گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۸ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۰۸۹۲۰ مورد

برنامه آنکالی پزشکان در بهمن 1398

سه شنبه ١ بهمن ١٣٩٨ ساعت ٨:٢١ ق.ظ   ( بازدید : 1402 نفر )


تاریخ

اصلاحیه برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع) دربهمن 1398

عفونی

قلب

داخلی

نورولوژی

چشم

ENT

اورولوژی

01/11/98

دکتر هاشمی

دکتر نیری

دکتر روحانی

دکتر بازیار

دکتر جلالی فر

دکتر ادبی زاده

دکتر حقیقی

02/11/98

دکتر مرادی

دکتر فرج پور

دکتر حسین زاده

         دکتر بازیار

دکتر جلالی فر

دکتر آراد

دکتر حقیقی

03/11/98

دکتر تقوی

     دکتر زندی

دکتر معینی راد

دکتر عبداله ئیان

دکتر محمدزاده

       دکتر آراد

دکتر حقیقی

04/11/98

دکتر تقوی

دکتر توانایی

دکترآل یاسین

دکتر عبداله ئیان

دکتر محمدزاده

دکتر آراد

دکتر حقیقی

05/11/98

دکتر غفوری

دکتر نیری

دکتر حسین زاده

دکتر قهرمانی

دکتر جلالی فر

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

06/11/98

دکتر تقوی

دکتر توانایی

دکتر روحانی

دکتر قهرمانی

دکتر شایان فر

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

07/11/98

دکتر مرادی

     دکتر زندی

دکتر صفی خانی

دکتر قهرمانی

دکتر شایان فر

دکتر احمدی

دکتر حقیقی

08/11/98

دکتر تقوی

     دکتر زندی

دکتر روحانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر شایان فر

دکتر سعیدی

دکتر حقیقی

09/11/98

دکتر هاشمی

دکتر فرج پور

دکتر رمضانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر شایان فر

دکتر سعیدی

دکتر مهیمنی

10/11/98

دکتر مرادی

دکتر فرج پور

دکتر رمضانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر شایان فر

دکتر سعیدی

دکتر مهیمنی

11/11/98

دکتر مرادی

     دکتر زندی

دکتر رمضانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر مهیمنی

12/11/98

دکتر تقوی

دکتر توانایی

دکتر حسین زاده

دکتر قهرمانی

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر مهیمنی

13/11/98

دکتر غفوری

     دکتر زندی

دکتر روحانی

دکتر قهرمانی

دکتر گودرزی

       دکتر آراد

دکتر مهیمنی

14/11/98

دکتر غفوری

     دکتر زندی

دکترآل یاسین

         دکتر بازیار

دکتر گودرزی

       دکتر آراد

دکتر مهیمنی

15/11/98

دکتر هاشمی

دکتر توانایی

دکتر روحانی

         دکتر بازیار

دکتر گودرزی

دکتر احمدی

دکتر مهیمنی

16/11/98

دکتر مرادی

دکتر فرج پور

دکتر حسین زاده

دکتر عبداله ئیان

دکتر مشایخی

دکتر احمدی

دکتر مهیمنی

17/11/98

دکتر غفوری

     دکتر زندی

دکتر صفی خانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر مشایخی

دکتر ادبی زاده

دکتر رازی

18/11/98

دکتر غفوری

     دکتر زندی

دکتر حسین زاده

دکتر عبداله ئیان

دکتر مشایخی

دکتر ادبی زاده

دکتر رازی

19/11/98

دکتر مرادی

دکتر فرج پور

دکتر صفی خانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر مشایخی

دکتر سعیدی

دکتر رازی

20/11/98

دکتر تقوی

دکتر توانایی

دکتر روحانی

دکتر قهرمانی

دکتر عفتی

دکتر سعیدی

دکتر رازی

21/11/98

دکتر غفوری

دکتر رسولی

دکتر حسین زاده

دکتر قهرمانی

دکتر عفتی

دکتر احمدی

دکتر رازی

22/11/98

دکتر غفوری

دکتر فرج پور

دکتر روحانی

دکتر قهرمانی

دکتر عفتی

دکتر احمدی

دکتر رازی

23/11/98

دکتر هاشمی

دکتر توانایی

دکتر صفی خانی

دکتر قهرمانی

دکتر عفتی

دکتر احمدی

دکتر سیدی

24/1/98

دکتر مرادی

دکتر رسولی

دکتر معینی راد

دکتر قهرمانی

دکتر جلالی فر

دکتر احمدی

دکتر سیدی

25/11/98

دکتر مرادی

دکتر توانایی

دکتر صفی خانی

دکتر قهرمانی

دکتر جلالی فر

دکتر احمدی

دکتر سیدی

26/11/98

دکتر غفوری

دکتر وحدت

دکتر حسین زاده

