گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۸ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۱۶ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۶۰۷۹۹ مورد

برنامه آنکالی پزشکان در آذرماه 1398

یكشنبه ٣ آذر ١٣٩٨ ساعت ١٠:٤٠ ق.ظ   ( بازدید : 1933 نفر )


تاریخ

عفونی

قلب

داخلی

نورولوژی

چشم

ENT

اطفال

اورولوژی

01/09/98

دکتر تقوی

دکتر نیری

دکتر روحانی

دکتر وردی پور

*دکتر محمدزاده

دکتر ادبی زاده

دکتر شکری

دکتر حقیقی

02/09/98

دکتر تقوی

دکتر رسولی

دکتر صفی خانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر جلالی فر

دکتر سعیدی

دکتر شادانی

دکتر حقیقی

03/09/98

دکتر مرادی

دکتر میانجی

دکتر روحانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر جلالی فر

دکتر ادبی زاده

دکتر شکری

دکتر حقیقی

04/09/98

دکتر مرادی

    دکتر زندی

دکتر آل یاسین

دکتر عبداله ئیان

دکتر گودرزی

دکتر ادبی زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر حقیقی

05/09/98

دکتر تقوی

دکتر نیری

دکتر صفی خانی

دکتر بازیار

دکتر جلالی فر

دکتر ادبی زاده

دکتر شکری

دکتر حقیقی

06/09/98

دکتر هاشمی

دکتر میانجی

دکتر معینی راد

دکتر بازیار

دکتر جلالی فر

دکتر آراد

دکتر حاج زاده

دکتر حقیقی

07/09/98

دکتر مرادی

    دکتر زندی

دکتر روحانی

دکتر عبداله ئیان

*دکتر محمدزاده

دکتر آراد

دکتر خسروجردی

دکتر حقیقی

08/09/98

دکتر مرادی

    دکتر زندی

دکتر آل یاسین

دکتر عبداله ئیان

*دکتر محمدزاده

دکتر آراد

دکتر خسروجردی

دکتر مهیمنی

09/09/98

دکتر تقوی

دکتر وحدت

دکتر صفی خانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر محمدزاده

دکتر آراد

دکتر حاج زاده

دکتر مهیمنی

10/09/98

دکتر غفوری

    دکتر زندی

دکتر روحانی

دکتر قهرمانی

دکتر محمدزاده

دکتر ادبی زاده

دکتر شادانی

دکتر مهیمنی

11/09/98

دکتر مرادی

    دکتر زندی

دکتر آل یاسین

دکتر قهرمانی

دکتر محمدزاده

دکتر ادبی زاده

دکتر شکری

دکتر مهیمنی

12/09/98

دکتر هاشمی

دکتر نیری

دکتر روحانی

دکتر قهرمانی

*دکتر محمدزاده

دکتر ادبی زاده

دکتر خسروجردی

دکتر مهیمنی

13/09/98

دکتر تقوی

دکتر رسولی

دکتر معینی راد

دکتر قهرمانی

دکتر محمدزاده

دکتر سعیدی

دکتر حاج زاده

دکتر مهیمنی

14/09/98

دکتر غفوری

دکتر میانجی

دکتر آل یاسین

دکتر عبداله ئیان

دکتر جلالی فر

دکتر سعیدی

دکتر سلیمان زاده

دکتر مهیمنی

15/09/98

دکتر غفوری

دکتر رسولی

دکتر صفی خانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر جلالی فر

دکتر سعیدی

دکتر سلیمان زاده

دکتر مهیمنی

16/09/98

دکتر تقوی

دکتر نیری

دکتر رمضانی

دکتر بازیار

دکتر مشایخی

دکتر سعیدی

دکتر شادانی

دکتر رازی

17/09/98

دکتر غفوری

    دکتر زندی

دکتر روحانی

دکتر بازیار

*دکتر مشایخی

دکتر آراد

دکتر حاج زاده

دکتر رازی

18/09/98

دکتر مرادی

    دکتر زندی

دکتر رمضانی

دکتر وردی پور

*دکتر محمدزاده

دکتر سعیدی

دکتر سلیمان زاده

دکتر رازی

19/09/98

دکتر غفوری

دکتر میانجی

دکتر روحانی

دکتر وردی پور

*دکتر محمدزاده

دکتر سعیدی

دکتر شکری

دکتر رازی

20/09/98

دکتر هاشمی

دکتر وحدت

دکتر رمضانی

دکتر وردی پور

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر خسروجردی

دکتر رازی

21/09/98

دکتر مرادی

دکتر میانجی

دکتر صفی خانی

دکتر وردی پور

*دکتر گودرزی

دکتر آراد

دکتر حاج زاده

دکتر رازی

22/09/98

دکتر مرادی

    دکتر زندی

دکتر رمضانی

دکتر وردی پور

*دکتر گودرزی

دکتر آراد

دکتر حاج زاده

دکتر رازی

23/09/98

دکتر تقوی

دکتر نیری

دکتر آل یاسین

دکتر عبداله ئیان

*دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر سلیمان زاده

دکتر سیدی

24/09/98

دکتر غفوری

دکتر میانجی

دکتر روحانی

دکتر عبداله ئیان

*دکتر گودرزی

دکتر ادبی زاده

دکتر خسروجردی

دکتر سیدی

25/09/98

دکتر غفوری

    دکتر زندی

دکتر رمضانی

دکتر عبداله ئیان

*دکتر گودرزی

دکتر آراد

دکتر شادانی

دکتر سیدی

26/09/98

دکتر هاشمی

دکتر رسولی

دکتر روحانی

دکتر وردی پور

*دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر حاج زاده

دکتر سیدی

27/09/98

دکتر مرادی

دکتر میانجی

دکتر معینی راد

دکتر وردی پور

*دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر سلیمان زاده

دکتر سیدی

28/09/98

دکتر هاشمی

دکتر نیری

دکتر آل یاسین

دکتر عبداله یان

*دکنر مشایخی

دکتر سعیدی

دکتر شادانی

دکتر سیدی

29/09/98

دکتر هاشمی

دکتر میانجی

دکتر معینی راد

دکتر عبداله یان

*دکنر مشایخی

دکتر سعیدی

دکتر شادانی

دکتر سیدی

30/09/98

دکتر تقوی

    دکتر زندی

دکتر صفی خانی

دکتر عبداله یان

*دکنر مشایخی

دکتر سعیدی

دکتر خسروجردی

دکتر سیدی

 

تاریخ

برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص در آذر 1398 (ساعت7-14)

8 الی 20

فوق تخصص ریه

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

طب اورژانس

01/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

---

دکتر محمدی

02/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دکتر محمدی

03/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دکتر فرخی

04/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

05/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

06/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر سبحانی

07/09/98

دکتر مرادخانی

     دکتر سلطانی

دکتر جعفرزاده

دکتر جمعه زاده

08/09/98

دکتر مرادخانی

     دکتر سلطانی

---

دکتر جمعه زاده

09/09/98

دکتر مرادخانی

     دکتر سلطانی

دکتر جعفرزاده

دکتر جمعه زاده

10/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دکتر فرخی

11/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

12/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

13/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

دکتر سبحانی

14/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

دکتر سبحانی

15/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

---

دکتر سبحانی

16/09/98

دکتر مرادخانی

     دکتر سلطانی

دکتر شاکری

دکتر فرخی

17/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر شاکری

دکتر محمدی

18/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر شاکری

دکتر فرخی

19/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دکتر واردی

20/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دکتر محمدی

21/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

دکتر فرخی

22/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

---

دکتر فرخی

23/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

دکتر جمعه زاده

24/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

دکتر جمعه زاده

25/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر شاکری

دکتر محمدی

26/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر شاکری

دکتر محمدی

27/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دکتر فرخی

28/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دکتر فرخی

29/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

---

دکتر واردی

30/09/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

---

دکتر محمدی

 
 
 
 

