاتمی

اصغرزاده

امینی مقدم

11/09/99

سه شنبه

داوری

فولادی

عاملی

وحیدی

عاملی

حاتمی

12/09/99

چهارشنبه

فولادی

گریوانی

عاملی

حاتمی

فولادی

عاملی

13/09/99

پنج شنبه

گریوانی

حاتمی

معتمدی

گریوانی

معتمدی

حاتمی

14/09/99

جمعه

فولادی

اصغرزاده

معتمدی

حاتمی

فولادی

معتمدی

15/09/99

شنبه

گریوانی

حاتمی

امینی مقدم

حاتمی

گریوانی

یزدانی

16/09/99

یک شنبه

معتمدی

حاتمی

معتمدی

وحیدی

حاتمی

زنگویی

17/09/99

دوشنبه

گریوانی

معتمدی

معتمدی

وحیدی

درتومی

اسدی

18/09/99

سه شنبه

داوری

گریوانی

حاتمی

معتمدی

گریوانی

یزدانی

19/09/99

چهارشنبه

حاتمی

سحر یزدانی

معتمدی

فیضی

درتومی

حاتمی

20/09/99

پنج شنبه

گریوانی

سحر یزدانی

معتمدی

حاتمی

معتمدی

عاملی

21/09/99

جمعه

گریوانی

حاتمی

عاملی

معتمدی

حاتمی

عاملی

22/09/99

شنبه

گریوانی

سحر یزدانی

حاتمی

امینی مقدم

عاملی

زنگویی

23/09/99

یک شنبه

فولادی

گریوانی

عاملی

حسینی

عاملی

حسینی

24/09/99

دوشنبه

فولادی

گریوانی

عاملی

حسینی

گریوانی

یزدانی

25/09/99

سه شنبه

داوری

فولادی

معتمدی

عاملی

معتمدی

حسینی

26/09/99

چهارشنبه

فولادی

گریوانی

معتمدی

حسینی

معتمدی

عاملی

27/09/99

پنج شنبه

فولادی

حسینی

حاتمی

معتمدی

حسینی

عاملی

28/09/99

جمعه

فولادی

حاتمی

معتمدی

وحیدی

حاتمی

حسینی

29/09/99

شنبه

فولادی

امینی مقدم

معتمدی

حاتمی

فولادی

حسینی

30/09/99

یک شنبه

گریوانی

حاتمی

اسدی

حسینی

حاتمی

حسینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

       ايام هفته

تاريخ

اعصاب و روان

شنبه

1/09/99

دکتر مدیرپور

یک شنبه

2/09/99

دکتر زاهدیان

دوشنبه

3/09/99

دکتر اسماعیلی

سه شنبه

4/09/99

دکتر قره

چهارشنبه

5/09/99

دکتر حدادی

پنج شنبه

6/09/99

دکتر مدیرپور

جمعه

7/09/99

دکتر مدیرپور

شنبه

8/09/99

دکتر حدادی

یک شنبه

9/09/99

دکتر رامیار

دوشنبه

10/09/99

دکتر زاهدیان

سه شنبه

11/09/99

دکتر اسماعیلی

چهارشنبه

12/09/99

دکتر رامیار

پنج شنبه

13/09/99

دکتر قره

جمعه

14/09/99

دکتر قره

شنبه

15/09/99

دکتر مدیرپور

یک شنبه

16/09/99

دکتر حدادی

دوشنبه

17/09/99

دکتر اسماعیلی

سه شنبه

18/09/99

دکتر قره

چهارشنبه

19/09/99

دکتر مدیرپور

پنج شنبه

20/09/99

دکتر رامیار

جمعه

21/09/99

دکتر رامیار

شنبه

22/09/99

دکتر اسماعیلی

یک شنبه

23/09/99

دکتر قره

دوشنبه

24/09/99

دکتر زاهدیان

سه شنبه

25/09/99

دکتر رامیار

چهارشنبه

26/09/99

دکتر زاهدیان

پنج شنبه

27/09/99

دکتر حدادی

جمعه

28/09/99

دکتر حدادی

شنبه

29/09/99

دکتر اسماعیلی

یک شنبه

30/09/99

دکتر زاهدیان

 

 

 

 
 