         دکتر بازیار

دکتر عفتی

دکتر سعیدی

دکتر سیدی

27/11/98

دکتر تقوی

دکتر فرج پور

دکترآل یاسین

         دکتر بازیار

دکتر عفتی

دکتر ادبی زاده

دکتر سیدی

28/11/98

دکتر مرادی

دکتر نیری

دکتر صفی خانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر محمدزاده

دکتر احمدی

دکتر سیدی

29/11/98

دکتر هاشمی

دکتر توانایی

دکتر حسین زاده

دکتر عبداله ئیان

دکتر محمدزاده

دکتر احمدی

دکتر سیدی

30/11/98

دکتر تقوی

دکتر فرج پور

دکترآل یاسین

دکتر عبداله ئیان

دکتر محمدزاده

دکتر احمدی

دکتر سیدی

 

 

 

تاریخ

برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص در بهمن 1398(ساعت7-14)

8 الی 20

فوق تخصص ریه

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

طب اورژانس

01/11/98

دکتر مرادخانی

    دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر محمدی

02/11/98

دکتر مرادخانی

    دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر جمعه زاده

03/11/98

دکتر مرادخانی

    دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

04/11/98

دکتر مرادخانی

    دکتر فیروزیان

---

دکتر جمعه زاده

05/11/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

دکتر فرخی

06/11/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

دکتر فرخی

07/11/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

08/11/98

---

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

دکتر سبحانی

09/11/98

---

دکتر سلطانی

        ---

دکتر دلدار

10/11/98

---

دکتر سلطانی

دکتر جعفرزاده

دکتر سبحانی

11/11/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

---

دکتر سبحانی

12/11/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر جعفرزاده

دکتر دلدار

13/11/98

دکتر مرادخانی

    دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر فرخی

14/11/98

دکتر مرادخانی

    دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر محمدی

15/11/98

دکتر مرادخانی

    دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

16/11/98

دکتر مرادخانی

      دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دکتر محمدی

17/11/98

دکتر مرادخانی

      دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دکتر فرخی

18/11/98

دکتر مرادخانی

      دکتر پورنقی

        ---

دکتر جمعه زاده

19/11/98

دکتر مرادخانی

      دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دکتر فرخی

20/11/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دکتر جمعه زاده

21/11/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دکتر واردی

22/11/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

        ---

دکتر دلدار

23/11/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دکتر دلدار

24/1/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر شاکری

دکتر سبحانی

25/11/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

        ---

دکتر سبحانی

26/11/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر شاکری

دکتر سبحانی

27/11/98

دکتر مرادخانی

      دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دکتر فرخی

28/11/98

دکتر مرادخانی

      دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دکتر محمدی

29/11/98

دکتر مرادخانی

      دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دکتر جمعه زاده

30/11/98

دکتر مرادخانی

      دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دکتر واردی

 
 
برنامه آنکالی و مقیمی اطفال بیمارستان امام حسن (ع)

ایام هفته

تاریخ

نام پزشک(مقیم)

ایام هفته

تاریخ

نام پزشک (آنکال)

