گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۴ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۵۹۷۶۳ مورد

برنامه آنکالی بزشکان در تیرماه1398

جمعه ٣١ خرداد ١٣٩٨ ساعت ٢:٣٧ ق.ظ   ( بازدید : 1571 نفر )


ایام هفته

تاریخ

برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع)
در تیر 1398

برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع)
در تیر 1398 (ساعت7-14)

ENT

اطفال

فوق تخصص ریه

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

شنبه

01/04/98

دکتر نیلوفر سعیدی

دکتر مهسا خسروجردی

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر سید جواد پورنقی

دکتر حبیبه سادات شاکری

یکشنبه

02/04/98

دکتر نیلوفر سعیدی

دکتر قدسیه حاج زاده

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر سید جواد پورنقی

دکتر حبیبه سادات شاکری

دوشنبه

03/04/98

دکتر اکرم ادبی زاده

دکتر قدسیه حاج زاده

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر سید جواد پورنقی

دکتر حبیبه سادات شاکری

سه شنبه

04/04/98

دکتر نیلوفر سعیدی

دکتر شیما شکری

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر علی محمد جعفری

دکتر حبیبه سادات شاکری

چهارشنبه

05/04/98

دکتر نیلوفر سعیدی

دکتر شیرین سلیمان زاده

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر علی محمد جعفری

دکتر حبیبه سادات شاکری

پنج شنبه

06/04/98

دکتر آرمین آراد

دکتر مهسا خسروجردی

---

دکتر علی محمد جعفری

دکتر حبیبه سادات شاکری

جمعه

07/04/98

دکتر آرمین آراد

دکتر قدسیه حاج زاده

---

دکتر علی محمد جعفری

 

شنبه

08/04/98

دکتر آرمین آراد

دکتر مهسا خسروجردی

---

دکتر علی محمد جعفری

 

یکشنبه

09/04/98

دکتر نیلوفر سعیدی

دکتر شیرین سلیمان زاده

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر مسلم سلطانی

دکتر حبیبه سادات شاکری

دوشنبه

10/04/98

دکتر نیلوفر سعیدی

دکتر قدسیه حاج زاده

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر مسلم سلطانی

دکتر فاریا جعفرزاده

سه شنبه

11/04/98

دکتر نیلوفر سعیدی

دکتر قدسیه حاج زاده

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر مسلم سلطانی

دکتر فاریا جعفرزاده

چهارشنبه

12/04/98

دکتر اکرم ادبی زاده

دکتر شیما شکری

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر مسلم سلطانی

دکتر فاریا جعفرزاده

پنج شنبه

13/04/98

دکتر اکرم ادبی زاده

دکتر الهام احمدمیری

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر حسن فیروزیان

دکتر فاریا جعفرزاده

جمعه

14/04/98

دکتر اکرم ادبی زاده

دکتر الهام احمدمیری

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر حسن فیروزیان

 

شنبه

15/04/98

دکتر نیلوفر سعیدی

دکتر شیرین سلیمان زاده

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر حسن فیروزیان

دکتر فاریا جعفرزاده

یکشنبه

16/04/98

دکتر نیلوفر سعیدی

دکتر مهسا خسروجردی

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر حسن فیروزیان

دکتر فاریا جعفرزاده

دوشنبه

17/04/98

دکتر نیلوفر سعیدی

دکتر مهسا بشارت

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر علی محمد جعفری

دکتر فاریا جعفرزاده

سه شنبه

18/04/98

دکتر نیلوفر سعیدی

دکتر مهسا بشارت

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر علی محمد جعفری

دکتر حبیبه سادات شاکری

چهارشنبه

19/04/98

دکتر نیلوفر سعیدی

دکتر الهام احمدمیری

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر علی محمد جعفری

دکتر حبیبه سادات شاکری

پنج شنبه

20/04/98

دکتر نیلوفر سعیدی

دکتر مهسا بشارت

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر مسلم سلطانی

دکتر حبیبه سادات شاکری

جمعه

21/04/98

دکتر نیلوفر سعیدی

دکتر مهسا بشارت

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر مسلم سلطانی

 