برنامه آنکالی و مقیم پزشکان متخصص اطفال  آذرماه  1399

ایام هفته

تاریخ

پزشک NICU

نوزادان

پزشک مقیم عصر

پزشک مقیم شب

نوزاد طبیعی

شنبه

1/9/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر احتشام منش

یک شنبه

2/9/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر احتشام منش

دوشنبه

3/9/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر احتشام منش

سه شنبه

4/9/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر احتشام منش

چهار شنبه

5/9/99

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر موسوی

دکتر موسوی

دکتر احتشام منش

پنج شنبه

6/9/99

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر همدمیان

دکتر همدمیان

دکتر احتشام منش

جمعه

7/9/99

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

شنبه

8/9/99

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر احتشام منش

یک شنبه

9/9/99

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر احتشام منش

دوشنبه

10/9/99

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر احتشام منش

سه شنبه

11/9/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر موسوی

دکتر موسوی

دکتر مافی نژاد

چهار شنبه

12/9/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر مافی نژاد

پنج شنبه

13/9/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر مافی نژاد

جمعه

14/9/99

دکتر مافی نژاد

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

شنبه

15/9/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر مافی نژاد

یک شنبه

16/9/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر موسوی

دکتر موسوی

دکتر مافی نژاد

دوشنبه

17/9/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر مافی نژاد

سه شنبه

18/9/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر موسوی

دکتر موسوی

دکتر مافی نژاد

چهار شنبه

19/9/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر بختیاری

دکتر بختیاری

دکتر مافی نژاد

پنج شنبه

20/9/99

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر همدمیان

دکتر همدمیان

دکتر مافی نژاد

جمعه

21/9/99

دکتر حق بین

دکتر احتشام منش

دکتر حق بین

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

شنبه

22/9/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر بیانی

یک شنبه

23/9/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر بیانی

دوشنبه

24/9/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر بیانی

سه شنبه

25/9/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر بیانی

چهار شنبه

26/9/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر بختیاری

دکتر بختیاری

دکتر بیانی

پنج شنبه

27/9/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر بیانی

جمعه

28/9/99

دکتر گلدوزی

دکتر احتشام منش

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر بیانی

شنبه

29/9/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر بیانی

یک شنبه

30/9/99

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر فخر قاسمی

دکتر فخر قاسمی

دکتر بیانی

 

 

  • - مسئولیت تعیین جانشین به عهده پزشک مقیم می باشد.

دكتر مافی نژاد

 

سرپرست بیمارستان بنت الهدی

 

 

 

 

