گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۳۶ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۶۰۸۱۹ مورد

آنکالی پزشکان در اسفندماه 1398

دوشنبه ٥ اسفند ١٣٩٨ ساعت ١٢:٩ ب.ظ   ( بازدید : 1264 نفر )


تاریخ

اصلاحیه برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع) در اسفند 1398

عفونی

قلب

داخلی

نورولوژی

چشم

ENT

اورولوژی

01/12/98

دکتر مرادی

دکتر زندی

دکتر حسین زاده

دکتر قهرمانی

دکتر مشایخی

دکتر آراد

دکتر حقیقی

02/12/98

دکتر مرادی

دکتر توانایی

دکتر روحانی

دکتر قهرمانی

دکتر مشایخی

دکتر آراد

دکتر حقیقی

03/12/98

دکتر غفوری

دکتر نیری

دکتر حسین زاده

دکتر عبداله ئیان

دکتر مشایخی

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

04/12/98

دکتر تقوی

دکتر زندی

دکتر صفی خانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر مشایخی

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

05/12/98

دکتر مرادی

دکتر توانایی

دکترآل یاسین

دکتر عبداله ئیان

دکتر شایان فر

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

06/12/98

دکتر غفوری

دکتر فرج پور

دکتر روحانی

دکتر قهرمانی

دکتر شایان فر

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

07/12/98

دکتر تقوی

دکتر فرج پور

دکتر صفی خانی

دکتر قهرمانی

دکتر شایان فر

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

08/12/98

دکتر مرادی

دکتر زندی

دکتر روحانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر گودرزی

دکتر احمدی

دکتر سیدی

09/12/98

دکتر غفوری

دکتر فرج پور

دکتر معینی راد

دکتر عبداله ئیان

دکتر گودرزی

دکتر احمدی

دکتر سیدی

10/21/98

دکتر تقوی

دکتر نیری

دکتر حسین زاده

دکتر عبداله ئیان

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر سیدی

11/12/98

دکتر مرادی

دکتر زندی

دکتر روحانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر سیدی

12/12/98

دکتر غفوری

دکتر زندی

دکتر صفی خانی

دکتر بازیار

دکتر گودرزی

دکتر احمدی

دکتر سیدی

13/12/98

دکتر تقوی

دکتر فرج پور

دکتر رمضانی

دکتر بازیار

دکتر محمدزاده

دکتر احمدی

دکتر سیدی

14/12/98

دکتر مرادی

دکتر رسولی

دکتر حسین زاده

دکتر بازیار

دکتر محمدزاده

دکتر احمدی

دکتر سیدی

15/12/98

دکتر تقوی

دکتر توانایی

دکتر رمضانی

دکتر قهرمانی

دکتر شایان فر

دکتر احمدی

دکتر مهیمنی

16/12/98

دکتر تقوی

دکتر فرج پور

دکتر رمضانی

دکتر قهرمانی

دکتر شایان فر

دکتر احمدی

دکتر مهیمنی

17/12/98

دکتر مرادی

دکتر توانایی

دکتر حسین زاده

دکتر عبداله ئیان

دکتر عفتی زاده

دکتر سعیدی

دکتر مهیمنی

18/12/98

دکتر غفوری

دکتر نیری

دکتر صفی خانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر عفتی زاده

دکتر سعیدی

دکتر مهیمنی

19/12/98

دکتر تقوی

دکتر زندی

دکتر حسین زاده

دکتر قهرمانی

دکتر عفتی زاده

دکتر سعیدی

دکتر مهیمنی

20/12/98

دکتر غفوری

دکتر فرج پور

دکتر روحانی

دکتر قهرمانی

دکتر جلالی فر

دکتر سعیدی

دکتر مهیمنی

21/12/98

دکتر مرادی

دکتر توانایی

دکتر صفی خانی

دکتر قهرمانی

دکتر جلالی فر

دکتر ادبی زاده

دکتر مهیمنی

22/12/98

دکتر تقوی

دکتر رسولی

دکتر معینی راد

دکتر عبداله ئیان

دکتر جلالی فر

دکتر ادبی زاده

دکتر رازی

23/12/98

دکتر هاشمی

دکتر فرج پور

دکتر حسین زاده

دکتر عبداله ئیان

دکتر جلالی فر

دکتر ادبی زاده

دکتر رازی

24/12/98

دکتر مرادی

دکتر توانایی

دکتر صفی خانی

دکتر بازیار

دکتر محمدزاده

دکتر آراد

دکتر رازی

25/12/98

دکتر غفوری

دکتر زندی

دکتر معینی راد

دکتر بازیار

دکتر محمدزاده

دکتر آراد

دکتر رازی

26/12/98

دکتر هاشمی

دکتر زندی

دکتر آل یاسین

دکتر بازیار

دکتر عفتی زاده

دکتر سعیدی

دکتر رازی

27/12/98

دکتر غفوری

دکتر توانایی

دکتر روحانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر عفتی زاده

دکتر سعیدی

دکتر رازی

28/12/98

دکتر مرادی