شنبه

22/04/98

دکتر نیلوفر سعیدی

دکتر قدسیه حاج زاده

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر مسلم سلطانی

دکتر حبیبه سادات شاکری

یکشنبه

23/04/98

دکتر  حسینی

دکتر احمدمیری

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر مسلم سلطانی

دکتر حبیبه سادات شاکری

دوشنبه

24/04/98

دکتر آرمین آراد

دکتر شیرین سلیمان زاده

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر حسن فیروزیان

دکتر حبیبه سادات شاکری

سه شنبه

25/04/98

دکتر اکرم ادبی زاده

دکتر قدسیه حاج زاده

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر حسن فیروزیان

دکتر فاریا جعفرزاده

چهارشنبه

26/04/98

دکتر اکرم ادبی زاده

دکتر قدسیه حاج زاده

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر حسن فیروزیان

دکتر فاریا جعفرزاده

پنج شنبه

27/04/98

دکتر اکرم ادبی زاده

دکتر شیما شکری

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر سید جواد پورنقی

دکتر فاریا جعفرزاده

جمعه

28/04/98

دکتر اکرم ادبی زاده

دکتر شیما شکری

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر سید جواد پورنقی

 

شنبه

29/04/98

دکتر آرمین آراد

دکتر الهام احمدمیری

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر سید جواد پورنقی

دکتر فاریا جعفرزاده

یکشنبه

30/04/98

دکتر آرمین آراد

دکتر مهسا خسروجردی

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر سید جواد پورنقی

دکتر فاریا جعفرزاده

دوشنبه

31/04/98

دکتر آرمین آراد

دکتر مهسا خسروجردی

دکتر بیوک مرادخانی

دکتر سید جواد پورنقی

دکتر فاریا جعفرزاده

ایام هفته

تاریخ

برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع) در تیر 1398

عفونی

قلب

داخلی

نورولوژی

چشم

اورولوژی

شنبه

01/04/98

دکتر مجید غفوری

دکتر محمدرضا رسولی

دکتر فاطمه رمضانی

دکتر امیرعلی قهرمانی

دکتر مهشید گودرزی

دکتر رامین حقیقی

یکشنبه

02/04/98

دکتر محمدرضا تقوی

دکتر الهام نیری

دکتر مرتضی صفی خانی

دکتر امیرعلی قهرمانی

دکتر مهشید گودرزی

دکتر رامین حقیقی

دوشنبه

03/04/98

دکتر علیرضا مرادی

دکتر محمدرضا رسولی

دکتر فاطمه رمضانی

دکتر امیرعلی قهرمانی

دکتر محسن محمدزاده

دکتر رامین حقیقی

سه شنبه

04/04/98

دکتر محمدرضا تقوی

دکتر مهنوش میانجی

دکتر محبوبه روحانی

دکتر شادی بازیار

دکتر محسن محمدزاده

دکتر رامین حقیقی

چهارشنبه

05/04/98

دکتر سید احمد هاشمی

دکتر ساعد وحدت

دکتر فاطمه رمضانی

دکتر مهسا عبداله ئیان

دکتر محسن محمدزاده

دکتر رامین حقیقی

پنج شنبه

06/04/98

دکتر مجید غفوری

دکتر محمدرضا رسولی

دکتر اعظم انوری

دکتر مهسا عبداله ئیان

دکتر محسن محمدزاده

دکتر رامین حقیقی

جمعه

07/04/98

دکتر مجید غفوری

دکتر مهنوش میانجی

دکتر مرتضی صفی خانی

دکتر مهسا عبداله ئیان

دکتر محسن محمدزاده

دکتر رامین حقیقی

شنبه

08/04/98

دکتر سید احمد هاشمی

دکتر الهام نیری

دکتر اعظم انوری

دکتر مهسا عبداله ئیان

دکتر مهشید گودرزی

دکتر رامین حقیقی

یکشنبه

09/04/98

دکتر محمدرضا تقوی

دکتر مهنوش میانجی

دکتر محبوبه روحانی

دکتر شادی بازیار

دکتر مهشید گودرزی

دکتر آرش مهیمنی

دوشنبه

10/04/98

دکتر علیرضا مرادی

دکتر الهام نیری

دکتر اعظم انوری

