گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۵ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۲۹ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۰۸۹۲۱ مورد

برنامه آنکالی پزشکان در آبان 1398

پنج شنبه ٢ آبان ١٣٩٨ ساعت ٩:١٦ ق.ظ   ( بازدید : 1557 نفر )


 

 

 

تاریخ

عفونی

قلب

داخلی

نورولوژی

چشم

ENT

اطفال

اورولوژی

01/08/98

دکتر مرادی 

دکتر میانجی

دکتر صفی خانی

دکتر بازیار

دکتر جلالی فر

دکتر آراد

دکتر حاج زاده

دکتر حقیقی

02/0/98

دکتر تقوی

دکتر رسولی

دکتر معینی راد

*دکتر عبداله ئیان

دکتر جلالی فر

دکتر آراد

دکتر حاج زاده

دکتر حقیقی

03/08/98

دکتر تقوی

دکتر نیری

دکتر آل یاسین

*دکتر عبداله ئیان

دکتر گودرزی

دکتر آراد

دکتر خسروجردی

دکتر حقیقی

04/08/98

دکتر مرادی

     دکتر زندی

دکتر صفی خانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر گودرزی

دکتر ادبی زاده

دکتر خسروجردی

دکتر حقیقی

05/08/98

دکتر هاشمی

دکتر نیری

دکتر رمضانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر گودرزی

دکتر ادبی زاده

دکتر خسروجردی

دکتر حقیقی

06/08/98

دکتر مرادی

دکتر رسولی

دکتر رمضانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر جلالی فر

دکتر آراد

دکتر شکری

دکتر حقیقی

07/08/98

دکتر مرادی

     دکتر زندی

دکتر رمضانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر جلالی فر

دکتر آراد

دکتر شکری

دکتر حقیقی

08/08/98

دکتر تقوی

     دکتر زندی

دکتر صفی خانی

دکتر عبداله ئیان

دکتر جلالی فر

دکتر ادبی زاده

دکتر شکری

دکتر حقیقی

09/08/98

دکتر مرادی

دکتر نیری

دکتر روحانی

دکتر بازیار

دکتر جلالی فر

دکتر ادبی زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر رازی

10/08/98

دکتر مرادی

دکتر رسولی

*دکتر روحانی

*دکتر عبداله ئیان

دکتر جلالی فر

دکتر ادبی زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر رازی

11/08/98

دکتر تقوی

     دکتر زندی

دکتر معینی راد

دکتر عبداله ئیان

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر شکری

دکتر رازی

12/08/98

دکتر غفوری

دکتر میانجی

دکتر روحانی

*دکتر قهرمانی

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر حاج زاده

دکتر رازی

13/08/98

دکتر مرادی

دکتر وحدت

دکتر معینی راد

*دکتر قهرمانی

دکتر محمدزاده

دکتر آراد

دکتر خسروجردی

دکتر رازی

