گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۳ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۴۳ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۰۷۸۱۹ مورد

برنامه آنکالی پزشکان در دی ماه 1398

دوشنبه ٢ دی ١٣٩٨ ساعت ٩:٢ ق.ظ   ( بازدید : 1317 نفر )


تاریخ

برنامه آنکالی پزشکان متخصص مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی امام حسن (ع) در دی 1398

عفونی

قلب

داخلی

نورولوژی

چشم

ENT

اطفال

اورولوژی

01/10/98

دکتر مرادی

     دکتر زندی

دکتر رمضانی

دکتر بازیار

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر شکری

دکتر حقیقی

02/10/98

دکتر تقوی

     دکتر زندی

دکتر معینی راد

         دکتر بازیار

دکتر گودرزی

دکتر آراد

دکتر سلیمان زاده

دکتر حقیقی

03/10/98

دکتر مرادی

دکتر نیری

دکتر روحانی

دکتر بازیار

دکتر شایان فر

دکتر آراد

دکتر فخر

دکتر حقیقی

04/10/98

دکتر هاشمی

     دکتر زندی

دکتر رمضانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر شایان فر

دکتر ادبی زاده

دکتر شکری

دکتر حقیقی

05/10/98

دکتر تقوی

دکتر رسولی

دکتر معینی راد

دکتر عبداله ئیان

دکتر شایان فر

دکتر ادبی زاده

دکتر خسروجردی

دکتر حقیقی

06/10/98

دکتر تقوی

دکتر نیری

دکتر رمضانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر شایان فر

دکتر ادبی زاده

دکتر فخر

دکتر حقیقی

07/10/98

دکتر مرادی

دکتر وحدت

دکترآل یاسین

دکتر عبداله ئیان

دکتر جلالی فر

دکتر سعیدی

دکتر خسروجردی

دکتر حقیقی

08/10/98

دکتر تقوی

دکتر رسولی

دکتر روحانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر جلالی فر

دکتر سعیدی

دکتر حاج زاده

دکتر مهیمنی

09/10/98

دکتر مرادی

     دکتر زندی

دکتر رمضانی

دکتر قهرمانی

دکتر جلالی فر

دکتر سعیدی

دکتر سلیمان زاده

دکتر مهیمنی

10/10/98

دکتر هاشمی

     دکتر زندی

دکتر روحانی

دکتر قهرمانی

دکتر مشایخی

دکتر سعیدی

دکتر حاج زاده

دکتر مهیمنی

11/10/98

دکتر تقوی

دکتر فرج پور

دکترآل یاسین

دکتر قهرمانی

دکتر مشایخی

دکتر آراد

دکتر شادانی

دکتر مهیمنی

12/10/98

دکتر مرادی

دکتر توانایی

دکتر صفی خانی

دکتر قهرمانی

دکتر مشایخی

دکتر آراد

دکتر فخر

دکتر مهیمنی

13/10/98

دکتر مرادی

دکتر فرج پور

دکتر روحانی

دکتر قهرمانی

دکتر مشایخی

دکتر آراد

دکتر گلدوزیان

دکتر مهیمنی

14/10/98

دکتر تقوی

دکتر نیری

دکتر حسین زاده

         دکتر بازیار

دکتر مشایخی

دکتر احمدی

دکتر حاج زاده

دکتر مهیمنی

15/10/98

دکتر تقوی

     دکتر زندی

دکتر روحانی

         دکتر بازیار

دکتر محمدزاده

دکتر ادبی زاده

دکتر خسروجردی

دکتر سیدی

16/10/98

دکتر مرادی

     دکتر زندی

دکتر حسین زاده

         دکتر بازیار

دکتر محمدزاده

دکتر احمدی

دکتر گلدوزیان

دکتر سیدی

17/10/98

دکتر تقوی

دکتر فرج پور

دکتر روحانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر محمدزاده

دکتر ادبی زاده

دکتر فخر

دکتر سیدی

18/10/98

دکتر هاشمی

دکتر توانایی

دکتر حسین زاده

دکتر عبداله ئیان

دکتر محمدزاده

دکتر احمدی

دکتر گلدوزیان

دکتر سیدی

19/10/98

دکتر مرادی

دکتر فرج پور

دکتر صفی خانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر محمدزاده

دکتر احمدی

دکتر فخر

دکتر سیدی

20/10/98

دکتر مرادی

دکتر توانایی

دکتر حسین زاده

دکتر عبداله ئیان

دکتر گودرزی

دکتر احمدی

دکتر حاج زاده

دکتر سیدی

21/10/98

دکتر تقوی

دکتر فرج پور

دکتر روحانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر گودرزی

دکتر آراد

دکتر گلدوزیان

دکتر سیدی

22/10/98

دکتر مرادی

     دکتر زندی

دکتر حسین زاده

دکتر عبداله ئیان

دکتر گودرزی

دکتر ادبی زاده

دکتر شادانی

دکتر سیدی

23/10/98

دکتر مرادی

     دکتر زندی

دکتر آل یاسین

دکتر عبداله ئیان

دکتر گودرزی

دکتر ادبی زاده

دکتر گلدوزیان

دکتر رازی

24/10/98

دکتر هاشمی

دکتر فرج پور

دکتر روحانی

دکتر قهرمانی

دکتر محمدزاده