دکتر شادی بازیار

دکتر سمیرا جلالی فر

دکتر آرش مهیمنی

سه شنبه

11/04/98

دکتر سید احمد هاشمی

دکتر زهرا زندی

دکتر مرتضی صفی خانی

دکتر شادی بازیار

دکتر سمیرا جلالی فر

دکتر آرش مهیمنی

چهارشنبه

12/04/98

دکتر محمدرضا تقوی

دکتر مهنوش میانجی

دکتر محبوبه روحانی

دکتر امیرعلی قهرمانی

دکتر سمیرا جلالی فر

دکتر آرش مهیمنی

پنج شنبه

13/04/98

دکتر علیرضا مرادی

دکتر زهرا زندی

دکتر مرتضی صفی خانی

دکتر امیرعلی قهرمانی

دکتر محمد مشایخی

دکتر آرش مهیمنی

جمعه

14/04/98

دکتر علیرضا مرادی

دکتر محمدرضا رسولی

دکتر محبوبه روحانی

دکتر امیرعلی قهرمانی

دکتر محمد مشایخی

دکتر آرش مهیمنی

شنبه

15/04/98

دکتر مجید غفوری

دکتر مهنوش میانجی

دکتر اعظم انوری

دکتر شادی بازیار

دکتر مهشید گودرزی

دکتر آرش مهیمنی

یکشنبه

16/04/98

دکتر محمدرضا تقوی

دکتر زهرا زندی

دکتر محبوبه روحانی

دکتر شادی بازیار

دکتر مهشید گودرزی

دکتر رازی

دوشنبه

17/04/98

دکتر مجید غفوری

دکتر الهام نیری

دکتر مرتضی صفی خانی

دکتر شادی بازیار

دکتر محسن محمدزاده

دکتر رازی 

سه شنبه

18/04/98

دکتر سید احمد هاشمی

دکتر زهرا زندی

دکتر اعظم انوری

دکتر مهسا عبداله ئیان

دکتر محسن محمدزاده

دکتر عبدالله رازی

چهارشنبه

19/04/98

دکتر علیرضا مرادی

دکتر ساعد وحدت

دکتر مرتضی صفی خانی

دکتر مهسا عبداله ئیان

دکتر سمیرا جلالی فر

دکتر عبدالله رازی

پنج شنبه

20/04/98

دکتر محمدرضا تقوی

دکتر الهام نیری

دکتر محبوبه روحانی

دکتر امیرعلی قهرمانی

دکتر سمیرا جلالی فر

دکتر عبدالله رازی

جمعه

21/04/98

دکتر محمدرضا تقوی

دکتر زهرا زندی

دکتر اعظم انوری

دکتر امیرعلی قهرمانی

دکتر سمیرا جلالی فر

دکتر عبدالله رازی

شنبه

22/04/98

دکتر مجید غفوری

دکتر الهام نیری

دکتر مرتضی صفی خانی

دکتر مهسا عبداله ئیان

دکتر سمیرا جلالی فر

دکتر عبدالله رازی

یکشنبه

23/04/98

دکتر مرادی

دکتر زهرا زندی

دکتر محبوبه روحانی

دکتر مهسا عبداله ئیان

دکتر محمد مشایخی

دکتر عبدالله رازی

دوشنبه

24/04/98

دکتر علیرضا مرادی

دکتر الهام نیری

دکتر محمود معینی راد

دکتر مهسا عبداله ئیان

دکتر محمد مشایخی

دکتر سید علی سیدی

سه شنبه

25/04/98

دکتر سید احمد هاشمی

دکتر زهرا زندی

دکتر فاطمه رمضانی

دکتر مهسا عبداله ئیان

دکتر محمد مشایخی

دکتر سید علی سیدی

چهارشنبه

26/04/98

دکتر مجید غفوری

دکتر محمدرضا رسولی

دکتر مرتضی صفی خانی

دکتر شادی بازیار

دکتر محسن محمدزاده

دکتر سید علی سیدی

پنج شنبه

27/04/98

دکتر علیرضا مرادی

دکتر زهرا زندی

دکتر محمود معینی راد

دکتر شادی بازیار

دکتر محسن محمدزاده

دکتر سید علی سیدی

جمعه

28/04/98

دکتر علیرضا مرادی

دکتر زهرا زندی

دکتر فاطمه رمضانی

دکتر شادی بازیار

دکتر مهشید گودرزی

دکتر سید علی سیدی

شنبه

29/04/98

دکتر مجید غفوری

دکتر الهام نیری

دکتر مرتضی صفی خانی

دکتر مهسا عبداله ئیان

دکتر مهشید گودرزی

دکتر سید علی سیدی

یکشنبه

30/04/98

دکتر محمدرضا تقوی

دکتر زهرا زندی

دکتر محبوبه روحانی

دکتر مهسا عبداله ئیان

دکتر مهشید گودرزی

دکتر سید علی سیدی

دوشنبه

31/04/98

دکتر علیرضا مرادی

دکتر ساعد وحدت

دکتر محمود معینی راد

دکتر مهسا عبداله ئیان

دکتر محمد مشایخی

دکتر سید علی سیدی

 
 