14/08/98

دکتر هاشمی

     دکتر زندی

دکتر روحانی

*دکتر بازیار

دکتر مشایخی

دکتر سعیدی

دکتر سلیمان زاده

دکتر رازی

15/08/98

دکتر تقوی

     دکتر زندی

دکتر انوری

*دکتر بازیار

دکتر مشایخی

دکتر سعیدی

دکتر سلیمان زاده

دکتر رازی

16/08/98

دکتر غفوری

دکتر میانجی

دکتر آل یاسین

دکتر وردی پور

دکتر مشایخی

دکتر سعیدی

دکتر حاج زاده

دکتر سیدی

17/08/98

دکتر تقوی

دکتر میانجی

دکتر انوری

دکتر وردی پور

دکتر مشایخی

دکتر سعیدی

دکتر حاج زاده

دکتر سیدی

18/08/98

دکتر تقوی

دکتر رسولی

دکتر صفی خانی

دکتر قهرمانی

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر سلیمان زاده

دکتر سیدی

19/08/98

دکتر مرادی

دکتر میانجی

دکتر آل یاسین

*دکتر عبداله ئیان

دکتر محمدزاده

دکتر ادبی زاده

دکتر خسروجردی

دکتر سیدی

20/08/98

دکتر غفوری

     دکتر زندی

*دکتر صفی خانی

*دکتر عبداله ئیان

دکتر محمدزاده

دکتر آراد

دکتر شکری

دکتر سیدی

21/08/98

دکتر هاشمی

     دکتر زندی

دکتر انوری

دکتر وردی پور

دکتر محمدزاده

دکتر ادبی زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر سیدی

22/08/98

دکتر تقوی

دکتر میانجی

*دکتر روحانی

دکتر قهرمانی

دکتر محمدزاده

دکتر سعیدی

دکتر خسروجردی

دکتر سیدی

23/08/98

دکتر مرادی

دکتر نیری

*دکترصفی خانی

دکتر وردی پور

دکتر محمدزاده

دکتر سعیدی

دکتر حاج زاده

دکتر مهیمنی

24/08/98

دکتر مرادی

دکتر میانجی

دکتر صفی خانی

دکتر وردی پور

دکتر محمدزاده

دکتر سعیدی

دکتر حاج زاده

دکتر مهیمنی

25/08/98

دکتر تقوی

دکتر نیری

*دکتر آل یاسین

دکتر وردی پور

دکتر محمدزاده

دکتر سعیدی

دکتر رفیعی

دکتر مهیمنی

26/08/98

دکتر غفوری

     دکتر زندی

*دکتر روحانی

*دکتر قهرمانی

دکتر محمدزاده

دکتر آراد

دکتر رفیعی

دکتر مهیمنی

27/08/98

دکتر غفوری

     دکتر زندی

دکتر آل یاسین

دکتر قهرمانی

دکتر گودرزی

دکتر ادبی زاده

دکتر رفیعی

دکتر مهیمنی

28/08/98

دکتر هاشمی

دکتر میانجی

*دکتر روحانی

دکتر قهرمانی

دکتر گودرزی

دکتر سعیدی

دکتر حاج زاده

دکتر مهیمنی

29/08/98

دکتر تقوی

دکتر نیری

*دکترصفی خانی

*دکتر وردی پور

دکتر مشایخی

دکتر سعیدی

دکتر رفیعی

دکتر مهیمنی

30/08/98

دکتر غفوری

دکتر وحدت

دکتر آل یاسین

دکتر وردی پور

دکتر مشایخی

دکتر سعیدی

دکتر رفیعی

دکتر مهیمنی

 

تاریخ

برنامه آنکالی پزشکان فوق تخصص در آبان 1398 (ساعت7-14)