دکتر احمدی

دکتر خسروجردی

دکتر رازی

25/10/98

دکتر تقوی

دکتر نیری

دکتر حسین زاده

دکتر قهرمانی

دکتر محمدزاده

دکتر احمدی

دکتر فخر

دکتر رازی

26/10/98

دکتر هاشمی

دکتر توانایی

دکتر معینی راد

دکتر قهرمانی

دکتر جلالی فر

دکتر احمدی

دکتر شادانی

دکتر رازی

27/10/98

دکتر هاشمی

دکتر فرج پور

دکتر آل یاسین

دکتر قهرمانی

دکتر جلالی فر

دکتر احمدی

دکتر شادانی

دکتر رازی

28/10/98

دکتر تقوی

دکتر توانایی

دکتر معینی راد

دکتر قهرمانی

دکتر شایان فر

دکتر آراد

دکتر سلیمان زاده

دکتر رازی

29/10/98

دکتر مرادی

     دکتر زندی

دکتر روحانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر شایان فر

دکتر ادبی زاده

دکتر حاج زاده

دکتر رازی

30/10/98

دکتر تقوی

دکتر توانایی

دکتر آل یاسین

دکتر عبداله ئیان

دکتر شایان فر

دکتر آراد

دکتر گلدوزیان

دکتر رازی

 

تاریخ

برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص در دی 1398 (ساعت7-14)

8 الی 20

فوق تخصص ریه

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

طب اورژانس

01/10/98

دکتر مرادخانی

    دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر محمدی

02/10/98

دکتر مرادخانی

    دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر سبحانی

03/10/98

دکتر مرادخانی

    دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر سبحانی

04/10/98

دکتر مرادخانی

    دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر فرخی

05/10/98

دکتر مرادخانی

      دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دکتر سبحانی

06/10/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

---

دکتر جمعه زاده

07/10/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دکتر محمدی

08/10/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

دکتر دلدار

09/10/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

دکتر جمعه زاده

10/10/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

دکتر دلدار

11/10/98

دکتر مرادخانی

    دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر دلدار

12/10/98

دکتر مرادخانی

    دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر محمدی

13/10/98

دکتر مرادخانی

    دکتر فیروزیان

---

دکتر فرخی

14/10/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر جعفرزاده

دکتر فرخی

15/10/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر جعفرزاده

دکتر محمدی

16/10/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر شاکری

دکتر جمعه زاده

17/10/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر شاکری

دکتر فرخی

18/10/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دکتر سبحانی

19/10/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دکتر سبحانی

20/10/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

---

دکتر جمعه زاده

21/10/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دکتر جمعه زاده

22/10/98

دکتر مرادخانی

      دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دکتر محمدی

23/10/98

دکتر مرادخانی

      دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دکتر دلدار

24/10/98

دکتر مرادخانی

      دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دکتر فرخی

25/10/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر شاکری

دکتر دلدار

26/10/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر شاکری

دکتر واردی

27/10/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

---

دکتر واردی

28/10/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر شاکری

دکتر محمدی

29/10/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر شاکری

دکتر فرخی

30/10/98

دکتر مرادخانی

      دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دکتر فرخی

 

 