صبح

10:30 07:30

عصر

19:30 10:30

شب

07:30 19:30

سه شنبه

01/11/98

دکتر بابایی

دکتر حاج زاده

دکتر حاج زاده

چهارشنبه

16/11/98

دکتر گلدوزیان

چهارشنبه

02/11/98

دکتر بابایی

دکتر گلدوزیان

دکتر گلدوزیان

پنج شنبه

17/11/98

دکتر سلیمان زاده

پنج شنبه

03/11/98

دکتر بابایی

دکتر حاج زاده

دکتر حاج زاده

جمعه

18/11/98

دکتر سلیمان زاده

جمعه

04/11/98

دکتر بابایی

دکتر شادانی

دکتر شادانی

شنبه

19/11/98

دکتر خسروجردی

شنبه

05/11/98

دکتر بابایی

دکتر شکری

دکتر شکری

یکشنبه

20/11/98

دکتر سلیمان زاده

یکشنبه

06/11/98

دکتر بابایی

دکتر حاج زاده

دکتر حاج زاده

دوشنبه

21/11/98

دکتر گلدوزیان

دوشنبه

07/11/98

دکتر بابایی

دکتر شادانی

دکتر شادانی

سه شنبه

22/11/98

دکتر گلدوزیان

سه شنبه

08/11/98

دکتر بابایی

دکتر شکری

دکتر شکری

چهارشنبه

23/11/98

دکتر حاج زاده

چهارشنبه

09/11/98

دکتر بابایی

دکتر گلدوزیان

دکتر گلدوزیان

پنج شنبه

24/11/98

دکتر شادانی

پنج شنبه

10/11/98

دکتر بابایی

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

جمعه

25/11/98

دکتر شادانی

جمعه

11/11/98

دکتر بابایی

دکتر خسروجردی

دکتر خسروجردی

شنبه

26/11/98

دکتر شکری

شنبه

12/11/98

دکتر بابایی

دکتر حاج زاده

دکتر حاج زاده

یکشنبه

27/11/98

دکتر خسروجردی

یکشنبه

13/11/98

دکتر بابایی

دکتر خسروجردی

دکتر خسروجردی

دوشنبه

28/11/98

دکتر شادانی

دوشنبه

14/11/98

دکتر بابایی

دکتر حاج زاده

دکتر حاج زاده

سه شنبه

29/11/98

دکتر گلدوزیان

سه شنبه

15/11/98

دکتر بابایی

دکتر گلدوزیان

دکتر گلدوزیان

چهارشنبه

30/11/98

دکتر گلدوزیان

 

 

روزهای هفته

تاریخ

بیمارستان امام علی (ع)

صبح(9 صبح تا 9 شب)

شب (9 شب تا 9 صبح)

سه شنبه

01/11 /98

دکتر فرخی

دکتر لطف آبادی

چهارشنبه

02/11 /98

دکتر محمدی

دکتر حسینی

پنج شنبه

03/11 /98

دکتر جمعه زاده

دکتر حسینی

جمعه

04/11 /98

دکتر محمدی

دکتر محمدی

شنبه

05/11 /98

دکتر حسینی

دکتر محمدی

یکشنبه

06/11 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر جمعه زاده

دوشنبه

07/11 /98

دکتر محمدی

دکتر لطف آبادی

سه شنبه

08/11 /98

دکتر واردی

دکتر محمدی

چهارشنبه

09/11 /98

دکتر سبحانی

دکتر حسینی

پنج شنبه

10/11 /98

دکتر دلدار

دکتر حسینی

جمعه

11 /11 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر حسینی

شنبه

12/11 /98

دکتر فرخی

دکتر جمعه زاده

یکشنبه

13/11 /98

دکتر دلدار

دکتر دلدار

دوشنبه

14/11 /98

دکتر فرخی

دکتر لطف آبادی

سه شنبه

15/11 /98

دکتر حسینی

دکتر لطف آبادی

چهارشنبه

16/11 /98

دکتر جمعه زاده

دکتر حسینی

پنج شنبه

17/11 /98

دکتر جمعه زاده

دکتر حسینی

جمعه

18/11 /98

دکتر سبحانی

دکتر سبحانی

شنبه

19/11 /98

دکتر محمدی

دکتر سبحانی

یکشنبه

20/11 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر سبحانی

دوشنبه

21/11 /98

دکتر جمعه زاده

دکتر لطف آبادی

سه شنبه

22/11 /98

دکتر سبحانی

دکتر سبحانی

چهارشنبه

23/11 /98

دکتر حسینی

دکتر فرخی

پنج شنبه

24/11 /98

دکتر واردی

دکتر حسینی

جمعه

25/11 /98

دکتر واردی

دکتر دلدار

شنبه

26/11 /98

دکتر حسینی

دکتر دلدار

یکشنبه

27/11 /98

دکتر حسینی

دکتر دلدار

دوشنبه

28/11 /98

دکتر فرخی

دکتر لطف آبادی

سه شنبه

29/11 /98

دکتر حسینی

دکتر فرخی

چهارشنبه

30/11 /98

دکتر حسینی

دکتر فرخی

 
 