آنکال پزشکان

مقیم  پزشکان

ایام هفته

تاریخ

ارتوپدی

رادیولوژی

فک و صورت

مغز و اعصاب

عفونی

داخلی

سوختگی

دیالیز

اعزام پرستاران

جراحي عمومي

مقیم آی سی یو صبح

مقيم آی سی یو عصر و شب

مقيم بيهوشي عصر و شب

جمعه

01/09/98

دکتر حسینی

دکتر توکلی

دکتر آقائی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

حیدرزاده

ضیغمی

دکتر سلطانی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

شنبه

02/09/98

دکتر گنجی

دکتر توکلی

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

حیدرزاده

امانی

دکتر شاهکرم

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

03/09/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

حیدرزاده

اسفندیاری

دکتر نوروزی

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دوشنبه

04/09/98

دکتر موسوی

دکتر مهاجرزاده

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

حیدرزاده

حسینی

دکتر رخشا

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

سه شنبه

05/09/98

دکتر اشجع زاده

دکتر فیروزه

دکتر میری

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

شیدا

نوری

دکتر سلطانی

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

06/09/98

دکتر قدوس

دکتر روشن

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

شیدا

امانی

دکتر رخشا

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

پنج شنبه

07/09/98

دکترحسینی

دکتر فیروزه

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

شیدا

ضیغمی

دکتر مافی نژاد

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

جمعه

08/09/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

شیدا

کمالی

دکتر مافی نژاد

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

شنبه

09/09/98

دکتر موسوی

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

شیدا

قدیمی

دکتر شاهکرم

دکتر میرزایی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

10/09/98

دکتر گنجی

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

جعفری

اسفندیاری

دکتر نوروزی

دکتر میرزایی

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دوشنبه

11/09/98

دکتر گنجی

دکتر فیروزه

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

جعفری

کمالی

دکتر شاهکرم

دکتر میرزایی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

سه شنبه

12/09/98

دکتر اشجع زاده

دکتر توکلی

دکتر میری

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

جعفری

نوری

دکتر سلطانی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

13/09/98

دکتر صفدری

دکتر روشن

دکتر آقائی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

جعفری

ضیغمی

دکتر رخشا

دکتر میرزایی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

پنج شنبه

14/09/98

دکتر موسوی

دکتر نظری

دکتر آقائی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

سعیدی نسب

حسینی

دکتر نوروزی

دکتر میرزایی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

جمعه

15/09/98

دکتر موسوی

دکتر نظری

دکتر آقائی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

سعیدی نسب

امانی

دکتر نوروزی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

شنبه

16/09/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

سعیدی نسب

فیاض بخش

دکتر شاهکرم

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

17/09/98

دکترحسینی

دکتر توکلی

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

سعیدی نسب

اسفندیاری

دکتر نوروزی

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دوشنبه

18/09/98

دکتر موسوی

دکتر فیروزه

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

هدایتی

قدیمی

دکتر رخشا

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

سه شنبه

19/09/98

دکتر اشجع زاده

دکتر فیروزه

دکتر میری

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

هدایتی

نوری

دکتر سلطانی

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

20/09/98

دکتر قدوس

دکتر ده پناه

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

هدایتی

کمالی

دکتر رخشا

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

پنج شنبه

21/09/98

دکترحسینی

دکتر علیپور

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

هدایتی

حسینی

دکتر مافی نژاد

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

جمعه

22/09/98

دکتر حسینی

دکتر علیپور

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

افتخاری نسب

فیاض بخش

دکتر سلطانی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

شنبه

23/09/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

افتخاری نسب

امانی

دکتر شاهکرم

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

24/09/98

دکتر موسوی

دکتر مهاجرزاده

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

افتخاری نسب

اسفندیاری

دکتر نوروزی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دوشنبه

25/09/98

دکتر موسوی

دکتر فیروزه

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

افتخاری نسب

قدیمی

دکتر شاهکرم

دکتر میرزایی

دکتر شفیعی

دکتر همایونی

سه شنبه

26/09/98

دکتر قدوس

دکتر فیروزه

دکتر میری

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

افتخاری نسب

نوری

دکتر سلطانی

دکتر میرزایی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

27/09/98

دکتر صفدری

دکتر ده پناه

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

پهلوان

فیاض بخش

دکتر رخشا

دکتر همایونی

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

پنج شنبه

28/09/98

دکترحسینی

دکتر فیروزه

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

پهلوان

کمالی

دکتر مافی نژاد

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

جمعه

29/09/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

پهلوان

حسینی

دکتر مافی نژاد

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

شنبه

30/09/98

دکتر صفدری

دکتر توکلی

دکتر آقائی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

پهلوان

فیاض بخش

دکتر شاهکرم

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

 