8الی16صبح

16الی24شب

فوق تخصص ریه

فوق تخصص گوارش

فوق تخصص غدد

طب اورژانس

01/08/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دکتر فرخی

دکتر فرخی

02/0/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دکتر جمعه زاده

دکتر جمعه زاده

03/08/98

            ---

دکتر پورنقی

---

دکتر جمعه زاده

دکتر جمعه زاده

04/08/98

            ---

دکتر پورنقی

دکتر شاکری

دکتر فرخی

دکتر فرخی

05/08/98

            ---

دکتر فیروزیان

---

دکتر فرخی

دکتر واردی

06/08/98

            ---

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

دکتر واردی

دکتر واردی

07/08/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

---

دکتر واردی

دکتر فرخی

08/08/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

دکتر فرخی

دکتر واردی

09/08/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر شاکری

دکتر فرخی

دکتر جمعه زاده

10/08/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

---

دکتر جمعه زاده

دکتر واردی

11/08/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

دکتر جمعه زاده

دکتر جمعه زاده

12/08/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

دکتر فرخی

دکتر فرخی

13/08/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

دکتر فرخی

14/08/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

دکتر واردی

15/08/98

            ---

دکتر جعفری

            ---

دکتر فرخی

دکتر فرخی

16/08/98

            ---

دکتر سلطانی

دکتر جعفرزاده

دکتر جمعه زاده

دکتر جمعه زاده

17/08/98

            ---

دکتر سلطانی

---

دکتر واردی

دکتر جمعه زاده

18/08/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر جعفرزاده

دکتر جمعه زاده

دکتر واردی

19/08/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر جعفرزاده

دکتر فرخی

دکتر فرخی

20/08/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

دکتر واردی

21/08/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دکتر جمعه زاده

دکتر واردی

22/08/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دکتر جمعه زاده

دکتر واردی

23/08/98

دکتر مرادخانی

دکتر پورنقی

دکتر جعفرزاده

دکتر جمعه زاده

دکتر جمعه زاده

24/08/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

---

دکتر جمعه زاده

دکتر واردی

25/08/98

دکتر مرادخانی

دکتر جعفری

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

دکتر فرخی

26/08/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر فرخی

دکتر واردی

27/08/98

دکتر مرادخانی

دکتر فیروزیان

دکتر جعفرزاده

دکتر واردی

دکتر فرخی

28/08/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر جعفرزاده

دکتر فرخی

دکتر فرخی

29/08/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر جعفرزاده

دکتر جمعه زاده

دکتر واردی

30/08/98

دکتر مرادخانی

دکتر سلطانی

دکتر جعفرزاده

دکتر جمعه زاده

دکتر جمعه زاده

 
 

 

تاریخ

اطاق عمل ارتوپدی

ارولوژی

 

اطاق عمل جراحی عمومی

نروسرجری

اطاق عمل ارولوژی ENT

  (امام حسن (ع)

برونکوسکوپی و آندوسکوپی ( امام حسن (ع))

اتاق عمل عصر     ( امام حسن (ع))

درمانگاه

 

اطاق عمل

چشم

مقيم آی سی یو

صبح

مقيم آی سی یو

عصر و شب

مقيم بيهوشي  عصر و شب

مقيم زایشگاه

آنکال امام حسن

7:30- 13:30

7:30- 13:30

7:30- 13:30

13:30- 7:30

7:30- 13:30

01/08/98

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

-

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

02/08/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

-

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

03/08/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

-

-

-

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

04/08/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

-

-

دکتر متولی

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

05/08/98

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

-

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

06/08/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

-

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر شفیعی

07/08/98

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

-

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر شفیعی

08/08/98

دکتر شاهین فر

دکتر ایمانی

دکتر همایونی

-

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

09/08/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

-

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر ایمانی

10/08/98

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

-

-

-

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر همایونی

11/08/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

-

دکتر متولی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

12/08/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

-

دکتر متولی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر ایمانی

13/08/98

دکتر همایونی

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

14/08/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

-

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

15/08/98

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

 

-

-

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر نیکدلان

16/08/98

دکتر بوتگی

دکتر شفیعی

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

-

-

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر قوی پیکر

دکتر شفیعی

دکتر نیکدلان

17/08/96

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

 

-

-

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر ایمانی

18/08/96

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

-

دکتر متولی

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

19/08/96

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

-

دکتر متولی

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر شفیعی

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

20/08/96

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

21/08/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

-

دکتر اسماعیلی

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

22/08/98

دکتر ایمانی

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

-

-

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

23/08/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر شفیعی

-

-

-

دکتر همایونی

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر روهنده

24/08/98

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر روهنده

 

-

-

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر قوی پیکر

دکتر شفیعی

25/08/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

-

دکتر متولی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

دکتر شفیعی

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

26/08/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

-

دکتر متولی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

27/08/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

دکتر اسماعیلی

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر شفیعی

دکتر قوی پیکر

دکتر اسماعیلی

28/08/98

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

-

دکتر اسماعیلی

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر ایمانی

29/08/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

دکتر شفیعی

دکتر قوی پیکر

دکتر روهنده

30/08/98

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر ایمانی

دکتر روهنده

-

-

دکتر شاهین فر

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

دکتر شفیعی

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

 
 