برنامه مقیم پزشکان متخصص زنان آذر ماه  1399

ایام هفته

تاریخ

پزشک مقیم

آنکال دوم

درمانگاه تخصصی

اتاق عمل

30/19-30/9

30/9-30/19

شنبه

1/9/99

دکتر نوری

دکتر ناویافر

دکتر شرفخانی

دکتر فرازمند

یک شنبه

2/9/99

دکتر محبان

دکتر نصیری

دکتر ناویافر

دکتر باریک بین

دوشنبه

3/9/99

دکتر فاطمه کاظمی

دکتر شرفخانی

دکتر نوری

دکتر کتانه کاظمی

سه شنبه

4/9/99

دکتر نصیری

دکتر شرفخانی

دکتر نوری

دکتر محبان

دکتر ناویافر

چهار شنبه

5/9/99

دکتر نوری

دکتر ناویافر

دکتر ناویافر

دکتر فاطمه کاظمی

پنج شنبه

6/9/99

دکتر فاطمه کاظمی

دکتر نوری

-

دکتر نوری

جمعه

7/9/99

دکتر ناویافر

دکتر باریک بین

-

-

شنبه

8/9/99

دکتر کتانه کاظمی

دکتر نصیری

دکتر فاطمه کاظمی

دکتر فاطمه کاظمی

دکتر شرفخانی

یک شنبه

9/9/99

دکتر نوری

دکتر فاطمه کاظمی

دکتر محبان

دکتر شرفخانی

دکتر نصیری

دوشنبه

10/9/99

دکتر شرفخانی

دکتر ناویافر

دکتر محبان

دکتر باریک بین

سه شنبه

11/9/99

دکتر نوری

دکتر نصیری

دکتر کتانه کاظمی

دکتر محبان

چهار شنبه

12/9/99

دکتر ناویافر

دکتر شرفخانی

دکتر نصیری

دکتر فاطمه کاظمی

پنج شنبه

13/9/99

دکتر باریک بین

دکتر نصیری

دکتر نوری

-

دکتر فرازمند

جمعه

14/9/99

دکتر نوری

دکتر کتانه کاظمی

-

-

شنبه

15/9/99

دکتر فاطمه کاظمی

دکتر شرفخانی

دکتر نصیری

دکتر کتانه کاظمی

یک شنبه

16/9/99

دکتر محبان

دکترنوری

دکتر کتانه کاظمی

دکتر نوری

دوشنبه

17/9/99

دکتر نوری

دکتر فاطمه کاظمی

دکتر باریک بین

دکتر ناویافر

سه شنبه

18/9/99

دکتر نصیری

دکتر فاطمه کاظمی

شرفخانی

دکتر ناویافر

دکتر شرفخانی

چهار شنبه

19/9/99

دکتر ناویافر

دکتر نوری

دکتر فاطمه کاظمی

دکتر نصیری

پنج شنبه

20/9/99

دکتر شرفخانی

دکتر فاطمه کاظمی

-

دکتر محبان

جمعه

21/9/99

دکتر فاطمه کاظمی

دکتر محبان

-

-

شنبه

22/9/99

دکتر ناویافر

دکتر شرفخانی

دکتر شرفخانی

دکتر فاطمه کاظمی

یک شنبه

23/9/99

دکتر شرفخانی

دکتر نصیری

دکتر فاطمه کاظمی

دکتر فاطمه کاظمی

دکتر فرازمند

دوشنبه

24/9/99

دکتر محبان

دکتر ناویافر

دکتر باریک بین

دکتر باریک بین

سه شنبه

25/9/99

دکتر شرفخانی

دکتر باریک بین

دکتر نصیری

دکتر کتانه کاظمی

چهار شنبه

26/9/99

دکتر نصیری

دکتر باریک بین

دکتر محبان

دکتر نوری

دکتر محبان

پنج شنبه

27/9/99

دکتر ناویافر

دکتر شرفخانی

-

دکتر شرفخانی

جمعه

28/9/99

دکتر شرفخانی

دکتر نصیری

-

-

شنبه

29/9/99

دکتر محبان

دکتر ناویافر

دکتر نوری

دکتر ناویافر

یک شنبه

30/9/99

دکتر شرفخانی

دکتر ناویافر

دکتر کتانه کاظمی

دکتر کتانه کاظمی

دکتر نصیری

 
  • آنکال نازایی در کل ماه خانم د کتر فرازمند می باشد.
  • در صورت نبودن آنکال نازایی مشاوره ها طبق قبل انجام خواهد شد.
  • پزشک درمانگاه نازایی دکتر فرازمند روزهای زوج   ساعت 12-8 بیمارستان بنت الهدی

 

دكتر مافی نژاد

سرپرست بیمارستان بنت الهدی

 

ایام هفته

تاریخ

                    برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع) در آذر ماه 1399

برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص در آذر ماه 1399 (ساعت7-14)

بیهوشی

عفونی

قلب

داخلی

چشم

ENT

اورولوژی

فوق تخصص ریه

فوق تخصص عفونی اطفال

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص

غدد

شنبه

01/09/99

 

دکتر مرادی

دکتر داغستانی

دکتر روحانی

دکتر عفتی زاده

دکتر صابری

دکتر حقیقی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

یکشنبه

02/09/99

 

دکتر تقوی

دکتر نیری

دکتر معینی راد

دکتر عفتی زاده

دکتر آراد

دکتر رازی

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دوشنبه

03/09/99

 

دکترحبیبی

دکتر توانایی

دکتر حاتمی

دکتر عفتی زاده

دکتر آراد

 

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر جعفریان

سه شنبه

04/09/99

 

دکتر مرادی

دکتر فرج پور

دکتر روحانی

دکتر جلالی فر

دکتر آراد

 

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر جعفریان

چهارشنبه

05/09/99

 

دکتر تقوی

دکتر داغستانی

دکتر معینی راد

دکتر جلالی فر

دکتر احمدی

 

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر جعفریان

پنج شنبه

06/09/99

 

دکترحبیبی

دکتر نیری

دکتر حاتمی

دکتر جلالی فر

دکتر احمدی

 

دکتر مرادخانی

-

دکتر جعفری

دکتر جعفریان

جمعه

07/09/99

 

دکتر صادقی

دکتر توانایی

دکتر روحانی

دکتر جلالی فر

دکتر احمدی

 

-

-

دکتر جعفری

-

شنبه

08/09/99

 

دکتر مرادی

دکتر داغستانی

دکتر عمادی

دکتر محمدزاده

دکتر صابری

 

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفریان

یکشنبه

09/09/99

 

دکتر تقوی

دکتر فرج پور

دکتر کاویان

دکتر محمدزاده

دکتر آراد

 

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفریان

دوشنبه

10/09/99

 

دکترحبیبی

دکتر داغستانی

دکتر حاتمی

دکتر جلالی فر

دکتر آراد

 

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفریان

سه شنبه

11/09/99

 

دکتر صادقی

دکتر توانایی

دکتر هاشم نژاد

دکتر جلالی فر

دکتر آراد

 

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

چهارشنبه

12/09/99

 