 

آنکال پزشکان

مقیم  پزشکان

ایام هفته

تاریخ

ارتوپدی

رادیولوژی

فک و صورت

مغز و اعصاب

عفونی

داخلی

سوختگی

دیالیز

اعزام پرستاران

جراحي عمومي

مقیم آی سی یو صبح

مقيم آی سی یو عصر و شب

مقيم بيهوشي عصر و شب

سه شنبه

01/11/98

دکتر موسوی

دکتر فیروزه

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

افتخاری نسب

نوری

دکتر سلطانی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر  شاهین فر

چهارشنبه

02/11/98

دکتر صفدری

دکتر فیروزه

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

افتخاری نسب

کمالی

دکتر رخشا

دکتر روهنده

دکتر حقیقی

دکتر اسماعیلی

پنج شنبه

03/11/98

دکتر حسینی

دکتر علیپور

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

افتخاری نسب

امانی

دکتر مافی نژاد

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

جمعه

04/11/98

دکتر حسینی

دکتر علیپور

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

افتخاری نسب

کمالی

دکتر سلطانی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

شنبه

05/11/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

افتخاری نسب

فیاض بخش

دکتر مافی نژاد

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

06/11/98

دکتر حسینی

دکتر مهاجرزاده

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

حیدرزاده

اسفندیاری

دکتر نوروزی

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دوشنبه

07/11/98

دکتر موسوی

دکتر فیروزه

دکتر میری

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

حیدرزاده

امانی

دکتر شاهکرم

دکتر تسبیحی

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

سه شنبه

08/11/98

دکتر حسینی

دکتر ده پناه

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

حیدرزاده

نوری

دکتر سلطانی

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

09/11/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

حیدرزاده

حسینی

دکتر رخشا

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

پنج شنبه

10/11/98

دکتر ابراهمیان

دکتر فیروزه

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

سعیدی نسب

قدیمی

دکتر مافی نژاد

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

جمعه

11/11/98

دکتر ابراهمیان

دکتر مهاجرزاده

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

سعیدی نسب

ضیغمی

دکتر رخشا

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر روهنده

شنبه

12/11/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

سعیدی نسب

حسینی

دکتر مافی نژاد

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

13/11/98

دکتر قدوس

دکتر توکلی

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

سعیدی نسب

اسفندیاری

دکتر نوروزی

دکتر نیکدلان

دکتر حقیقی

دکتر نیکدلان

دوشنبه

14/11/98

دکتر موسوی

دکتر فیروزه

دکتر میری

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

جعفری

کمالی

دکتر شاهکرم

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر همایونی

سه شنبه

15/11/98

دکتر ابراهمیان

دکتر فیروزه

دکتر آقایی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

جعفری

حسینی

دکتر سلطانی

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

16/11/98

دکتر ابراهمیان

دکتر روشن

دکتر آقایی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

جعفری

قدیمی

دکتر رخشا

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر روهنده

پنج شنبه

17/11/98

دکتر حسینی

دکتر توکلی

دکتر آقایی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

جعفری

ضیغمی

دکتر نوروزی

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

جمعه

18/11/98

دکتر حسینی

دکتر توکلی

دکتر آقایی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

جعفری

امانی

دکتر سلطانی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

شنبه

19/11/98

دکتر برزگر

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقایی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

شیدا

قدیمی

دکتر شاهکرم

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

20/11/98

دکتر حسینی

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقایی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