ایام هفته

تاریخ

پزشک NICU

نوزادان

پزشک مقیم عصر

پزشک مقیم شب

آنکال

نوزاد طبیعی

یک شنبه

1/10/98

دکترمافی نژاد

دکترمافی نژاد

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

دوشنبه

2/10/98

دکترمافی نژاد

دکترمافی نژاد

دکتر شجاع

دکتر شجاع

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

سه شنبه

3/10/98

دکترمافی نژاد

دکترمافی نژاد

دکتر خسروجردی

دکتر خسروجردی

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

چهار شنبه

4/10/98

دکترمافی نژاد

دکترمافی نژاد

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

پنج شنبه

5/10/98

دکترمافی نژاد

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

جمعه

6/10/98

دکتر مافی نژاد

دکترمافی نژاد

دکترمافی نژاد

دکترمافی نژاد

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

شنبه

7/10/98

دکتر احتشام منش

دکترمافی نژاد

دکتر حاجی زاده

دکتر حاجی زاده

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

یک شنبه

8/10/98

دکتر احتشام منش

دکترمافی نژاد

دکتر شادانی

دکتر شادانی

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

دوشنبه

9/10/98

دکتر احتشام منش

دکترمافی نژاد

دکتر خسروجردی

دکتر خسروجردی

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

سه شنبه

10/10/98

دکتر احتشام منش

دکترمافی نژاد

دکتر شکری

دکتر شکری

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

چهار شنبه

11/10/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکترمافی نژاد

دکترمافی نژاد

پنج شنبه

12/10/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

جمعه

13/10/98

دکتر شاه حسینی

دکتر بیانی

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

شنبه

14/10/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

یک شنبه

15/10/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

دوشنبه

16/10/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر حاجی زاده

دکتر حاجی زاده

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

سه شنبه

17/10/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر خسروجردی

دکتر خسروجردی

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

چهار شنبه

18/10/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

پنج شنبه

19/10/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر احتشام منش

دکتر حق بین

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

جمعه

20/10/98

دکتر حق بین

دکتر بیانی

دکتر حق بین

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکترمافی نژاد

شنبه

21/10/98

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

یک شنبه

22/10/98

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر خسروجردی

دکتر خسروجردی

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دوشنبه

23/10/98

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

سه شنبه

24/10/98

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

چهار شنبه

25/10/98

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر حاجی زاده

دکتر حاجی زاده

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

پنج شنبه

26/10/98

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر گلدوزیان

دکتر گلدوزیان

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

جمعه

27/10/98

دکتر حاجی زاده

دکتر احتشام منش

دکتر حاجی زاده

دکتر حاجی زاده

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

شنبه

28/10/98

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

یک شنبه

29/10/98

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر گلدوزیان

دکتر گلدوزیان

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دوشنبه

30/10/98

دکترمافی نژاد

دکتر احتشام منش

دکتر شجاع

دکتر شجاع

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

 

آنکال پزشکان

مقیم  پزشکان

ایام هفته

تاریخ

ارتوپدی

رادیولوژی

فک و صورت

مغز و اعصاب

عفونی

داخلی

سوختگی

دیالیز

اعزام پرستاران

جراحي عمومي

مقیم آی سی یو صبح

مقيم آی سی یو عصر و شب

مقيم بيهوشي عصر و شب

یکشنبه

01/10/98

دکتر حسینی

دکتر مهاجرزاده

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

حیدرزاده

ضیغمی

دکتر نوروزی

دکتر میرزایی

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

دوشنبه

02/10/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

حیدرزاده

کمالی

دکتر شاهکرم

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

سه شنبه

03/10/98

دکتر موسوی

دکتر فیروزه

دکتر میری

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

حیدرزاده

نوری

دکتر سلطانی

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

04/10/98

دکتر قدوس

دکتر توکلی

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

حیدرزاده

امانی

دکتر رخشا

دکتر قوی پیکر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

پنج شنبه

05/10/98

دکتر حسینی

دکتر علیپور

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

افتخاری نسب

حسینی

دکتر رخشا

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

جمعه

06/10/98

دکتر حسینی

دکتر علیپور

دکتر اوغازیان

دکتر  دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

افتخاری نسب

ضیغمی

دکتر سلطانی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

شنبه

07/10/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقائی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

افتخاری نسب

امانی

دکتر شاهکرم

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

08/10/98

دکتر موسوی

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقائی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

افتخاری نسب

اسفندیاری

دکتر نوروزی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دوشنبه

09/10/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر آقائی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