تاریخ

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی

نروسرجری

اطاق عمل ارولوژی ENT

  (امام حسن (ع)

برونکوسکوپی و آندوسکوپی ( امام حسن (ع))

اتاق عمل عصر     ( امام حسن (ع))

اطاق عمل

چشم

مقيم آی سی یو

صبح

مقيم آی سی یو

عصر و شب

مقيم بيهوشي  عصر و شب

مقيم زایشگاه

آنکال امام حسن (ع)

درمانگاه امام علی (ع)

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/09/98

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

-

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

-

02/09/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

-

دکتر نیکدلان

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر متولی

03/09/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

-

دکتر نیکدلان

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

04/09/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

05/09/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر میرزایی

-

دکتر نیکدلان

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

06/09/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

-

دکتر نیکدلان

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر میرزایی

دکتر نیکدلان

-

07/09/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر میرزایی

-

دکتر نیکدلان

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

-

08/09/98

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

-

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

-

09/09/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

-

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر متولی

10/09/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

-

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

11/09/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر میرزایی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

12/09/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر میرزایی

-

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

13/09/98

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر میرزایی

-

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر ایمانی

-

14/09/98

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر میرزایی

-

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

-

15/09/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

-

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر همایونی

-

16/09/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر میرزایی

-

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر متولی

17/09/96

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

-

-

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

18/09/96

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر میرزایی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

19/09/96

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

-

-

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

20/09/96

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر میرزایی

-

دکتر میرزایی

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر ایمانی

-

21/09/98

دکتر ایمانی

دکتر ایمانی

دکتر قوی پیکر

دکتر میرزایی

-

دکتر میرزایی

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

-

22/09/98

دکتر همایونی

دکتر همایونی

-

-

-

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

-

23/09/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر متولی

24/09/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

25/09/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

-

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر میرزایی

دکتر شفیعی

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

26/09/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر میرزایی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر میرزایی

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

27/09/98

دکتر میرزایی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر ایمانی

-

28/09/98

دکتر میرزایی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

-

29/09/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

-

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر ایمانی

-

30/09/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر متولی

 

روزهای هفته

تاریخ

بیمارستان امام علی (ع)

صبح(9 صبح تا 9 شب)

شب (9 شب تا 9 صبح)