شیدا

اسفندیاری

دکتر نوروزی

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دوشنبه

21/11/98

دکتر موسوی

دکتر توکلی

دکتر میری

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

شیدا

حسینی

دکتر شاهکرم

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

سه شنبه

22/11/98

دکتر موسوی

دکتر توکلی

دکتر آقایی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

شیدا

نوری

دکتر سلطانی

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

چهارشنبه

23/11/98

دکتر ابراهمیان

دکتر فیروزه

دکتر آقایی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

پهلوان

حسینی

دکتر رخشا

دکتر نیکدلان

دکتر ودادیان

دکتر همایونی

پنج شنبه

24/11/98

دکتر ابراهمیان

دکتر نظری

دکتر آقایی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

پهلوان

کمالی

دکتر مافی نژاد

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

جمعه

25/11/98

دکتر ابراهمیان

دکتر نظری

دکتر آقایی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

پهلوان

قدیمی

دکتر سلطانی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

شنبه

26/11/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

پهلوان

بهشتی

دکتر شاهکرم

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

27/11/98

دکتر گنجی

دکتر ده پناه

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

هدایتی

اسفندیاری

دکتر نوروزی

دکتر قوی پیکر

دکتر حقیقی

دکتر نیکدلان

دوشنبه

28/11/98

دکتر ابراهمیان

دکتر فیروزه

دکتر میری

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

هدایتی

فیاض بخش

دکتر شاهکرم

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر همایونی

سه شنبه

29/11/98

دکتر ابراهمیان

دکتر روشن

دکتر میری

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

هدایتی

نوری

دکتر سلطانی

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

30/11/98

دکتر صفدری

دکتر فیروزه

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر فروهر

هدایتی

فیاض بخش

دکتر رخشا

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

 

تاریخ

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی

نروسرجری

اطاق عمل ارولوژی گوش و حلق و بینی

  (امام حسن (ع)

برونکوسکوپی و آندوسکوپی ( امام حسن (ع))

اتاق عمل عصر     ( امام حسن (ع))

اطاق عمل

چشم- جراحی عمومی- ارتوپدی

مقيم آی سی یو

صبح

مقيم آی سی یو

عصر و شب

مقيم بيهوشي  عصر و شب

مقيم زایشگاه

آنکال امام حسن (ع)

درمانگاه امام علی (ع)

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/11/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر ودادیان

دکتر قوی پیکر

-

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر  شاهین فر

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

02/11/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر ودادیان

دکتر قوی پیکر

-

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر حقیقی

دکتر اسماعیلی

دکتر شفیعی

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

-

03/11/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر ودادیان

دکتر قوی پیکر

-

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر شفیعی

دکتر قوی پیکر

دکتر ایمانی

-

04/11/98

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

-

-

-

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

-

05/11/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

-

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر تسبیحی

دکتر میرزایی

دکتر ایمانی

دکتر متولی

06/11/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

-

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر تسبیحی

دکتر حقیقی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

07/11/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

08/11/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

-

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر میرزایی

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

09/11/98

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

-

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

-

10/11/98

دکتر تسبیحی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

-

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر حقیقی

دکتر قوی پیکر

-

11/11/98

دکتر روهنده

دکتر روهنده

-

-

-

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر حقیقی

-

12/11/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

-

دکتر ودادیان

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

دکتر ایمانی

دکتر متولی

13/11/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

-

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر حقیقی

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

14/11/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

15/11/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

-

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر میرزایی

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

16/11/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

-

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر ایمانی

-

17/11/96

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر تسبیحی

-

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

دکتر حقیقی

-

18/11/96

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

-

-

-

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر حقیقی

دکتر حقیقی

دکتر اسماعیلی

-

19/11/96

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

-

دکتر ایمانی

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر تسبیحی

دکتر قوی پیکر

دکتر ایمانی

دکتر متولی

20/11/96

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

-

دکتر ایمانی

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر بوتگی

دکتر تسبیحی

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

21/11/98

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

22/11/98

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

-

-

-

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

23/11/98

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

-

دکتر ایمانی

دکتر نیکدلان

دکتر ودادیان

دکتر همایونی

دکتر ودادیان

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

-

24/11/98

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر تسبیحی

-

دکتر ایمانی

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

دکتر روهنده

-

25/11/98

دکتر همایونی

دکتر همایونی

-

-

-

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

دکتر روهنده

-

26/11/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر ودادیان

-

دکتر نیکدلان

دکتر تسبیحی

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر تسبیحی

دکتر ودادیان

دکتر متولی

27/11/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر ودادیان

-

دکتر نیکدلان

دکتر قوی پیکر

دکتر حقیقی

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

28/11/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر ودادیان

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر میرزایی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

29/11/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر ودادیان

-

دکتر نیکدلان

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر حقیقی

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

30/11/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر ودادیان

-

دکتر نیکدلان

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

-

 
 