برنامه کشیک پزشکان عمومی بیمارستان امام حسن(ع) در تیر ماه 1398

ایام هفته

تاریخ

صبح

صبح

عصر

از 22 تا 07:30

شب کامل

19:30 تا 7:30

شنبه

01/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر مصطفی شکوری

دکتر کیمیا قهرمانلو

دکتر مصطفی شکوری

دکتر عبدالله شکریان

یکشنبه

02/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر حسین یزدانی

دکتر کیمیا قهرمانلو

دکتر مهدی محمدی

دکتر سهیل باجوری

دوشنبه

03/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر مصطفی شکوری

دکتر کیمیا قهرمانلو

دکتر مهدی محمدی

دکتر عبدالله شکریان

سه شنبه

04/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر حسین یزدانی

دکتر کیمیا قهرمانلو

دکتر مهدی محمدی

دکتر سهیل باجوری

چهارشنبه

05/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر مهدی محمدی

دکتر کیمیا قهرمانلو

دکتر مهدی محمدی

دکتر عبدالله شکریان

پنجشنبه

06/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر حسین یزدانی

دکتر کیمیا قهرمانلو

دکتر شاه مراد اسفندیاری

دکتر سهیل باجوری

جمعه

07/04/98

دکتر مهدی محمدی

دکتر سهیل باجوری

دکتر مهدی محمدی

دکتر مهدی محمدی

دکتر سهیل باجوری

شنبه

08/04/98

دکتر مهدی محمدی

دکتر سهیل باجوری

دکتر مهدی محمدی

دکتر مهدی محمدی

دکتر شاه مراد اسفندیاری

یکشنبه

09/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر مصطفی شکوری

دکتر کیمیا قهرمانلو

دکتر مهدی محمدی

دکتر سهیل باجوری

دوشنبه

10/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر مصطفی شکوری

دکتر کیمیا قهرمانلو

دکتر مهدی محمدی

دکتر عبدالله شکریان

سه شنبه

11/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر مصطفی شکوری

دکتر کیمیا قهرمانلو

دکتر مهدی محمدی

دکتر سهیل باجوری

چهارشنبه

12/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر مهدی محمدی

دکتر کیمیا قهرمانلو

دکتر مهدی محمدی

دکتر عبدالله شکریان

پنجشنبه

13/04/98

دکتر سهیل باجوری

دکتر مصطفی شکوری

دکتر کیمیا قهرمانلو

دکتر شاه مراد اسفندیاری

دکتر سهیل باجوری

جمعه

14/04/98

دکتر سهیل باجوری

دکتر شاه مراد اسفندیاری

دکتر کیمیا قهرمانلو

دکتر شاه مراد اسفندیاری

دکتر سهیل باجوری

شنبه

15/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر حسین یزدانی

دکتر حسین یزدانی

دکتر عبدالله شکریان

دکتر مصطفی شکوری

یکشنبه