دکتر غفوری

دکتر فرج پور

دکتر عمادی

دکتر عفتی زاده

دکتر احمدی

 

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

پنج شنبه

13/09/99

 

دکتر مرادی

دکتر داغستانی

دکتر معینی راد

دکتر عفتی زاده

دکتر احمدی

 

دکتر مرادخانی

-

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

جمعه

14/09/99

 

دکترحبیبی

دکتر فرج پور

دکتر کاویان

دکتر عفتی زاده

دکتر احمدی

 

-

-

دکتر فیروزیان

-

شنبه

15/09/99

 

دکتر غفوری

دکتر فرج پور

دکتر روحانی

دکتر مشایخی

دکتر صابری

 

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

یکشنبه

16/09/99

 

دکتر تقوی

دکتر توانایی

دکتر هاشم نژاد

دکتر مشایخی

دکتر صابری

 

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دوشنبه

17/09/99

 

دکترحبیبی

دکتر رسولی

دکتر کاویان

دکتر محمدزاده

دکتر صابری

 

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

سه شنبه

18/09/99

 

دکتر صادقی

دکتر فرج پور

دکتر عمادی

دکتر محمدزاده

دکتر احمدی

 

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

چهارشنبه

19/09/99

 

دکترحبیبی

دکتر نیری

دکتر روحانی

دکتر محمدزاده

دکتر احمدی

 

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر جعفریان

پنج شنبه

20/09/99

 

دکتر صادقی

دکتر رسولی

دکتر عمادی

دکتر محمدزاده

دکتر احمدی

 

دکتر مرادخانی

-

دکتر پورنقی

دکتر جعفریان

جمعه

21/09/99

 

دکتر غفوری

دکتر فرج پور

دکتر هاشم نژاد

دکتر محمدزاده

دکتر احمدی

 

-

-

دکتر پورنقی

-

شنبه

22/09/99

 

دکتر غفوری

دکتر داغستانی

دکتر حاتمی

دکتر عفتی زاده

دکتر صابری

 

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر جعفریان

یکشنبه

23/09/99

 

دکتر تقوی

دکتر لیلا حسینی

دکتر کاویان

دکتر عفتی زاده

دکتر صابری

 

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر جعفریان

دوشنبه

24/09/99

 

دکتر مرادی

دکتر توانایی

دکتر حاتمی

دکتر عفتی زاده

دکتر صابری

 

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر جعفری

دکتر جعفریان

سه شنبه

25/09/99

 

دکتر صادقی

دکتر داغستانی

دکتر هاشم نژاد

دکتر عفتی زاده

دکتر احمدی

 

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفریان

چهارشنبه

26/09/99

 

دکتر غفوری

دکتر نیری

دکتر عمادی

دکتر مشایخی

دکتر احمدی

 

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفریان

پنج شنبه

27/09/99

 

دکتر صادقی

دکتر توانایی

دکتر کاویان

دکتر مشایخی

دکتر احمدی

 

دکتر مرادخانی

-

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

جمعه

28/09/99

 

دکتر مرادی

دکتر داغستانی

دکتر عمادی

دکتر مشایخی

دکتر احمدی

 

-

-

دکتر پورنقی

-

شنبه

29/09/99

 

دکتر غفوری

دکتر رسولی

دکتر روحانی

دکتر محمدزاده

دکتر صابری

 

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

یکشنبه

30/09/99

 

دکتر تقوی

دکتر توانایی

دکتر حاتمی

دکتر محمدزاده

دکتر صابری

 

دکتر مرادخانی

دکتر یوسفی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

 

شماره : 900/111/99

تاریخ : 29/08/99

 برنامه اطاق عمل و  مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام علی (ع) و بنت الهدی در آذر ماه سال 99

 

901/111/99

29/08/99

 

برنامه آنکال متخصصین محترم رادیولوژی بیمارستان امام علی (ع)، امام رضا (ع) و بنت الهدی- آذر ماه 99

 

ایام هفته

تاریخ

کشیک-آنکال

CT scan

امام علی (ع)

MRI

امام علی (ع)

CT scan

بیمارستان

امام حسن (ع)

بیمارستان

امام علی (ع)

بیمارستان امام حسن (ع)

بیمارستان

بنت الهدی

بیمارستان امام رضا (ع)