جمعه

01/09 /98

دکتر فرخی

دکتر فرخی

شنبه

02/09 /98

دکتر محمدی

-

یکشنبه

03/09 /98

دکتر جمعه زاده

-

دوشنبه

04/09 /98

دکتر فرخی

دکتر جمعه زاده

سه شنبه

05/09 /98

دکتر واردی

-

چهارشنبه

06/09 /98

دکتر محمدی

دکتر جمعه زاده

پنج شنبه

07/09 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر سبحانی

جمعه

08/09 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر سبحانی

شنبه

09/09 /98

دکتر سبحانی

دکتر لطف آبادی

یکشنبه

10/09 /98

دکتر واردی

-

دوشنبه

11 /09 /98

دکتر سبحانی

دکتر فرخی

سه شنبه

12/09 /98

دکتر محمدی

-

چهارشنبه

13/09 /98

دکتر فرخی

-

پنج شنبه

14/09 /98

دکتر سبحانی

-

جمعه

15/09 /98

دکتر محمدی

دکتر محمدی

شنبه

16/09 /98

دکتر فرخی

-

یکشنبه

17/09 /98

دکتر جمعه زاده

-

دوشنبه

18/09 /98

دکتر واردی

دکتر لطف آبادی

سه شنبه

19/09 /98

دکتر جمعه زاده

دکتر لطف آبادی

چهارشنبه

20/09 /98

دکتر فرخی

-

پنج شنبه

21/09 /98

دکتر لطف آبادی

-

جمعه

22/09 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر لطف آبادی

شنبه

23/09 /98

دکتر جمعه زاده

-

یکشنبه

24/09 /98

دکتر واردی

-

دوشنبه

25/09 /98

دکتر محمدی

دکتر جمعه زاده

سه شنبه

26/09 /98

دکتر واردی

دکتر محمدی

چهارشنبه

27/09 /98

دکتر لطف آبادی

-

پنج شنبه

28/09 /98

دکتر سبحانی

-

جمعه

29/09 /98

دکتر سبحانی

دکتر جمعه زاده

شنبه

30/09 /98

دکتر جمعه زاده

-

 

       ايام هفته

تاريخ

اعصاب و روان

جمعه

01/09/1398

دکتر نجاتی

شنبه

02/09/1398

دکتر حجت

یک شنبه

03/09/1398

دکتر شهریاری

دوشنبه

04/09/1398

دکتر شهریاری

سه شنبه

05/09/1398

دکتر نجاتی

چهارشنبه

06/09/1398

دکتر حجت

پنج شنبه

07/09/1398

دکتر مدیرپور

جمعه

08/09/1398

دکتر مدیرپور

شنبه

09/09/1398

دکتر  مدیرپور

یک شنبه

10/09/1398

دکتر شهریاری

دوشنبه

11/09/1398

دکتر شهریاری

سه شنبه

12/09/1398

دکتر صفایی

چهارشنبه

13/09/1398

دکتر مدیرپور

پنج شنبه

14/09/1398

دکتر قره

جمعه

15/09/1398

دکتر قره

شنبه

16/09/1398

دکتر صفایی

یک شنبه

17/09/1398

دکتر شهریاری

دوشنبه

18/09/1398

دکتر نجاتی

سه شنبه

19/09/1398

دکتر صفایی

چهارشنبه

20/09/1398

دکتر قره

پنج شنبه

21/09/1398

دکتر حجت

جمعه

22/09/1398

دکتر حجت

شنبه

23/09/1398

دکتر حجت

یک شنبه

24/09/1398

دکتر قره

دوشنبه

25/09/1398

دکتر نجاتی

سه شنبه

26/09/1398

دکتر نجاتی

چهارشنبه

27/09/1398

دکتر قره

پنج شنبه

28/09/1398

دکتر صفایی

جمعه

29/08/1398

دکتر صفایی

شنبه

30/08/1398

دکتر مدیرپور

 

 

 

 

ایام هفته

تاریخ

پزشک NICU

نوزادان

پزشک مقیم عصر

پزشک مقیم شب

آنکال

نوزاد طبیعی

جمعه

1/9/98

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

دکتر بیانی «آنکال»

دکتر بیانی«آنکال»

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

شنبه

2/9/98

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

یک شنبه

3/9/98

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

دوشنبه

4/9/98

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

دکتر خسروجردی

دکتر خسروجردی

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

سه شنبه

5/9/98

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

دکتر مافی نژاد«آنکال»

دکتر مافی نژاد«آنکال»