افتخاری نسب

قدیمی

دکتر شاهکرم

دکتر شفیعی

دکتر قوی پیکر

دکتر بوتگی

سه شنبه

10/10/98

دکتر موسوی

دکتر فیروزه

دکتر میری

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

رقیه جعفری

نوری

دکتر سلطانی

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

11/10/98

دکتر صفدری

دکتر روشن

دکتر آقائی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

جعفری

حسینی

دکتر رخشا

 

 

 

پنج شنبه

12/10/98

دکتر حسینی

دکتر توکلی

دکتر آقائی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

جعفری

کمالی

دکتر مافی نژاد

 

 

 

جمعه

13/10/98

دکتر حسینی

دکتر توکلی

دکتر آقائی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

جعفری

قدیمی

دکتر مافی نژاد

 

 

 

شنبه

14/10/98

دکتر گنجی

دکتر مهاجرزاده

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

شیدا

حسینی

دکتر مافی نژاد

 

 

 

یکشنبه

15/10/98

دکتر قدوس

دکتر مهاجرزاده

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

شیدا

اسفندیاری

دکتر نوروزی

 

 

 

دوشنبه

16/10/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

شیدا

فیاض بخش

دکتر شاهکرم

 

 

 

سه شنبه

17/10/98

دکتر موسوی

دکتر فیروزه

دکتر میری

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

شیدا

نوری

دکتر سلطانی

 

 

 

چهارشنبه

18/10/98

دکتر صفدری

دکتر ده پناه

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

شیدا

امانی

دکتر رخشا

 

 

 

پنج شنبه

19/10/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

سعیدی نسب

قدیمی

دکتر مافی نژاد

 

 

 

جمعه

20/10/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

سعیدی نسب

فیاض بخش

دکتر مافی نژاد

 

 

 

شنبه

21/10/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

سعیدی نسب

کمالی

دکتر مافی نژاد

 

 

 

یکشنبه

22/10/98

دکتر گنجی

دکتر توکلی

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

سعیدی نسب

اسفندیاری

دکتر نوروزی

 

 

 

دوشنبه

23/10/98

دکتر قدوس

دکتر ده پناه

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

هدایتی

ضیغمی

دکتر شاهکرم

 

 

 

سه شنبه

24/10/98

دکتر موسوی

دکتر روشن

دکتر میری

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

هدایتی

نوری

دکتر سلطانی

 

 

 

چهارشنبه

25/10/98

دکتر صفدری

دکتر فیروزه

دکتر آقائی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

هدایتی

قدیمی

دکتر رخشا

 

 

 

پنج شنبه

26/10/98

دکتر موسوی

دکتر فیروزه

دکتر آقائی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

هدایتی

فیاض بخش

دکتر نوروزی

 

 

 

جمعه

27/10/98

دکتر موسوی

دکتر فیروزه

دکتر آقائی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

پهلوان

امانی

دکتر سلطانی

 

 

 

شنبه

28/10/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

پهلوان

حسینی

دکتر شاهکرم

 

 

 

یکشنبه

29/10/98

دکتر گنجی

دکتر مهاجرزاده

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

پهلوان

اسفندیاری

دکتر نوروزی

 

 

 

دوشنبه

30/10/98

دکتر برزگر

دکتر توکلی

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

پهلوان

کمالی

دکتر شاهکرم

 

 

 

 

برنامه ا

تاریخ

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی

نروسرجری

اطاق عمل ارولوژی گوش و حلق و بینی

  (امام حسن (ع)

برونکوسکوپی و آندوسکوپی ( امام حسن (ع))

اتاق عمل عصر     ( امام حسن (ع))

اطاق عمل

چشم- جراحی عمومی- ارتوپدی

مقيم آی سی یو

صبح

مقيم آی سی یو

عصر و شب

مقيم بيهوشي  عصر و شب

مقيم زایشگاه

آنکال امام حسن (ع)

درمانگاه امام علی (ع)

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/10/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر شفیعی