شنبه

01/09

دکتر برادران

دکتر توکلی

دکتر برادران

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

دکتر ایزانلو

دکتر مهاجرزاده

دکتر طهماسبی

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

1 شنبه

02/09

دکتر توکلی

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر درویش

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر مهاجرزاده

دکتر طهماسبی

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

2 شنبه

03/09

دکتر مهاجرزاده

دکتر نظری

دکتر صادقی

دکتر مهاجرزاده

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر مهاجرزاده

دکتر طهماسبی

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

3 شنبه

04/09

دکتر ایزانلو

دکتر زوار

دکتر ایزانلو

دکتر درویش

دکتر نظری

دکتر ایزانلو

دکتر مهاجرزاده

دکتر طهماسبی

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

4 شنبه

05/09

دکتر برادران

دکتر برادران

دکتر نظری

دکتر مهاجرزاده

دکتر نظری

دکتر ایزانلو

دکتر مهاجرزاده

دکتر طهماسبی

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

5 شنبه

06/09

دکتر ایزانلو

دکتر ایزانلو

دکتر درویش

دکتر درویش

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر مهاجرزاده

دکتر طهماسبی

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

جمعه

07/09

دکتر ایزانلو

دکتر برادران

-

دکتر مهاجرزاده

-

-

-

-

شنبه

08/09

دکتر مهاجرزاده

دکتر نظری

دکتر برادران

دکتر مهاجرزاده

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر مهاجرزاده

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

1 شنبه

09/09

دکتر درویش

دکتر توکلی

دکتر مهاجرزاده

دکتر درویش

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر مهاجرزاده

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

2 شنبه

10/09

دکتر ایزانلو

دکتر برادران

دکتر صادقی

دکتر مهاجرزاده

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر درویش

دکتر مهاجرزاده

دکتر برادران

دکتر برادران

3 شنبه

11/09

دکتر مهاجرزاده

دکتر زوار

دکتر ایزانلو

دکتر درویش

دکتر توکلی

دکتر ایزانلو

دکتر درویش

دکتر مهاجرزاده

دکتر برادران

دکتر برادران

4 شنبه

12/09

دکتر درویش

دکتر ایزانلو

دکتر برادران

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

دکتر ایزانلو

دکتر درویش

دکتر مهاجرزاده

دکتر برادران

دکتر برادران

5 شنبه

13/09

دکتر برادران

دکتر برادران

دکتر صادقی

دکتر طهماسبی

دکتر توکلی

دکتر ایزانلو

دکتر درویش

دکتر مهاجرزاده

دکتر برادران

دکتر برادران

جمعه

14/09

دکتر برادران

دکتر توکلی

-

دکتر طهماسبی

-

-

-

-

شنبه

15/09

دکتر طهماسبی

دکتر نظری

دکتر برادران

دکتر طهماسبی

دکتر توکلی

دکتر ایزانلو

دکتر طهماسبی دکتر مهاجرزاده

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

1 شنبه

16/09

دکتر توکلی

دکتر ایزانلو

دکتر صادقی

دکتر طهماسبی

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر طهماسبی دکتر مهاجرزاده

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

2 شنبه

17/09

دکتر طهماسبی

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر طهماسبی

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر طهماسبی دکتر مهاجرزاده

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

3 شنبه

18/09

دکتر ایزانلو

دکتر زوار

دکتر ایزانلو

دکتر طهماسبی

دکتر نظری

دکتر ایزانلو

دکتر طهماسبی دکتر مهاجرزاده

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

4 شنبه

19/09

دکتر برادران

دکتر توکلی

دکتر توکلی

دکتر طهماسبی

دکتر توکلی

دکتر ایزانلو

دکتر طهماسبی دکتر مهاجرزاده

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

5 شنبه

20/09

دکتر درویش

دکتر ایزانلو

دکتر صادقی

دکتر طهماسبی

دکتر توکلی

دکتر ایزانلو

دکتر طهماسبی دکتر مهاجرزاده

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

جمعه

21/09

دکتر درویش

دکتر توکلی

-

دکتر طهماسبی

-

-

-

-

شنبه

22/09

دکتر برادران

دکتر زوار

دکتر برادران

دکتر طهماسبی

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر طهماسبی دکتر مهاجرزاده

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

1 شنبه

23/09

دکتر طهماسبی

دکتر ایزانلو

دکتر مهاجرزاده

دکتر درویش

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر طهماسبی دکتر مهاجرزاده

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

2 شنبه

24/09

دکتر درویش

دکتر توکلی

دکتر صادقی

دکتر طهماسبی

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر طهماسبی دکتر مهاجرزاده

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

3 شنبه

25/09

دکتر ایزانلو

دکتر زوار

دکتر ایزانلو

دکتر طهماسبی

دکتر نظری

دکتر ایزانلو

دکتر مهاجرزاده

دکتر طهماسبی

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

4 شنبه

26/09

دکتر طهماسبی

دکتر برادران

دکتر توکلی

دکتر طهماسبی

دکتر نظری

دکتر ایزانلو

دکتر مهاجرزاده

دکتر طهماسبی

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

5 شنبه

27/09

دکتر نظری

دکتر ایزانلو

دکتر صادقی

دکتر درویش

دکتر ایزانلو

دکتر توکلی

دکتر مهاجرزاده

دکتر طهماسبی

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

جمعه

28/09

دکتر نظری

دکتر توکلی

-

دکتر درویش

-

-

-

-

شنبه

29/09

دکتر طهماسبی

دکتر ایزانلو

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر توکلی

دکتر درویش

 دکتر مهاجرزاده

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

1 شنبه

30/09

دکتر درویش

دکتر زوار

دکتر نظری

دکتر درویش

دکتر توکلی

دکتر درویش

 دکتر مهاجرزاده

دکتر برادران

دکتر درویش

دکتر برادران

دکتر درویش

 

توجه: مسئول بخش رادیولوژی در هر بیمارستان در صبح نفر اول لیست می باشد.

 

شماره : 900/111/99

تاریخ : 29/08/99

عروج ملکوتی و شهادت گونه یار پرتلاش و با اخلاق جامعه بیهوشی "جناب آقای دکتر حسین قوی پیکر" را به متخصصین بیهوشی و جامعه پزشکی کشور تسلیت و تعزیت عرض می نمائیم.

 

 

 

 

 

برنامه اطاق عمل و  مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام علی (ع) و بنت الهدی در آذر ماه سال 99

 

تاریخ

اطاق عمل امام علی (ع)

اطاق عمل چشم

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

مقیم صبح ICU امام حسن (ع)

مقیم عصر و شب آی سی یو امام حسن

مقیم عصر و شب آی سی یو امام حسن

مقیم زایشگاه

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی نروسرجری

اطاق عمل چشم

 

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/09/99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