دکتر وحدت

دکتر صفی خانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر محمدزاده

 

دکتر حقیقی

29/12/98

دکتر تقوی

دکتر وحدت

دکتر روحانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر محمدزاده

 

دکتر حقیقی

 
 

تاریخ

اصلاحیه برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص در اسفند 1398 (ساعت7-14)

جراحی عمومی

فوق تخصص ریه

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

فوق تخصص خون

 

01/12/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دکتر یحیوی الوار

---

02/12/98

---

دکتر پورنقی

---

---

---

03/12/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دکتر یحیوی الوار

دکتر فروهر

04/12/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

---

دکتر عبدالهی

05/12/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

دکتر یحیوی الوار

دکتر فروهر

06/12/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

---

دکتر عبدالهی

07/12/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر یحیوی الوار

دکتر فروهر

08/12/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

---

---

09/12/98

---

دکتر فیروزیان

---

دکتر یحیوی الوار

---

10/21/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

---

دکتر عبدالهی

11/12/98

دکتر مرادخانی

*دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دکتر یحیوی الوار

دکتر فروهر

12/12/98

دکتر مرادخانی

*دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

---

دکتر عبدالهی

13/12/98

دکتر مرادخانی

*دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دکتر یحیوی الوار

دکتر فروهر

14/12/98

دکتر مرادخانی

*دکتر پورنقی

دکتر شاکری

---

دکتر عبدالهی

15/12/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

**---

دکتر یحیوی الوار

---

16/12/98

---

دکتر سلطانی

---

---

---

17/12/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

**---

دکتر یحیوی الوار

دکتر فروهر

18/12/98

---

دکتر سلطانی

---

---

---

19/12/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر شاکری

دکتر یحیوی الوار

---

20/12/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر شاکری

---

---

21/12/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دکتر یحیوی الوار

---

22/12/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

---

---

23/12/98

---

دکتر جعفری

---

دکتر یحیوی الوار

---

24/12/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

---

دکتر عبدالهی

25/12/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

دکتر یحیوی الوار

دکتر فروهر

26/12/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

---

دکتر عبدالهی

27/12/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

دکتر یحیوی الوار

---

28/12/98

---

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

---

---

29/12/98

---

دکتر فیروزیان

---

دکتر یحیوی الوار

---

 
 

آنکال پزشکان

مقیم  پزشکان

ایام هفته

تاریخ

ارتوپدی

رادیولوژی

فک و صورت

مغز و اعصاب

عفونی

داخلی

سوختگی

جراحي عمومي

دیالیز

اعزام پرستاران

مقیم آی سی یو صبح

مقيم آی سی یو عصر و شب

مقيم بيهوشي عصر و شب

پنج شنبه

01/12/98

دکتر حسینی

دکتر  علیپور

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر مافی نژاد

افتخاری نسب

حسینی

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

جمعه

02/12/98

دکتر حسینی

دکتر علیپور

دکتر آقایی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر مافی نژاد

افتخاری نسب

کمالی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

شنبه

03/12/98

دکتر ابراهمیان

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقایی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر شاهکرم