16/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر حسین یزدانی

دکتر حسین یزدانی

دکتر مهدی محمدی

دکتر سهیل باجوری

دوشنبه

17/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر حسین یزدانی

دکتر حسین یزدانی

دکتر شاه مراد اسفندیاری

دکتر عبدالله شکریان

سه شنبه

18/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر حسین یزدانی

دکتر حسین یزدانی

دکتر مهدی محمدی

دکتر سهیل باجوری

چهارشنبه

19/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر حسین یزدانی

دکتر حسین یزدانی

دکتر شاه مراد اسفندیاری

دکتر عبدالله شکریان

پنج شنبه

20/04/98

دکتر حسین یزدانی

دکتر سعید باجوری

دکتر حسین یزدانی

دکتر شاه مراد اسفندیاری

دکتر سهیل باجوری

جمعه

21/04/98

دکتر حسین یزدانی

دکتر شاه مراد اسفندیاری

دکتر حسین یزدانی

دکتر شاه مراد اسفندیاری

دکتر سهیل باجوری

شنبه

22/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر حسین یزدانی

دکتر حسین یزدانی

دکتر عبدالله شکریان

دکتر مصطفی شکوری

یکشنبه

23/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر حسین یزدانی

دکتر حسین یزدانی

دکتر شاه مراد اسفندیاری

دکتر سهیل باجوری

دوشنبه

24/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر حسین یزدانی

دکتر حسین یزدانی

دکتر مهدی محمدی

دکتر عبدالله شکریان

سه شنبه

25/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر حسین یزدانی

دکتر حسین یزدانی

دکتر مهدی محمدی

دکتر سهیل باجوری

چهارشنبه

26/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر حسین یزدانی

دکتر حسین یزدانی

دکتر شاه مراد اسفندیاری

دکتر عبدالله شکریان

پنج شنبه

27/04/98

دکتر مهدی محمدی

دکتر حسین یزدانی

دکتر حسین یزدانی

دکتر شاه مراد اسفندیاری

دکتر مهدی محمدی

جمعه

28/04/98

دکتر مهدی محمدی

دکتر حسین یزدانی

دکتر مهدی محمدی

دکتر شاه مراد اسفندیاری

دکتر مهدی محمدی

شنبه

29/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر حسین یزدانی

دکتر حسین یزدانی

دکتر مصطفی شکوری

دکتر عبدالله شکریان

یکشنبه

30/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر حسین یزدانی

دکتر حسین یزدانی

دکتر مهدی محمدی

دکتر سهیل باجوری

دوشنبه

31/04/98

دکتر عبدالله شکریان

دکتر حسین یزدانی

دکتر حسین یزدانی

دکتر شاه مراد اسفندیاری

دکتر عبدالله شکریان

 

 

             برنامه آنکال و مقیم پزشکان متخصص بیمارستان امام علی (ع) در تیر ماه سال 1398  

 