-

دکتر هاشم نژاد

-

دکتر تسبیحی

دکتر ابراهیمیان

02/09/99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

-

دکتر محمدپور

-

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

03/09/99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر روهنده

-

دکتر دهقان

-

دکتر تسبیحی

دکتر ابراهیمیان

04/09/99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر ابراهیمیان

-

دکتر تسبیحی

دکتر پویان فر

05/09/99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر ابراهیمیان

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر دهقان

-

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

06/09/99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

-

دکتر تسبیحی

دکتر دهقان

07/09/99

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

-

دکتر محمدپور

-

دکتر ابراهیمیان

دکتر ابراهیمیان

08/09/99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر محمدپور

دکتر روهنده

-

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

09/09/99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر نیکدلان

دکتر محمدپور

دکتر هاشم نژاد

دکتر عمادی

دکتر ابراهیمیان

دکتر روهنده

10/09/99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

دکتر ابراهیمیان

دکتر محمدپور

دکتر روهنده

دکتر هاشم نژاد

دکتر ابراهیمیان

دکتر پویان فر

11/09/99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

-

دکتر ابراهیمیان

دکتر تسبیحی

12/09/99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر محمدپور

دکتر اسماعیلی

دکتر عمادی

دکتر ابراهیمیان

دکتر ابراهیمیان

13/09/99

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر ابراهیمیان

دکتر محمدپور

دکتر دهقان

-

دکتر ابراهیمیان

دکتر محمدپور

14/09/99

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر تسبیحی

دکتر نیکدلان

-

دکتر روهنده

دکتر عمادی

دکتر دهقان

دکتر دهقان

15/09/99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر ابراهیمیان

دکتر هاشم نژاد

دکتر اسماعیلی

دکتر دهقان

دکتر ابراهیمیان

16/09 /99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر ابراهیمیان

دکتر حسین زاده

دکتر عمادی

دکتر دهقان

دکتر محمدپور

17/09 /99

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر روهنده

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

دکتر تسبیحی

18/09 /99

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر ابراهیمیان

دکتر پویان فر

دکتر هاشم نژاد

دکتر دهقان

دکتر محمدپور

19/09 /99

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

دکتر ابراهیمیان

دکتر همایونی

دکتر ابراهیمیان

دکتر حسین زاده

دکتر عمادی

دکتر دهقان

دکتر دهقان

20/09 /99

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر ابراهیمیان

دکتر روهنده

دکتر هاشم نژاد

دکتر دهقان

دکتر محمدپور

21/09 /99

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر تسبیحی

دکتر ایمانی

-

دکتر حسین زاده

-

دکتر ابراهیمیان

دکتر ابراهیمیان

22/09 /99

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

دکتر روهنده

دکتر هاشم نژاد

دکتر تسبیحی

دکتر دهقان

23/09 /99

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر دهقان

دکتر نیکدلان

دکتر دهقان

دکتر حسین زاده

دکتر عمادی

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

24/09 /99

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر دهقان

دکتر دهقان

دکتر روهنده

دکتر هاشم نژاد

دکتر تسبیحی

دکتر ابراهیمیان

25/09 /99

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر دهقان

دکتر حسین زاده

دکتر ابراهیمیان

دکتر تسبیحی

دکتر دهقان

26/09 /99

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر دهقان

دکتر دهقان

دکتر اسماعیلی

دکتر هاشم نژاد

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

27/09 /99

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر دهقان

دکتر روهنده

دکتر عمادی

دکتر تسبیحی

دکتر ابراهیمیان

28/09 /99

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر دهقان

دکتر شاهین فر

-

دکتر ابراهیمیان

-

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

29/09 /99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

دکتر ابراهیمیان

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر محمدپور

دکتر تسبیحی

30/09 /99

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر ابراهیمیان

دکتر دهقان

-

دکتر محمدپور

دکتر محمدپور

 

لطفاً همه همکاران برنامه درخواستی خود را حداکثر تا 20 ماه قبل به دفتر ریاست اعلام نمایند.

  • بعد از اعلام برنامه جابه جایی امکان پذیر نمی باشد.                   *لطفاً پزشکان مقیم ICU شیفت صبح در ساعت موظف در بیمارستان حضور داشته باشند.

 

                                                                                  دکتر حسینعلی سلطانی             

سرپرست مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام علي (ع)

 

 

 

 

                                                                          