آنکال پزشکان

مقیم  پزشکان

ایام هفته

تاریخ

ارتوپدی

رادیولوژی

فک و صورت

مغز و اعصاب

عفونی

داخلی

سوختگی

دیالیز

اعزام پرستاران

جراحي عمومي

مقیم آی سی یو صبح

مقيم آی سی یو عصر و شب

مقيم بيهوشي عصر و شب

چهارشنبه

01/08/98

دکتر حسینی

دکتر مهاجرزاده

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

حیدرزاده

کمالی

دکتر رخشا

دکتر نیکدلان

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

پنج شنبه

02/08/98

دکتر حسینی

دکتر توکلی

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

حیدرزاده

حسینی

دکتر مافی نژاد

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

جمعه

03/08/98

دکتر حسینی

دکتر توکلی

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

حیدرزاده

نوری

دکتر مافی نژاد

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

شنبه

04/08/98

دکتر موسوی

دکتر نظری

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

حیدرزاده

امانی

دکتر شاهکرم

دکتر شفیعی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

یکشنبه

05/08/98

دکتر حسینی

دکتر نظری

دکتر اوغازیان

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

شیدا

فیاض بخش

دکتر سلطانی

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دوشنبه

06/08/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر میری

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

شیدا

کمالی

دکتر نوروزی

دکتر شفیعی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

سه شنبه

07/08/98

دکتر گریوانی

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقایی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

شیدا

نوری

دکتر سلطانی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

08/08/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقایی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

شیدا

فیاض بخش

دکتر رخشا

دکتر شفیعی

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

پنج شنبه

09/08/98

دکتر گریوانی

دکتر توکلی

دکتر آقایی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

شیدا

امانی

دکتر نوروزی

دکتر شفیعی

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

جمعه

10/08/98

دکتر گریوانی

دکتر توکلی

دکتر آقایی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

جعفری

حسینی

دکتر نوروزی

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

شنبه

11/08/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

جعفری

اسفندیاری

دکتر شاهکرم

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

12/08/98

دکتر حسینی

دکتر مهاجرزاده

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

جعفری

کمالی

دکتر مافی نژاد

دکتر روهنده

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دوشنبه

13/08/98

دکتر گریوانی

دکتر فیروزه

دکتر میری

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

جعفری

امانی

دکتر شاهکرم

دکتر روهنده

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

سه شنبه

14/08/98

دکتر موسوی

دکتر روشن

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

سعیدی نسب

نوری

دکتر مافی نژاد

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

15/08/98

دکتر موسوی

دکتر فیروزه

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

سعیدی نسب

اسفندیاری

دکتر مافی نژاد

دکتر همایونی

دکتر همایونی

دکتر همایونی

پنج شنبه

16/08/98

دکتر گریوانی

دکتر فیروزه

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

سعیدی نسب

قدیمی

دکتر مافی نژاد

دکتر روهنده

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

جمعه

17/08/98

دکتر گریوانی

دکتر فیروزه

دکتر واعظی

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

سعیدی نسب

حسینی

دکتر سلطانی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

دکتر اسماعیلی

شنبه

18/08/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقایی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