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

چهار شنبه

6/9/98

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

دکترسلیمان زاده

دکترسلیمان زاده

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

پنج شنبه

7/9/98

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

جمعه

8/9/98

دکتر شاه حسینی

دکترمافی نژاد

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

شنبه

9/9/98

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

دکتر شکری

دکتر شکری

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

یک شنبه

10/9/98

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

دوشنبه

11/9/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر خسروجردی

دکتر خسروجردی

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

سه شنبه

12/9/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر حاج زاده

دکتر حاج زاده

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

چهار شنبه

13/9/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

پنج شنبه

14/9/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

جمعه

15/9/98

دکتر حاج زاده

دکتر بیانی

دکتر حاج زاده

دکتر حاج زاده

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

شنبه

16/9/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکترشکری

دکترشکری

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

یک شنبه

17/9/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

دوشنبه

18/9/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر خسروجردی

دکتر خسروجردی

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

سه شنبه

19/9/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر حاج زاده

دکتر حاج زاده

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

چهار شنبه

20/9/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

پنج شنبه

21/9/98

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

جمعه

22/9/98

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

شنبه

23/9/98

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر خسروجردی

دکتر خسروجردی

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

یک شنبه

24/9/98

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر حاج زاده

دکتر حاج زاده

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دوشنبه

25/9/98

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

سه شنبه

26/9/98

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر خسروجردی

دکتر خسروجردی

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

چهار شنبه

27/9/98

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر حاج زاده

دکتر حاج زاده

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

پنج شنبه

28/9/98

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

جمعه

29/9/98

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

شنبه

30/9/98

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

(احتشام منش «5/1-5/7 عصر» مافی نژاد«5/7-5/1شب» و بیانی«5/1-5/7 صبح») آنکال

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

 

ایام هفته

تاریخ

پزشک مقیم ( مقیم اول )