ایام هفته

تاریخ

ارتوپدی

رادیولوژی

فک و صورت

مغز و اعصاب

عفونی

داخلی

دیالیز

اعزام پرستاران

جراحي عمومي

مقیم آی سی یو صبح

مقيم آی سی یو عصر و شب

مقيم بيهوشي عصر و شب

شنبه

01/04/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

فریبا هاشمی

قدیمی

دکتر شاهکرم

دکتر روهنده

-

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

02/04/98

دکتر گنجی

دکتر توکلی

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

فریبا هاشمی

قدیمی

دکتر رخشا

دکتر روهنده

-

دکتر نیکدلان

دوشنبه

03/04/98

دکتر گریوانی

دکتر فیروزه

دکتر میری

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

فریبا هاشمی

کمالی

دکتر شاهکرم

دکتر روهنده

-

دکتر همایونی

سه شنبه

04/04/98

دکتر گنجی

دکتر روشن

دکتر اوغازیان

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

فریبا هاشمی

نوری

دکتر سلطانی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

05/04/98

دکتر گریوانی

دکتر ده پناه

دکتر اوغازیان

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

فریبا هاشمی

کاظمی

دکتر رخشا

دکتر روهنده

-

دکتر ایمانی

پنج شنبه

06/04/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر اوغازیان

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

فریبا هاشمی

امانی

دکتر سلطانی

دکتر روهنده

-

دکتر نیکدلان

جمعه

07/04/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر اوغازیان

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

فریبا هاشمی

ضیغمی

دکتر رخشا

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

شنبه

08/04/98

دکتر حسینی

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقائی

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

ندا هدایتی

فیاض بخش

دکتر شاهکرم

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

یکشنبه

09/04/98

دکتر گریوانی

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقائی

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

ندا هدایتی

حسینی

دکتر مافی نژاد

دکتر شفیعی

-

دکتر نیکدلان

دوشنبه

10/04/98

دکتر حسینی

دکتر علیپور

دکتر میری

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

ندا هدایتی

اسفندیاری

دکتر شاهکرم

-

-

-

سه شنبه

11/04/98

دکتر حسینی

دکتر توکلی

دکتر میری

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

ندا هدایتی

نوری

دکتر سلطانی

-

-

-

چهارشنبه

12/04/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر آقائی

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

ندا هدایتی

کمالی

دکتر رخشا

-

-

-

پنج شنبه

13/04/98

دکتر گریوانی

دکتر توکلی

دکتر آقائی

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

ندا هدایتی

اسفندیاری

دکتر مافی نژاد

-

-

-

جمعه

14/04/98

دکتر گریوانی

دکتر توکلی

دکتر آقائی

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

ندا هدایتی

کاظمی

دکتر مافی نژاد

-

-

-

شنبه

15/04/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر اوغازیان

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

طیبه افتخاری نسب

کمالی

دکتر شاهکرم

-

-

-

یکشنبه

16/04/98

دکتر حسینی

دکتر مهاجرزاده

دکتر اوغازیان

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

طیبه افتخاری نسب

ضیغمی

دکتر مافی نژاد

-

-

-

دوشنبه

17/04/98

دکتر گریوانی

دکتر فیروزه

دکتر میری

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

طیبه افتخاری نسب

اسفندیاری

دکتر شاهکرم

-

-

-

سه شنبه

18/04/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر اوغازیان

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

طیبه افتخاری نسب

نوری

دکتر سلطانی

-

-

-

چهارشنبه

19/04/98

دکتر صفدری

دکتر ده پناه

دکتر اوغازیان

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

طیبه افتخاری نسب

کمالی

دکتر رخشا

-

-

-

پنج شنبه

20/04/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر اوغازیان

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

طیبه افتخاری نسب

اسفندیاری

دکتر سلطانی

-

-

-

جمعه

21/04/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر اوغازیان

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

طیبه افتخاری نسب

حسینی

دکتر سلطانی

-

-

-

شنبه

22/04/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقائی

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

طیبه افتخاری نسب

امانی

دکتر نوروزی

-

-

-

یکشنبه

23/04/98

دکتر گریوانی

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقائی

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

طیبه افتخاری نسب

اسفندیاری

دکتر رخشا

-

-

-

دوشنبه

24/04/98

دکتر گریوانی

دکتر علیپور

دکتر میری

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

طیبه افتخاری نسب

فیاض بخش

دکتر نوروزی

-

-

-

سه شنبه

25/04/98

دکتر قدوس

دکتر روشن

دکتر میری

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

طیبه افتخاری نسب

نوری

دکتر سلطانی

-

-

-

چهارشنبه

26/04/98

دکتر صفدری

دکتر فیروزه

دکتر آقائی

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

طیبه افتخاری نسب

اسفندیاری

دکتر رخشا

-

-

-

پنج شنبه

27/04/98

دکتر گریوانی

دکتر نظری

دکتر آقائی

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

مریم شیدا

کمالی

دکتر مافی نژاد

-

-

-

جمعه

28/04/98

دکتر گریوانی

دکتر نظری

دکتر آقائی

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

مریم شیدا

اسفندیاری

دکتر مافی نژاد

-

-

-

شنبه

29/04/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر اوغازیان

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

مریم شیدا

امانی

دکتر شاهکرم

-

-

-

یکشنبه

30/04/98

دکتر گریوانی

دکتر فیروزه

دکتر آقائی

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

مریم شیدا

کمالی

دکتر نوروزی

-

-

-

دوشنبه

31/04/98

دکتر قدوس

دکتر توکلی

دکتر میری

-

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

مریم شیدا