هدایتی

اسفندیاری

دکتر شاهکرم

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

یکشنبه

19/08/98

دکتر حسینی

دکتر مهاجرزاده

دکتر آقایی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

هدایتی

امانی

دکتر نوروزی

دکتر قوی پیکر

دکتر شفیعی

دکتر نیکدلان

دوشنبه

20/08/98

دکتر گریوانی

دکتر فیروزه

دکتر میری

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

هدایتی

کمالی

دکتر شاهکرم

دکتر قوی پیکر

دکتر همایونی

دکتر همایونی

سه شنبه

21/08/98

دکتر موسوی

دکتر فیروزه

دکتر آقایی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

ندا هدایتی

نوری

دکتر سلطانی

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

22/08/98

دکتر صفدری

دکتر ده پناه

دکتر آقایی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

افتخاری نسب

امانی

دکتر رخشا

دکتر قوی پیکر

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

پنج شنبه

23/08/98

دکتر حسینی

دکتر علیپور

دکتر آقایی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

افتخاری نسب

قدیمی

دکتر رخشا

دکتر قوی پیکر

دکتر شاهین فر

دکتر شفیعی

جمعه

24/08/98

دکتر حسینی

دکتر فیروزه

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

افتخاری نسب

حسینی

دکتر سلطانی

دکتر روهنده

دکتر روهنده

دکتر روهنده

شنبه

25/08/98

دکتر صفدری

دکتر مهاجرزاده

دکتر واعظی

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

افتخاری نسب

قدیمی

دکتر شاهکرم

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر اسماعیلی

یکشنبه

26/08/98

دکتر گریوانی

دکتر مهاجرزاده

دکتر واعظی

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

افتخاری نسب

اسفندیاری

دکتر نوروزی

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دکتر نیکدلان

دوشنبه

27/08/98

دکتر موسوی

دکتر توکلی

دکتر میری

دکتر حسینی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

پهلوان

کمالی

دکتر شاهکرم

دکتر نیکدلان

دکتر همایونی

دکتر همایونی

سه شنبه

28/08/98

دکتر گنجی

دکتر فیروزه

دکتر اوغازیان

دکتر دهقانی زاده

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

پهلوان

حسینی

دکتر سلطانی

دکتر نیکدلان

دکتر شفیعی

دکتر شاهین فر

چهارشنبه

29/08/98

دکتر قدوس

دکتر ده پناه

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر نوروزی

پهلوان

فیاض بخش

دکتر رخشا

دکتر نیکدلان

دکتر ایمانی

دکتر اسماعیلی

پنج شنبه

30/08/98

دکتر گریوانی

دکتر علیپور

دکتر اوغازیان

دکتر خزاعی

دکتر هاشمی-دکتر تقوی

دکتر رمضانی

دکتر سلطانی

پهلوان

اسفندیاری

دکتر نوروزی

دکتر نیکدلان

دکتر شاهین فر

دکتر همایونی

 
 

روزهای هفته

تاریخ

بیمارستان امام علی (ع)

صبح(9 صبح تا 9 شب)

شب (9 شب تا 9 صبح)

چهارشنبه

01/08 /98

دکتر محمدی

دکتر فاطمی

پنج شنبه

02/08 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر حسینی

جمعه

03/08 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر سبحانی

شنبه

04/08 /98

دکتر حسینی

دکتر سبحانی

یکشنبه

05/08 /98

دکتر حسینی

دکتر سبحانی

دوشنبه

06/08 /98

دکتر حسینی

دکتر سبحانی

سه شنبه

07/08 /98

دکتر حسینی

دکتر محمدی

چهارشنبه

08/08 /98

دکتر سبحانی

دکتر لطف آبادی

پنج شنبه

09/08 /98

دکتر سبحانی

دکتر لطف آبادی

جمعه

10/08 /98

دکتر سبحانی

دکتر لطف آبادی

شنبه

11 /08 /98

دکتر محمدی

دکتر سبحانی

یکشنبه

12/08 /98

دکتر محمدی

دکتر سبحانی

دوشنبه

13/08 /98

دکتر حسینی

دکتر سبحانی

سه شنبه

14/08 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر محمدی

چهارشنبه

15/08 /98

دکتر سبحانی

دکتر حسینی

پنج شنبه

16/08 /98

دکتر سبحانی

دکتر حسینی

جمعه

17/08 /98

دکتر سبحانی

دکتر حسینی

شنبه

18/08 /98

دکتر محمدی

دکتر حسینی

یکشنبه

19/08 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر محمدی

دوشنبه

20/08 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر محمدی

سه شنبه

21/08 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر محمدی

چهارشنبه

22/08 /98

دکتر لطف آبادی

دکتر محمدی

پنج شنبه

23/08 /98

دکتر سبحانی

دکتر لطف آبادی

جمعه

24/08 /98

دکتر سبحانی

دکتر لطف آبادی

شنبه

25/08 /98

دکتر محمدی

دکتر لطف آبادی

یکشنبه

26/08 /98

دکتر محمدی

دکتر حسینی

دوشنبه

27/08 /98

دکتر محمدی

دکتر لطف آبادی

سه شنبه

28/08 /98

دکتر حسینی

دکتر لطف آبادی

چهارشنبه

29/08 /98

دکتر حسینی

دکتر محمدی

پنج شنبه

30/08 /98

دکتر حسینی

دکتر محمدی

 
 