ایام هفته

تاریخ

پزشک NICU

نوزادان

پزشک مقیم عصر

پزشک مقیم شب

آنکال

نوزاد طبیعی

سه شنبه

1/11/98

دکتر مافی نژاد

دکتر بیانی

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر بیانی

دکتر احتشام منش

چهار شنبه

2/11/98

دکتر مافی نژاد

دکتر بیانی

دکتر شجاع

دکتر شجاع

دکتر بیانی

دکتر احتشام منش

پنج شنبه

3/11/98

دکتر مافی نژاد

دکتر بیانی

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر بیانی

دکتر احتشام منش

جمعه

4/11/98

دکتر شاه حسینی

دکتر بیانی

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکتر بیانی

دکتر احتشام منش

شنبه

5/11/98

دکتر مافی نژاد

دکتر بیانی

دکتر خسرو جردی

دکتر خسرو جردی

دکتر بیانی

دکتر احتشام منش

یک شنبه

6/11/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکتر بیانی

دکتر احتشام منش

دوشنبه

7/11/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر خسرو جردی

دکتر خسرو جردی

دکتر بیانی

دکتر احتشام منش

سه شنبه

8/11/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر بیانی

دکتر احتشام منش

چهار شنبه

9/11/98

دکتر خسروجردی

دکتر بیانی

دکتر خسروجردی

دکتر خسروجردی

دکتر بیانی

دکتر احتشام منش

پنج شنبه

10/11/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر بیانی

دکتر احتشام منش

جمعه

11/11/98

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر حق بین

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

شنبه

12/11/98

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

یک شنبه

13/11/98

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دوشنبه

14/11/98

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

سه شنبه

15/11/98

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر شادانی

دکتر شادانی

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

چهار شنبه

16/11/98

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر حاجی زاده

دکتر حاجی زاده

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

پنج شنبه

17/11/98

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

جمعه

18/11/98

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

شنبه

19/11/98

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

یک شنبه

20/11/98

دکتر احتشام منش

دکتر مافی نژاد

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکتر مافی نژاد

دکتر مافی نژاد

دوشنبه

21/11/98

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر شجاع

دکتر شجاع

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

سه شنبه

22/11/98

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

چهار شنبه

23/11/98

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر شادانی

دکتر شادانی

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

پنج شنبه

24/11/98

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

جمعه

25/11/98

دکتر شاه حسینی

دکتر احتشام منش

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

شنبه

26/11/98

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر گلدوزی

دکتر گلدوزی

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

یک شنبه

27/11/98

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دوشنبه

28/11/98

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

سه شنبه

29/11/98

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر خسروجردی

دکتر خسروجردی

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

چهار شنبه

30/11/98

دکتر مافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر حاجی زاده

دکتر حاجی زاده

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

 
 

       ايام هفته

تاريخ

اعصاب و روان

سه شنبه

01/11/1398

دکتر صفایی

چهارشنبه

02/11/1398

دکتر مدیر پور

پنج شنبه

03/11/1398

دکتر قره

        جمعه      جمعه

04/11/1398

دکتر قره

شنبه

05/11/1398

دکتر مدیر پور

یک شنبه

06/11/1398

دکتر شهریاری

دوشنبه

07/11/1398

دکتر شهریاری

سه شنبه

08/11/1398

دکتر حجت

چهارشنبه

09/11/1398

دکتر صفایی

پنج شنبه

10/11/1398

دکتر صفایی

جمعه

11/11/1398

دکتر صفایی

شنبه

12/11/1398

دکتر حجت

یک شنبه

13/11/1398

دکتر قره

دوشنبه

14/11/1398

دکتر نجاتی فرد

سه شنبه

15/11/1398

دکتر نجاتی فرد

چهارشنبه

16/11/1398

دکتر مدیر پور

پنج شنبه

17/11/1398

دکتر مدیر پور

جمعه

18/11/1398

دکتر مدیر پور

شنبه

19/11/1398

دکتر قره

یک شنبه

20/11/1398

دکتر شهریاری

دوشنبه

21/11/1398

دکتر نجاتی فرد

سه شنبه

22/11/1398

دکتر نجاتی فرد

چهارشنبه

23/11/1398

دکتر حجت

پنج شنبه

24/11/1398

دکتر حجت

جمعه

25/11/1398

دکتر حجت

شنبه

26/11/1398

دکتر نجاتی فرد

یک شنبه

27/11/1398

دکتر شهریاری

دوشنبه

28/11/1398

دکتر  شهریاری

سه شنبه

29/11/1398

دکتر صفایی

چهارشنبه

30/11/1398

دکتر قره

 