آنکال

درمانگاه تخصصی

اتاق عمل

30/23-30/7

30/7-30/23

جمعه

1/9/98

دکتر نظام الشریعه

دکتر محبان

-

-

شنبه

2/9/98

دکتر تقدیسی

دکتر کاظمی

دکتر محبان

دکتر باریک بین

یک شنبه

3/9/98

دکتر نصیری

دکتر محبان

دکتر کاظمی

دکتر تقدیسی

دوشنبه

4/9/98

دکتر کاظمی

دکتر تقدیسی

دکتر محبان

دکتر نصیری

سه شنبه

5/9/98

دکتر محبان

دکتر نصیری

دکتر نصیری

دکتر تقدیسی

چهار شنبه

6/9/98

دکتر تقدیسی

دکتر کاظمی

دکتر باریک بین

دکتر کاظمی

پنج شنبه

7/9/98

دکتر نصیری

دکتر نظام الشریعه

-

دکتر فرازمند

جمعه

8/9/98

دکتر نظام الشریعه

دکتر نصیری

--

-

شنبه

9/9/98

دکتر تقدیسی

دکتر رادی

دکتر کاظمی

دکتر محبان

یک شنبه

10/9/98

دکتر باریک بین دکتر رادی

دکتر محبان

دکتر تقدیسی

دکتر کاظمی

دوشنبه

11/9/98

دکتر محبان

دکتر تقدیسی

دکتر باریک بین

دکتر رادی

سه شنبه

12/9/98

دکتر رادی  - دکتر باریک بین

دکتر کلاهدوزیان

دکتر کاظمی

دکتر تقدیسی

چهار شنبه

13/9/98

دکتر کاظمی

دکترمحبان

دکتر محبان

دکتر باریک بین

پنج شنبه

14/9/98

دکتر کلاهدوزیان دکتررادی

دکتر نظام الشریعه

-

دکتر فرازمند

جمعه

15/9/98

دکتر نظام الشریعه

دکتر رادی

-

-

شنبه

16/9/98

دکتر محبان

دکتر تقدیسی

دکتر نصیری

دکتر کاظمی

یک شنبه

17/9/98

دکتر نصیری دکتر رادی

دکتر کاظمی

دکتر تقدیسی

دکتر محبان

دوشنبه

18/9/98

دکتر تقدیسی

دکتر نصیری

دکتر محبان

دکتر باریک بین

سه شنبه

19/9/98

دکتر رادی دکتر نصیری

دکتر باریک بین

دکتر کاظمی

دکتر تقدیسی

چهار شنبه

20/9/98

دکتر کاظمی

دکتر تقدیسی

دکتر تقدیسی

دکتر نصیری

پنج شنبه

21/9/98

دکتر باریک بین -  دکتررادی

دکتر نصیری

-

دکتر نظام الشریعه

جمعه

22/9/98

دکتر تقدیسی

دکتر باریک بین

-

-

شنبه

23/9/98

دکتر محبان

دکتر رادی

دکتر تقدیسی

دکتر تقدیسی

یک شنبه

24/9/98

دکتر نصیری

دکتر تقدیسی

دکتر تقدیسی

دکتر فرازمند

دوشنبه

25/9/98

دکتر تقدیسی

دکترمحبان

دکتر محبان

دکتر کاظمی

سه شنبه

26/9/98

دکتر کاظمی دکتر باریک بین

دکتر نظام الشریعه

دکترباریک بین

دکتر محبان

چهار شنبه

27/9/98

دکترمحبان

دکتر کاظمی

دکتر کاظمی

دکتر نظام الشریعه

پنج شنبه

28/9/98

دکتر فرازمند -  دکتر کلاهدوزیان

دکتر نظام الشریعه

-

دکتر کلاهدوزیان

جمعه

29/9/98

دکتر نظام الشریعه

دکتر کلاهدوزیان

-

-

شنبه

30/9/98

دکتر نصیری

دکتر تقدیسی

دکتر تقدیسی

دکتر محبان

 

ايام هفته

تاريخ

صبح 7/23- 7/7

عصر7/7- 7/23

شب 7/7-7/7

جمعه

1/9/98

دکتر رضانژاد

دکتر یوسفی

دکتر فتحی

شنبه

2/9/98

دکتر یوسفی

دکتر فتحی

دکتر رضانژاد

یک شنبه

3/9/98

دکتر فتحی

دکتر یوسفی

دکتر فتحی

دوشنبه

4/9/98

دکتر فاتحی

دکتر فتحی

دکتر فاتحی

سه شنبه

5/9/98

دکتر فتحی

دکتر فاتحی

دکتر یوسفی

چهار شنبه

6/9/98

دکتر فتحی

دکتر فاتحی

دکتر فتحی

پنج شنبه

7/9/98

دکتر یوسفی

دکتر فتحی

دکتر فاتحی

جمعه

8/9/98

دکتر رضانژاد

دکتر یوسفی

دکتر فتحی

شنبه

9/9/98

دکتر رضانژاد

دکتر فاتحی

دکتر یوسفی

یک شنبه

10/9/98

دکتر فتحی

دکتر فاتحی

دکتر رضانژاد

دوشنبه

11/9/98

دکتر فتحی

دکتر فاتحی

دکتر فتحی

سه شنبه

12/9/98

دکتر رضانژاد

دکتر یوسفی

دکتر فاتحی

چهار شنبه

13/9/98

دکتر فتحی

دکتر فاتحی

دکتر فتحی

پنج شنبه

14/9/98

دکتر فاتحی

دکتر یوسفی

دکتر فاتحی

جمعه

15/9/98

دکتر یوسفی

دکتر فاتحی

دکتر یوسفی

شنبه

16/9/98

دکتر رضانژاد

دکتر فاتحی

دکتر رضانژاد

یک شنبه

17/9/98

دکتر فاتحی

دکتر یوسفی

دکتر فاتحی

دوشنبه

18/9/98

دکتر رضانژاد

دکتر فاتحی

دکتر یوسفی

سه شنبه

19/9/98

دکتر رضانژاد

دکتر فاتحی

دکتر رضانژاد

چهار شنبه

20/9/98

دکتر فاتحی

دکتر یوسفی

دکتر فاتحی

پنج شنبه

21/9/98

دکتر یوسفی

دکتر برزگر

دکتر یوسفی

جمعه

22/9/98

دکتر رضانژاد

دکتر برزگر

دکتر فاتحی

شنبه

23/9/98

دکتر رضانژاد

دکتر یوسفی

دکتر فاتحی

یک شنبه

24/9/98

دکتر رضانژاد

دکتر برزگر

دکتر یوسفی

دوشنبه

25/9/98

دکتر رضانژاد

دکتر برزگر

دکتر فتحی

سه شنبه

26/9/98

دکتر رضانژاد

دکتر یوسفی

دکتر رضانژاد

چهار شنبه

27/9/98

دکتر فتحی

دکتر فتحی

دکتر یوسفی

پنج شنبه

28/9/98

دکتر فتحی

دکتر برزگر

دکتر رضانژاد

جمعه

29/9/98

دکتر فتحی

دکتر یوسفی

دکتر فتحی

شنبه

30/9/98

دکتر رضانژاد

دکتر فتحی

دکتر یوسفی

 

منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.
جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۲۸۲۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...