آنکال پزشکان

مقیم پزشکان

ایام هفته

تاریخ

ارتوپدی

فک و صورت

مغز و اعصاب

رادیولوژی

جراحي عمومي

اطفال و PICU

جراحی اطفال

نورولوژی

دیالیز

اعزام پرستاران

مقیم صبح آی سی یو جراحی

مقیم آی سی عصر و شب

مقیم بيهوشي  عصر و شب

شنبه

01/09/99

دکتر صفدری

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر برادران

دکتر شاهکرم

دکتر نوروزیان

دکتر پرویزی

دکتر عبدالهیان

جعفری

حسینی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

02/09/99

دکتر موسوی

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر توکلی

دکتر فروهر

دکتر موسوی

دکتر پرویزی

دکتر عبدالهیان

جعفری

فیاض بخش

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دوشنبه

03/09/99

دکتر قره جه

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر مهاجرزاده

دکتر رخشا

دکتر موسوی

دکتر پرویزی

دکتر عزیزجلالی

جعفری

اسفندیاری

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر روهنده

سه شنبه

04/09/99

دکتر باور

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر ایزانلو

دکتر مافی نژاد

دکتر شکری

دکتر پرویزی

دکتر عزیزجلالی

جعفری

قدیمی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

05/09/99

دکتر قره جه

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر برادران

دکتر سلطانی

دکتر نوروزیان

-

دکتر غفاری

جعفری

نوری

دکتر اسماعیلی

دکتر ابراهیمیان

دکتر همایونی

پنج شنبه

06/09/99

دکتر ابراهمیان

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر ایزانلو

دکتر شاهکرم

دکتر سلیمان زاده

-

دکتر غفاری

داوری

نوری

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

جمعه

07/09/99

دکتر ابراهمیان

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر ایزانلو

دکتر فروهر

دکتر سلیمان زاده

-

دکتر غفاری

داوری

کمالی

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

شنبه

08/09/99

دکتر صفدری

دکتر اوغازیان

دکتر ناظمی نژاد

دکتر مهاجرزاده

دکتر شاهکرم

دکتر موسوی

دکتر پرویزی

دکتر عبدالهیان

عزیزی

حسینی

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

09/09/99

دکتر موسوی

دکتر اوغازیان

دکتر ناظمی نژاد

دکتر درویش

دکتر فروهر

دکتر موسوی

دکتر پرویزی

دکتر عبدالهیان

عزیزی

فیاض بخش

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر نیکدلان

دوشنبه

10/09/99

دکتر قره جه

دکتر اوغازیان

دکتر ناظمی نژاد

دکتر ایزانلو

دکتر رخشا

دکتر نوروزیان

دکتر پرویزی

دکتر غفاری

سعیدی

اسفندیاری

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

دکتر ابراهیمیان

سه شنبه

11/09/99

دکتر موسوی

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر مهاجرزاده

دکتر مافی نژاد

دکتر گلدوزی

دکتر پرویزی

دکتر غفاری

شیدا

فیاض بخش

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

12/09/99

دکتر قره جه

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر درویش

دکتر سلطانی

دکتر گلدوزی

-

دکتر غفاری

شیدا

نوری

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

پنج شنبه

13/09/99

دکتر ابراهمیان

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر برادران

دکتر فروهر

دکتر موسوی

-

دکتر عبدالهیان

داوری

نوری

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر ابراهیمیان

جمعه

14/09/99

دکتر ابراهمیان

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر برادران

دکتر فروهر

دکتر موسوی

-

دکتر عبدالهیان

داوری

کمالی

دکتر نیکدلان

دکتر تسبیحی

دکتر نیکدلان

شنبه

15/09/99

دکتر صفدری

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر طهماسبی

دکتر شاهکرم

دکتر گلدوزی

دکتر پرویزی

دکتر بازیار

عزیزی