 

 

 
 
 

تاریخ

کشیک-آنکال

بیمارستان امام علی(ع)

CT scan

امام علی (ع)

MRI

امام علی (ع)

بیمارستان امام رضا (ع)

بیمارستان

امام حسن (ع)

بیمارستان

بنت الهدی

01/11

دکتر فیروزه

دکتر علیپور

دکتر علیپور

دکتر علیپور

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

02/11

دکتر فیروزه

دکتر علیپور

دکتر توکلی

دکتر توکلی

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

03/11

دکتر  علیپور

دکتر علیپور

دکتر نظری

دکتر خلیلی

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

04/11

دکتر علیپور

-

دکتر ده پناه

-

-

-

-

05/11

دکتر شعبان زاده

دکتر نظری

دکتر زوار

دکتر زوار

دکتر روشن

دکتر شعبان زاده

دکتر توکلی

06/11

دکتر شعبان زاده

دکتر نظری

دکتر زوار

دکتر نظری

دکتر روشن

دکتر شعبان زاده

دکتر توکلی

07/11

دکتر ده پناه

دکتر نظری

دکتر زوار

دکتر علیپور

دکتر روشن

دکتر شعبان زاده

دکتر توکلی

08/11

دکتر مهاجرزاده

دکتر نظری

دکتر روشن

دکتر صادقی

دکتر روشن

دکتر شعبان زاده

دکتر توکلی

09/11

دکتر توکلی

-

دکتر ده پناه

-

-

-

-

10/11

دکتر توکلی

دکتر نظری

دکتر نظری

دکتر توکلی

دکتر روشن

دکتر شعبان زاده

دکتر توکلی

11/11

دکتر شعبان زاده

-

دکتر ده پناه

-

-

-

-

12/11

دکتر مهاجرزاده

دکتر علیپور

دکتر زوار

دکتر زوار

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر شعبان زاده

13/11

دکتر مهاجرزاده

دکتر علیپور

دکتر زوار

دکتر نظری

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر شعبان زاده

14/11

دکتر شعبان زاده

دکتر علیپور

دکتر زوار

دکتر خلیلی

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر شعبان زاده

15/11

دکتر شعبان زاده

دکتر علیپور

دکتر علیپور

دکتر صادقی

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر شعبان زاده

16/11

دکتر روشن

دکتر علیپور

دکتر زکائی

دکتر روشن

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر شعبان زاده

17/11

دکتر شعبان زاده

دکتر علیپور

دکتر نظری

دکتر توکلی

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر شعبان زاده

18/11

دکتر مهاجرزاده

-

دکتر زکائی

-

-

-

-

19/11

دکتر توکلی

دکتر نظری

دکتر زوار

دکتر زوار

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

20/11

دکتر مهاجرزاده

دکتر نظری

دکتر زوار

دکتر نظری

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

21/11

دکتر توکلی

دکتر نظری

دکتر زوار

دکتر روشن

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

22/11

دکتر توکلی

-

دکتر توکلی

-

-

-

-

23/11

دکتر مهاجرزاده

دکتر نظری

دکتر ده پناه

دکتر علیپور

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

24/11

دکتر نظری

دکتر نظری

دکتر علیپور

دکتر صادقی

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر توکلی

25/11

دکتر نظری

-

دکتر زکائی

-

-

-

-

26/11

دکتر مهاجرزاده

دکتر علیپور

دکتر زوار

دکتر زوار

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر شعبان زاده

27/11

دکتر ده پناه

دکتر علیپور

دکتر زوار

دکتر نظری

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر شعبان زاده

28/11

دکتر شعبان زاده

دکتر علیپور

دکتر زوار

دکتر صادقی

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر شعبان زاده

29/11

دکتر روشن

دکتر علیپور

دکتر علیپور

دکتر روشن

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر شعبان زاده

30/11

دکتر شعبان زاده

دکتر علیپور

دکتر نظری

دکتر علیپور

دکتر روشن

دکتر مهاجرزاده

دکتر شعبان زاده

 

منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.
جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۲۴۰۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...