افتخاری نسب

امانی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

یکشنبه

04/12/98

دکتر حسینی

دکتر شعبان زاده

دکتر آقایی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر نوروزی

افتخاری نسب

اسفندیاری

دکتر روهنده

دکتر شفیعی

دکتر نیکدلان

دوشنبه

05/12/98

دکتر موسوی

دکتر ده پناه

دکتر آقایی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر رخشا

جعفری

بهشتی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر همایونی

سه شنبه

06/12/98

دکتر ابراهمیان

دکتر شعبان زاده

دکتر میری

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر سلطانی

جعفری

نوری

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

07/12/98

دکتر ابراهمیان

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقایی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر رخشا

جعفری

فیاض بخش

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر بوتگی

پنج شنبه

08/12/98

دکتر حسینی

دکتر شعبان زاده

دکتر آقایی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر عبداللهی

جعفری

امانی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

جمعه

09/12/98

دکتر حسینی

دکتر شعبان زاده

دکتر آقایی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر عبداللهی

سعیدی نسب

کمالی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

شنبه

10/12/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر شاهکرم

سعیدی نسب

ضیغمی

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

11/12/98

دکتر حسینی

دکتر مهاجرزاده

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر نوروزی

سعیدی نسب

اسفندیاری

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر نیکدلان

دوشنبه

12/12/98

دکتر موسوی

دکتر ده پناه

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر فروهر

سعیدی نسب

قدیمی

دکتر تسبیحی

دکتر حقیقی

دکتر روهنده

سه شنبه

13/12/98

دکتر ابراهمیان

دکتر مهاجرزاده

دکتر میری

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر نوروزی

حیدرزاده

نوری

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

14/12/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر رخشا

حیدرزاده

ضیغمی

دکتر نیکدلان

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

پنج شنبه

15/12/98

دکتر ابراهمیان

دکتر توکلی

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر مافی نژاد

حیدرزاده

امانی

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

جمعه

16/12/98

دکتر ابراهمیان

دکتر توکلی

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر مافی نژاد

حیدرزاده

ضیغمی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

شنبه

17/12/98

دکتر صفدری

دکتر شعبان زاده

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر شاهکرم

هدایتی

بهشتی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

18/12/98

دکتر موسوی

دکتر شعبان زاده

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر سلطانی

هدایتی

اسفندیاری

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دوشنبه

19/12/98

دکتر موسوی

دکتر توکلی

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر شاهکرم

هدایتی

حسینی

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

سه شنبه

20/12/98

دکتر ابراهمیان

دکتر شعبان زاده

دکتر میری

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر سلطانی

هدایتی

نوری

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

21/12/98

دکتر صفدری

دکتر شعبان زاده

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر رخشا

شیدا

فیاض بخش

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

پنج شنبه

22/12/98

دکتر ابراهمیان

دکتر توکلی

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر فروهر

شیدا

قدیمی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر ودادیان

جمعه

23/12/98

دکتر ابراهمیان

دکتر نظری

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر فروهر

شیدا

کمالی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر روهنده

شنبه

24/12/98

دکتر گنجی

دکتر نظری

دکتر آقایی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر شاهکرم

شیدا

بهشتی

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

25/12/98

دکتر حسینی

دکتر شعبان زاده

دکتر آقایی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر نوروزی

شیدا

اسفندیاری

دکتر قوی پیکر

دکتر تسبیحی

دکتر نیکدلان

دوشنبه

26/12/98

دکتر موسوی

دکتر شعبان زاده

دکتر میری

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر رخشا

پهلوان

فیاض بخش

دکتر قوی پیکر

دکتر میرزایی

دکتر همایونی

سه شنبه

27/12/98

دکتر حسینی

دکتر روشن

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر شاهکرم

پهلوان

نوری

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

28/12/98

دکتر ابراهمیان

دکتر مهاجرزاده

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر شاهکرم

پهلوان

بهشتی

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر روهنده

پنج شنبه

29/12/98

دکتر ابراهمیان

دکتر شعبان زاده

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

-

دکتر فروهر

پهلوان

حسینی

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

 
 

تاریخ

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی

نروسرجری

اطاق عمل ارولوژی گوش و حلق و بینی ارتوپدی

  (امام حسن (ع)