قدیمی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

یکشنبه

16/09/99

دکتر موسوی

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر توکلی

دکتر فروهر

دکتر گلدوزی

دکتر پرویزی

دکتر قهرمانی

عزیزی

حسینی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دوشنبه

17/09/99

دکتر قره جه

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر طهماسبی

دکتر رخشا

دکتر بختیاری

دکتر پرویزی

دکتر قهرمانی

سعیدی

اسفندیاری

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر محمدپور

سه شنبه

18/09/99

دکتر قره جه

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر ایزانلو

دکتر مافی نژاد

دکتر بختیاری

دکتر پرویزی

دکتر قهرمانی

سعیدی

فیاض بخش

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

19/09/99

دکتر ابراهمیان

دکتر واعظی

دکتر ناظمی نژاد

دکتر برادران

دکتر سلطانی

دکتر موسوی

-

دکتر عزیزجلالی

عزیزی

نوری

دکتر روهنده

دکتر ابراهیمیان

دکتر همایونی

پنج شنبه

20/09/99

دکتر ابراهمیان

دکتر واعظی

دکتر ناظمی نژاد

دکتر درویش

دکتر فروهر

دکتر نوروزیان

-

دکتر عزیزجلالی

هدایتی

نوری

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

جمعه

21/09/99

دکتر ابراهمیان

دکتر واعظی

دکتر ناظمی نژاد

دکتر درویش

دکتر مافی نژاد

دکتر نوروزیان

-

دکتر غفاری

هدایتی

کمالی

دکتر ایمانی

دکتر تسبیحی

دکتر ایمانی

شنبه

22/09/99

دکتر صفدری

دکتر اوغازیان

دکتر ناظمی نژاد

دکتر برادران

دکتر شاهکرم

دکتر گلدوزی

(دکتر شکری)

دکتر پرویزی

دکتر عبدالهیان

پهلوان

علوی نیا

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر ابراهیمیان

یکشنبه

23/09/99

دکتر موسوی

دکتر اوغازیان

دکتر ناظمی نژاد

دکتر طهماسبی

دکتر فروهر

دکتر بختیاری

دکتر پرویزی

دکتر عبدالهیان

پهلوان

قدیمی

دکتر همایونی

دکتر دهقان

دکتر نیکدلان

دوشنبه

24/09/99

دکتر باور

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر درویش

دکتر رخشا

دکتر بختیاری

دکتر پرویزی

دکتر عزیزجلالی

پهلوان

اسفندیاری

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر دهقان

سه شنبه

25/09/99

دکتر موسوی

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر ایزانلو

دکتر مافی نژاد

دکتر بختیاری

دکتر پرویزی

دکتر بازیار

شیدا

علوی نیا

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

26/09/99

دکتر باور

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر طهماسبی

دکتر سلطانی

دکتر نوروزیان

-

دکتر بازیار

شیدا

نوری

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر دهقان

پنج شنبه

27/09/99

دکتر ابراهمیان

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر نظری

دکتر شاهکرم

دکتر شادانی

-

دکتر عزیزجلالی

هدایتی

نوری

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

جمعه

28/09/99

دکتر ابراهمیان

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر نظری

دکتر مافی نژاد

دکتر شادانی

-

دکتر عزیزجلالی

هدایتی

کمالی

دکتر شاهین فر

دکتر دهقان

دکتر شاهین فر

شنبه

29/09/99

دکتر قره جه

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر طهماسبی

دکتر شاهکرم

دکتر سلیمان زاده

دکتر پرویزی

دکتر غفاری

سعیدی

حسینی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر محمدپور

یکشنبه

30/09/99

دکتر قره جه

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر درویش

دکتر فروهر

دکتر نوروزیان

دکتر پرویزی

دکتر غفاری

پهلوان

علوی نیا

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

 

 

 

 

 

    


منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.
جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۲۸۱۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...