اسفندیاری

دکتر شاهکرم

-

-

-

 

برنامه اطاق عمل و مقیم پزشکان متخصص بیهوشی و ICU بیمارستان امام علی (ع) در تیر ماه سال 98

تاریخ

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی

نروسرجری

اطاق عمل ارولوژی ENT

  (امام حسن (ع)

برونکوسکوپی و آندوسکوپی ( امام حسن (ع))

اتاق عمل عصر     ( امام حسن (ع))

اطاق عمل

چشم

مقيم آی سی یو

صبح

مقيم آی سی یو

عصر و شب

مقيم بيهوشي  عصر و شب

مقيم زایشگاه

آنکال امام حسن

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/04/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

-

دکتر اسماعیلی

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

02/04/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

-

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

03/04/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

-

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

-

دکتر همایونی

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

04/04/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

-

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

05/04/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

-

دکتر ایمانی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

06/04/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

-

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

07/04/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

-

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

دکتر اسماعیلی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

08/04/98

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

-

-

-

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

-

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

09/04/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

-

-

دکتر ایمانی

دکتر شفیعی

-

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

10/04/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

-

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر شفیعی

-

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

11/04/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

-

دکتر ایمانی

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

12/04/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

-

-

دکتر ایمانی

دکتر نیکدلان

-

دکتر ایمانی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

13/04/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

-

-

دکتر ایمانی

دکتر نیکدلان

-

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

14/04/98

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

-

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

-

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

15/04/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر نیکدلان

-

-

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

-

دکتر شاهین فر

دکتر میرزایی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

16/04/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر نیکدلان

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

-

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

17/04/96

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر نیکدلان

-

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

-

دکتر ایمانی

دکتر میرزایی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

18/04/96

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

-

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

-

دکتر شاهین فر

دکتر میرزایی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

19/04/96

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر نیکدلان

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

-

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

20/04/96

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

-

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

21/04/98

دکتر بوتگی

دکتر بوتگی

-

-

-

دکتر بوتگی

دکتر بوتگی

-

دکتر بوتگی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

22/04/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

-

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

23/04/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

-

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

24/04/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

-

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

-

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

25/04/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر شفیعی

-

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

-

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

26/04/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

-

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

27/04/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

-

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

28/04/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

-

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

دکتر اسماعیلی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

29/04/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

-

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

30/04/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

-

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

31/04/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

-

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

-

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

 

منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.
جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۲۸۱۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...