-

دکتر نیکدلان

دکتر میرزایی

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

02/10/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

03/10/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

-

دکتر بوتگی

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

دکتر قوی پیکر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

04/10/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

-

دکتر نیکدلان

دکتر قوی پیکر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

-

05/10/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

-

دکتر نیکدلان

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

-

06/10/98

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

-

-

-

-

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

-

07/10/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

-

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر شفیعی

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر متولی

08/10/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

-

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

09/10/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر شفیعی

دکتر قوی پیکر

دکتر بوتگی

دکتر روهنده

دکتر میرزایی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

10/10/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر ودادیان

دکتر قوی پیکر

-

دکتر ایمانی

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

11/10/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

-

دکتر ایمانی

دکتر شفیعی

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر ایمانی

-

12/10/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

-

دکتر ایمانی

دکتر شفیعی

دکتر شاهین فر

دکتر ودادیان

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

-

13/10/98

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

-

-

-

-

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

-

14/10/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

-

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر ایمانی

دکتر متولی

15/10/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

-

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر قوی پیکر

دکتر تسبیحی

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

16/10/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

-

دکتر ودادیان

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

17/10/96

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

-

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر تسبیحی

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

18/10/96

دکتر ایمانی

دکتر بوتگی

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

-

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر ودادیان

-

19/10/96

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

-

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر تسبیحی

دکتر قوی پیکر

-

20/10/96

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

-

-

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

-

21/10/98

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر ودادیان

-

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

دکتر متولی

22/10/98

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر ودادیان

-

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر قوی پیکر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

23/10/98

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر ودادیان

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر تسبیحی

دکتر همایونی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

24/10/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر ودادیان

-

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

25/10/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر ودادیان

-

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر شفیعی

دکتر ودادیان

دکتر ایمانی

-

26/10/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر ودادیان

-

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر شفیعی

دکتر تسبیحی

دکتر قوی پیکر

-

27/10/98

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

-

-

-

-

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

دکتر ودادیان

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر تسبیحی

-

28/10/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

-

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر متولی

29/10/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

-

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر قوی پیکر

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

30/10/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر ودادیان

دکتر تسبیحی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

 

 

 

برنامه پزشکان متخصص طب اورژانس در دی ماه 1398

 

روزهای هفته

تاریخ

بیمارستان امام علی (ع)

صبح(9 صبح تا 9 شب)

شب (9 شب تا 9 صبح)

یکشنبه

01/10 /98

دکتر فرخی

دکتر حسینی

دوشنبه

02/10 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر فرخی

سه شنبه

03/10 /98

دکتر حسینی

دکتر محمدی

چهارشنبه

04/10 /98

دکتر جمعه زاده

دکتر حسینی

پنج شنبه

05/10 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر لطف آبادی

جمعه

06/10 /98

دکتر سبحانی

دکتر محمدی

شنبه

07/10 /98

دکتر جمعه زاده

دکتر محمدی

یکشنبه

08/10 /98

دکتر دلدار

دکتر فرخی

دوشنبه

09/10 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر فرخی

سه شنبه

10/10 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر حسینی

چهارشنبه

11 /10 /98

دکتر واردی

دکتر حسینی

پنج شنبه

12/10 /98

دکتر دلدار

دکتر دلدار

جمعه

13/10 /98

دکتر محمدی

دکتر حسینی

شنبه

14/10 /98

دکتر سبحانی

دکتر لطف آبادی

یکشنبه

15/10 /98

دکتر حسینی

دکتر سبحانی

دوشنبه

16/10 /98

دکتر جمعه زاده

دکتر سبحانی

سه شنبه

17/10 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر حسینی

چهارشنبه

18/10 /98

دکتر فرخی

دکتر حسینی

پنج شنبه

19/10 /98

دکتر جمعه زاده

دکتر حسینی

جمعه

20/10 /98

دکتر جمعه زاده

دکتر لطف آبادی

شنبه

21/10 /98

دکتر سبحانی

دکتر لطف آبادی

یکشنبه

22/10 /98

دکتر محمدی

دکتر واردی

دوشنبه

23/10 /98

دکتر فرخی

دکتر محمدی

سه شنبه

24/10 /98

دکتر دلدار

دکتر جمعه زاده

چهارشنبه

25/10 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر جمعه زاده

پنج شنبه

26/10 /98

دکتر واردی

دکتر جمعه زاده

جمعه

27/10 /98

دکتر حسینی

دکتر دلدار

شنبه

28/10 /98

دکتر دلدار

دکتر واردی

یکشنبه

29/10 /98

دکتر فرخی

دکتر حسینی

دوشنبه

30/10 /98

دکتر واردی

دکتر حسینی

 
 
 

منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.
جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۲۴۰۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...