ایام هفته

تاریخ

پزشک NICU

نوزادان

پزشک مقیم عصر

پزشک مقیم شب

آنکال

نوزاد طبیعی

چهار شنبه

1/8/98

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

دکتر شجاع

دکتر شجاع

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

پنج شنبه

2/8/98

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

جمعه

3/8/98

دکتر شاه حسینی

دکتر مافی نژاد

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

شنبه

4/8/98

دکتر بیانی

دکتر خسروجردی

دکتر همدمیان

دکتر همدمیان

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

یک شنبه

5/8/98

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دوشنبه

6/8/98

دکتر بیانی

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر حق بین

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

سه شنبه

7/8/98

دکتر احتشام منش

دکتر شکری

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

چهار شنبه

8/8/98

دکتر بیانی

دکتر شکری

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

پنج شنبه

9/8/98

دکتر بیانی

دکتر شکری

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

جمعه

10/8/98

دکترحاجی زاده

دکترحاجی زاده

دکترحاجی زاده

دکترحاجی زاده

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

شنبه

11/8/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر خسروجردی

دکتر خسروجردی

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

یک شنبه

12/8/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر شاه حسینی

دکتر شاه حسینی

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

دوشنبه

13/8/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

سه شنبه

14/8/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر همدمیان

دکتر همدمیان

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

چهار شنبه

15/8/98

دکتر حاجی زاده

دکتر بیانی

دکتر حاجی زاده

دکتر حاجی زاده

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

پنج شنبه

16/8/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

جمعه

17/8/98

دکتر مافی تژاد

دکتر بیانی

دکتر مافی تژاد

دکتر مافی تژاد

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

شنبه

18/8/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر خسروجردی

دکتر خسروجردی

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

یک شنبه

19/8/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

دوشنبه

20/8/98

دکتر احتشام منش

دکتر بیانی

دکتر شجاع

دکتر شجاع

دکتر بیانی

دکتر مافی نژاد

سه شنبه

21/8/98

دکتر مافی تژاد

دکتر احتشام منش

دکتر حاجی زاده

دکتر حاجی زاده

دکتر مافی تژاد

دکتر بیانی

چهار شنبه

22/8/98

دکتر مافی تژاد

دکتر احتشام منش

دکتر همدمیان

دکتر همدمیان

دکتر مافی تژاد

دکتر بیانی

پنج شنبه

23/8/98

دکتر مافی تژاد

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر احتشام منش

دکتر مافی تژاد

دکتر بیانی

جمعه

24/8/98

دکتر خسروجردی

دکتر احتشام منش

دکتر خسروجردی

دکتر خسروجردی

دکتر مافی تژاد

دکتر بیانی

شنبه

25/8/98

دکتر مافی تژاد

دکتر احتشام منش

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر مافی تژاد

دکتر بیانی

یک شنبه

26/8/98

دکتر مافی تژاد

دکتر احتشام منش

دکتر سلیمان زاده

دکتر سلیمان زاده

دکتر مافی تژاد

دکتر بیانی

دوشنبه

27/8/98

دکتر مافی تژاد

دکتر احتشام منش

دکتر خسروجردی

دکتر خسروجردی

دکتر مافی تژاد

دکتر بیانی

سه شنبه

28/8/98

دکتر مافی تژاد

دکتر احتشام منش

دکتر همدمیان

دکتر همدمیان

دکتر مافی تژاد

دکتر بیانی

چهار شنبه

29/8/98

دکتر مافی تژاد

دکتر احتشام منش

دکتر شکری

دکتر شکری

دکتر مافی تژاد

دکتر بیانی

پنج شنبه

30/8/98

دکتر مافی تژاد

دکتر احتشام منش

دکتر حاجی زاده

دکتر حاجی زاده

دکتر مافی تژاد

دکتر بیانی

 

منبع : بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد چاپ مطلب ارسال خبر به دوستان

رتبه بندی شما به مطلب فوق:


دیدگاه‌ها 0 نظر

این مطلب فاقد نظر می باشد.
جستجو
شهادت حضرت رقیه (س) (۲۴۰۸ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...