برونکوسکوپی و آندوسکوپی ( امام حسن (ع))

اتاق عمل عصر     ( امام حسن (ع))

اطاق عمل

چشم- جراحی عمومی

مقيم آی سی یو

صبح

مقيم آی سی یو

عصر و شب

مقيم بيهوشي  عصر و شب

مقيم زایشگاه

آنکال امام حسن (ع)

درمانگاه امام علی (ع)

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/12/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

-

02/12/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

-

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

-

03/12/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

دکتر ودادیان

-

04/12/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر شفیعی

دکتر نیکدلان

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

دکتر ایمانی

-

05/12/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

-

دکتر حقیقی

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر ودادیان

دکتر قوی پیکر

دکتر حقیقی

-

06/12/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

دکتر شفیعی

دکتر تسبیحی

-

07/12/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر بوتگی

دکتر بوتگی

دکتر تسبیحی

دکتر ایمانی

-

08/12/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

-

09/12/98

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

-

-

-

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

-

10/12/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

-

-

دکتر قوی پیکر

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

-

11/12/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

-

-

دکتر قوی پیکر

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر میرزایی

دکتر ایمانی

-

12/12/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

-

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر تسبیحی

دکتر حقیقی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

-

13/12/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

-

-

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

دکتر ایمانی

-

14/12/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

-

-

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

دکتر اسماعیلی

-

15/12/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

-

-

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر ودادیان

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

-

16/12/98

دکتر همایونی

دکتر همایونی

-

-

-

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

دکتر قوی پیکر

-

17/12/96

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر میرزایی

دکتر همایونی

-

18/12/96

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

-

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر تسبیحی

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

-

19/12/96

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

-

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر میرزایی

دکتر اسماعیلی

-

20/12/96

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

-

21/12/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

-

22/12/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر ودادیان

دکتر قوی پیکر

دکتر حقیقی

دکتر قوی پیکر

-

23/12/98

دکتر روهنده

دکتر روهنده

-

-

-

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

دکتر اسماعیلی

-

24/12/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

-

-

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر ودادیان

دکتر قوی پیکر

دکتر ایمانی

-

25/12/98

دکتر شاهین فر

دکتر بوتگی

دکتر روهنده

-

-

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر تسبیحی

دکتر نیکدلان

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

دکتر ایمانی

-

26/12/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

-

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر میرزایی

دکتر همایونی

دکتر ودادیان

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

-

27/12/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

-

-

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

دکتر قوی پیکر

-

28/12/98

دکتر شاهین فر

دکتر بوتگی

دکتر روهنده

-

-

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

-

29/12/98

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

-

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

دکتر روهنده

-

 
 

       ايام هفته

تاريخ

اعصاب و روان

پنج شنبه

01/12/1398

نجاتی فر

جمعه

02/12/1398

نجاتی فر

شنبه

03/12/1398

نجاتی فر

یک شنبه

04/12/1398

شهریاری

دوشنبه

05/12/1398

شهریاری

سه شنبه

06/12/1398

صفایی

چهارشنبه

07/12/1398

حجت

پنج شنبه

08/12/1398

صفایی

جمعه

09/12/1398

صفایی

شنبه

10/12/1398

حجت

یک شنبه

11/12/1398

شهریاری

دوشنبه

12/12/1398

شهریاری

سه شنبه

13/12/1398

نجاتی فر

چهارشنبه

14/12/1398

مدیرپور

پنج شنبه

15/12/1398

مدیرپور

جمعه

16/12/1398

مدیرپور

شنبه

17/12/1398

قره

یک شنبه

18/12/1398

قره

دوشنبه

19/12/1398

صفایی

سه شنبه

20/12/1398

نجاتی

چهارشنبه

21/12/1398

مدیرپور

پنج شنبه

22/12/1398

قره

جمعه

23/12/1398

قره

شنبه

24/12/1398

مدیرپور

یک شنبه

25/12/1398

شهریاری

دوشنبه

26/12/1398

حجت

سه شنبه

27/12/1398

قره

چهارشنبه

28/12/1398

حجت

پنج شنبه

29/12/1398

حجت

 
 
 

منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.
جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۲۸۲۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...